התנהגות יעקב לקראת המפגש עם עשו

קוד: התנהגות יעקב לקראת המפגש עם עשו בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אריאל גורפינקל (relg @ 013.net.il)

אל:

תגובה ל: בראשית לב שנכתבה ב13:51:44  22.11.2004


בס"ד

פרשת וישלח – שליחת המלאכים ע"י יעקב לעשו אחיו.

בתחילת הפרשה שולח יעקב מלאכים אל עשו. האם היו אלו מלאכים אמיתיים? האם היו אלו שליחים שנקראיפ מלאכים?
האלשיך הקדוש מסביר שהיו אלו מלאכים ממש. והמשך הפסוק הוא בעצם הסבר מדוע שלח יעקב מלאכים אמיתיים ולא סתם שליחים אנושיים.
בסוף פרשת ויצא מתארת התורה שיעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. מה זאת אומרת ויפגעו בו? הכוונה היא למישהו שבא ממול יעקב ונפגש איתו. ומאין באו המלאכים שנפגשו עם יעקב בדרך?
אלא, שכשיצא יעקב מא"י ראה בחלומו את המלאכים עולים ויורדים – מלאכי א"י עולים בחזרה, ומלאכי חו"ל יורדים ללוותו. אך בבואו חזרה לא"י הקדימו מלאכי א"י לצאת אליו אפילו לפני שהגיע לארץ, ועוד לפני שעזבוהו מלאכי חו"ל. וכשראה זאת יעקב, אמר מחנה אלקים הם – דהיינו מלאכי מרכבת האלקים הראויים לא"י ולא מלאכים כמו אלו שהיו איתו. לכן קרא למקום מחניים כי היו בו שני מחנות מלאכים – מלאכי אלקים (מלאכי א"י) ומלאכים סתם (מלאכי חו"ל).
ומאחר ולא רצה יעקב לעכב את מלאכי א"י שישהו בחו"ל – מקום הטומאה – יותר מדי, העדיף לשלוח מלאכים אמיתיים שילכו אל עשו, שהרי הם לא צריכים ללכת כמה ימים עד שיגיעו לעשו, אלא שמיד משיהיו לפניו יגיעו אל עשו. (וכמו שאמר לוט למלאכים שבאו אליו לסדום סורו נא אל בית עבדכם – מיד כשיסורו ממנו יהיו בביתו). סיבה שניה ששלח מלאכים אמיתתים היא ששלחם אל עשו אחיו – שתי אפשרויות יש בעשו. או שהוא עדיין כועס עליו ורוצה להרגו (עשו) או שכבר נרגע ורוצה לפגשו באהבה (אחיו). ואם היה שולח אנשים, לא היו יכולים לדעת מהן כוונותיו האמיתיות של עשו, אבל מלאכים כן יוכלו להבחין מה בלבו – שלום או מלחמה.
סיבה שלישית היא שעשו יכול היה להמצא בכמה מקומות (אז לא היה פלאפון שהיו יכולים לברר בדיוק היכן הוא נמצא), פעם הוא יכול להמצא בארצה שעיר ופעם בשדה אדום. לכן שלח מלאכים אמיתיים כדי שידעו לאן בדיוק ללכת כדי למצוא את עשו, מה שלא יכולים לעשות סתם בני אדם.
סיבה רביעית ששלח מלאכים, היא שמקומותיו של עשו היו מקומות שהזכירו לעשו את גניבת הברכות ע"י יעקב – שעיר מזכיר לעשו שיעקב התחכם ולבש גדי עזים כדי להיות שעיר כמוהו, ואדום מזכיר את מכירת הבכורה ליעקב (שאז נקרא שמו של עשו אדום) שהיתה הצעד הראשון בדרך לקבלת הברכות של יעקב. לכן, מפחד שמא יכעס עשו ויהרוג את השליחים שיגיעו אליו, העדיף יעקב לשלוח מלאכים, כך שעשו לא יוכל לפגוע בהם.
סיבה חמישית לכך, היא שיעקב בעצמו לא ידע אם הקב"ה הסכים עמו על לקיחת הברכות. והוא ניסה "לסחוט" מהמלאכים רמז למה הקב"ה "חושב". וזהו שכתוב ויצו אתם לאמר – הוא ציווה אותם, כדי שהם יאמרו לו תשובה. אם ה' מסכים עמו, קיווה שיאמרו לו שאין צורך בשליחת דורון לעשו, שהרי ה' מסכים עמו ואין לו מה לחשוש. ואם ה' לא מסכים עמו, שיאמרו לו שמעשה נכון הוא עושה או משהו כיוצ"ב. לכן שלח מלאכים ולא אנשים, שהרי אנשים לא יוכלו לומר לו מה "דעת" הקב"ה.
אך המלאכים לא השיבו לו כפי שציפה, מאחר וראו שה' מסתיר מיעקב את "דעתו", ואם היה רוצה הקב"ה לגלות ליעקב, לא היה צריך מלאכים אלא היה מגלה לו בעצמו. וה' לא גילה ליעקב, מאחר והיה על יעקב לבטוח בברכת ה' ביציאתו מן הארץ שה' ישמרהו, ולא היה עליו לפחוד מעשו כלל.
ויעקב כן פחד, מאחר ומי שהבטיח לו הגנה ביציאתו מן הארץ היה ה' – מידת הרחמים, ולא אלקים – מידת הדין. לכן פחד יעקב שמה מידת הדין תקטרג.


תגובות