אשל שאול

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 23:47:54  23.04.2011, כתוספת/תגובה ל: שמואל א כב

שאול, משבט בנימין, גר בזמן מלוכתו בגבעת שאול -
שמואל א טו34: "וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול"

מקום הנזכר אף בנביא -
ישעיהו י29: "עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה"

ונראה ששם היה כאשר שלח שליחים לרדוף אחרי דוד בשני הסיפורים המקבילים -
שמואל א כג19: "ויעלו זפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון"
שמואל א כו1: "ויבאו הזפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני הישימן"

אבל ביתר פירוט, הוא ישב 'תחת האשל' -
שמואל א כב6: "וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וחניתו בידו וכל עבדיו נצבים עליו"

רש"י: תחת האשל ברמה - אחת שהיתה בגבול בנימן: ורבותינו אמרו (תענית ה ב), היא היתה רמה של שמואל, ושני מקומות הן, וכן מדרשו, ושאול יושב בגבעה, בזכות האשל הגדול אשר ברמה, שהיה מתפלל עליו

והוא אף נקבר שם -
שמואל א לא13: "ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים"

או 'תחת האלה' לפי הניסוח בדברי הימים -
דברי הימים א י12: "ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים"

אשל זה מזכיר את האשל של אברהם -
בראשית כא33: "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם"

ועוד נזכר 'תחת הרמון', וזה מסתדר לפי המפרשים אשל כשם עץ כללי -
שמואל א יד2: "ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרמון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש"

מגרון הנזכרת כאן מופיעה גם בישעיה -
ישעיהו י28: "בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו"

ומכמש הנזכרת כאן מוזכרת אף בשאול -
שמואל א יג2: "ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם שאול אלפים במכמש ובהר בית אל ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו"

בכלל, כל הסיפור של הישיבה תחת האשל מזכיר את דבורה היושבת תחת התומר -
שופטים ד5: "והיא יושבת תחת תמר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט"

וזה מזכיר את הכתוב -
מלכים א ה5: "וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה"
מיכה ד4: "וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי פי ה' צבאות דבר"

מצד אחר, זה מזכיר את העבודה הזרה שנזכרה בקשר לעצים כמו –
שופטים ט37: "אלון מעוננים"
אך נראה שלא בזה המדובר.

והרי לכם רעיון לשם-קיבוץ או ישוב אחר חדש: "אשל שאול".


תגובות