ביד חזקה - לשלילה ולחיוב

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 19:26:55  03.04.2011, כתוספת/תגובה ל: שמות ג

כידוע, לאחר שפרעה מכביד את לבו בחמש המכות הראשונות, ככתוב -

שמות ח28: "ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם"

ה' מכביד את לבו בחמש המכות האחרונות, ככתוב -

שמות י1: "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו"

וזהו כנראה משמעה של "היד החזקה'" שמזכירים בקשר ליציאת מצרים, ככתוב -

שמות ג19: "ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה"
שמות ו1: "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו"
שמות יג9: "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה' ממצרים"
שמות לב11: "ויחל משה את פני ה' אלהיו ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה"
דברים ד34: "או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך"
דברים ה14: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת"
דברים ו21: "ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו ה' ממצרים ביד חזקה"
דברים ז8: "כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא ה' אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים"
דברים ט26: "ואתפלל אל ה' ואמר אדני ה' אל תשחת עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה"
דברים כו8: "ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים"
ירמיהו לב21: "ותצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באתות ובמופתים וביד חזקה ובאזרוע נטויה ובמורא גדול"
תהלים קלו12: "ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו"
דניאל ט15: "ועתה אדני אלהינו אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה ותעש לך שם כיום הזה חטאנו רשענו"

כידוע גם כן, הרמב"ם מתייחס בפרק השמיני של "שמונה פרקים" שלו לשאלה, כיצד יתכן שה' חיזק את לב פרעה מבחינת הבחירה. תשובה אחת היא מה שהזכרתי למעלה – שחיזוק לבו על-ידי ה' נעשה רק לאחר חיזוק לבו על-ידי עצמו, באותו מספר של פעמים.
ואולם, כאן ברצוני להראות, כי ה' מתנהג בחזק יד לא רק לשלילה אלא גם לחיוב לעבדיו הנביאים. הנה בישעיה נאמר –

ישעיהו ח11: "כי כה אמר ה' אלי כחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם הזה לאמר"

ובירמיה נאמר –

ירמיהו כ7: "פתיתני ה' ואפת חזקתני ותוכל הייתי לשחוק כל היום כלה לעג לי"

ועוד (ונשים לב גם לדמיון של תוכל-אוכל) –

ירמיהו כ9: "ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי ונלאיתי כלכל ולא אוכל"

וביחזקאל נאמר –

חזקאל ג14: "ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד ה' עלי חזקה"

וביחזקאל אף מוזכר כי מלוכתו של ה' על ישראל היא ביד חזקה –

יחזקאל כ33: "חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"

ואף גאולה אחרונה תהיה כגאולה ראשונה מבחינת היד החזקה –

יחזקאל כ34: "והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה"

ואגב, גם באדום מוזכר ביטוי זה –

במדבר כ20: "ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה"

אולי לכן הניצחון של אחרית הימים מוזכר עליו, ככתוב -

עובדיה א21: "ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה"

והר עשו הוא אדום, ככתוב קודם –

עובדיה א8: "הלוא ביום ההוא נאם ה' והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו"


תגובות