ביקורת תהיה!

קוד: ביקורת תהיה! בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

ויקרא יט20: "ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה".

שמעתם? ביקורת תהיה!
יש לבדוק כל דבר ואין לקבל שום דבר כמובן מאליו.
שאם לא כן, מי יאיר את מעשיהם של אלה אשר עליהם נאמר –

ישעיהו כט15: "הוי המעמיקים מה' לסתר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי ראנו ומי יודענו"?

או הפסוק המוכר מהימים הנוראים -

יחזקאל לד12: "כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשות כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל".

וכן נאמר בפרקי אבות – "לא הביישן למד".
ושמעתי מדברי הרבי מוולוזין על הנאמר – "והוי מתאבק בעפר רגליהם [של חכמים]" – הוי מתאבק איתם!

ועוד – לפי רש"י ביקורת היא מלשון ביקור, אך לפי המצודות הוא מלשון הפקר! ובאמת, באופן הפוך על הפוך, במקום בו אין ביקורת חוגגת ההפקרות.

ומילה כללית: מאמר זה, כמו רבים אחרים, נכתב בשיטה המנסה להפוך את הכתוב בתנ"ך למעין מטבע-לשון, שתוכל להיות שימושית בימינו. אין כאן כוונה לפרש את תוכן הכתובים עצמם – וגם זה משבעים הפנים של התורה.


תגובות