סיכום שמואל ב יז

קוד: סיכום שמואל ב יז בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל:

פרק יז (פסוקים א - יד)

בצר לו התפלל דוד אל ה ' סכל נא עצת אחיתפל . בפרק יז נקרא כיצד הצליח חושי להפר את עצת אחיתפל .

מה הייתה עצת אחיתפל?

לרדוף עוד הלילה אחרי דוד כאשר " הוא יגע ורפה ידים " מושפל ורוח אנשיו שבורה בראש שנים עשר אלף איש , אולי אלף לכל שבט , כאילו מייצגים את כל שבטי ישראל במלחמתם בדוד ( רד " ק ), כמספר הצבא שלקח משה למלחמת מדין ( במ ' לא ג - ה ), גיבורים שיש בהם הכוח להילחם בלילה במדבר להתנפל על דוד במפתיע כשהוא חלש ומיואש מעייפות ומצער , להכניס חרדה במחנהו , להכות את המלך לבדו , אז יעבור כל העם ממילא לצד אבשלום . בעצתו זו לא אמר אחיתפל " אביך " כבעצתו הראשונה , אלא " דוד " שלא לעורר רחמי הבן על האב . אחיתפל מציע להכות את המלך לבדו , כדי שלא לבוא למלחמת אחים ולא לעורר קטרוג העם על אבשלום , אם ישמידו את דוד וגם את אנשיו יתמרמרו רבים מן העם על אבשלום , אך נפש איש אחד אתה מבקש ו " כל העם יהיה שלום ", לא תהיה מלחמה ולא ייהרג איש מהעם ויקבלו אותך למלך עליהם .


" ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל זקני ישראל " ( פס ' ד ).


אילו שמע אבשלום בקולו של אחיתפל היה מצליח לבצע את זממו , אך אבשלום רצה לשמוע גם את חוות הדעת של חושי ורמז לאחיתפל שבדעתו למנות גם את חושי ליועץ לו בתור אדם שהכיר את דוד " רעה דוד " ( טז , טז ).


מה אמר אבשלום לחושי?

אבשלום סיפר לו על עצת אחיתפל ושאל האם טובה עצת אחיתפל בעיניו ולא , שיציע עצה אחרת .

חושי עשה כל מאמץ להניא את אבשלום מלקבל את עצת אחיתפל . הוא ידע שקבלת תכנית אחיתפל סופה מפלה .


כיצד הצליח לעשות זאת?

הוא אמר לאבשלום בדרך כלל מיטיב אחיתפל ליעץ , אך הפעם לא הצליח . " אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גבורים המה , ומרי נפש המה כדב שכול בשדה , ואביך איש מלחמה ולא ילין את העם " ( פס ' ח ). כלומר : דוד ואנשיו הם עזים ומרי נפש כדב ששכל את גוריו . דב שהרגו את גוריו מהווה איום בכעסו , הוא שופך את חמתו על הפוגשים בו ( מש ' יז , יב ). אינו חת מפני כל סכנה , לפיכך אל תשלו את נפשכם לחשוב ששומרי ראשו של דוד ייתנו לתפוש אותו בקלות . דוד אינו טירון במלחמה . הוא איש מלחמה מנוסה , אין להניח שילון יחד עם העם ובוודאי ייזהר מפני התקפת פתע . חושי חזר וכפל לשון " אביך " בניגוד לאחיתפל שאמר " דוד ", כדי לעורר רחמי הבן וגם לרמוז לו שגנאי הוא לו שכל המלחמה תהיה מכוונת רק כנגד אביו .

דוד לא יהיה יחד עם העם , אלא יסתתר במקום נסתר באחד השוחות החפורות באדמה , ואם ייפלו בתחילת הקרב אחדים מאנשיך יאמר כל מי שישמע על מכה זו : נגפו אנשי אבשלום . ואותו השומע אפילו אם יהיה בן חיל ואמיץ לב כאריה גם הוא יימס מרוב פחד ויש לחשוש שכולם יעזבוך וישובו אל דוד .

חושי הזכיר דב שכול ואריה , כי דוד התפרסם כבר בימי נעוריו כלוחם עז ומנצח גם את האריה וגם את הדב ( ש " א יז לד - לו ).

" כי ידע כל ישראל כי גבור אביך ובני חיל אשר אתו " ( פס ' י ). גם האנשים אשר אתו הם בני חיל , ומכאן שלא טובה העצה אשר יעץ אחיתפל הפעם הזאת .

חושי השכיל להוכיח לאבשלום כי אם יעשה בעצתו ינצח את דוד ואנשיו .


כיצד?

חושי עורר בלב אבשלום את האמונה שבעתיד הקרוב יתאסף אליו כל העם . אל ילך הלילה עם שנים עשר אלף איש , אלא יאסוף כל הצבא המורכב מחיילים הבאים מכל חלקי הארץ מדן ועד באר - שבע , ואם יתקוף את דוד בכוח עצום כזה בוודאי ינצח אותו , הן לא יוכל דוד עם אנשיו המעטים לעמוד בפני עם רב כחול אשר על שפת הים . ואתה בעצמך תלך בראש עם המלחמה , כדי לעורר רוח גבורה בקרב העם .


מה הייתה כוונתו של חושי בהצעה זו?

חושי ידע כי אבשלום אינו גיבור מלחמה ובעמדו בראש עם רב בלתי מסודר ומלומד למלחמה לא יוכל לעמוד בפני אנשי דוד המעטים אמנם במספרם , אך גיבורים ומנוסים בתכסיסי מלחמה ובראשם שר הצבא יואב . חושי ידע מניסיונו במלחמות דוד שלא מספר הלוחמים מכריע וקובע את תוצאות הקרב , כי אם הכוח המפעם בלב הלוחמים , ובנוגע לרוח זו לא היה לו כל ספק מי יזכה בניצחון , ולפיכך יעץ כי אבשלום בעצמו ילך למלחמה , למען ייפול יחד עם מפלת מחנהו . אם יישאר בירושלים גם אחרי מפלת מחנהו יאסוף אליו עם רב ויוסיף לעמוד בראש המרד .

כוונתו של חושי הייתה לדחות את מועד ההתקפה , כדי שתהיה שהות להודיע את התכנית לדוד ואז ידע איך להתגונן .


במה תסייע דחיית ההתקפה לדוד?

דוד יגיע בינתיים עד הירדן ויעבור אותו לעברו המזרחי .


חושי אמר לאבשלום אנחנו נחנה בקרבת המקום אשר בו ימצא דוד . נכסה את עין כל הארץ כטל המכסה את פני כל האדמה , ולא נשאיר ממנו ומכל אנשיו גם אחד , למרות גבורתו לא יוכל לעמוד נגד כל העם , ואם ייסגר בעיר בצורה " והשיאו כל ישראל אל העיר ההיא חבלים ", יביאו בני ישראל חבלים ישימו מסביב לה ויימשכו בהם . יקיפו בהם את חומות העיר ויסחבו ( לשון מליצה ) את החומות ואת כל אשר בתוכן עד הנחל הסמוך לאותה עיר " עד אשר לא נמצא שם גם צרור " ( פס ' יג ) כלומר : לא ישאירו מן העיר אפילו אבן קטנה אחת , כי תיהרס עד היסוד ( צרור אבן קטנה , ככתוב במשלי כו ח " כצרור אבן במרגמה "). זהו תיאור ציורי המורה על לכידת העיר . רוצה לומר נלכוד את העיר בלי עמל רב .

חושי ידע לתפוש את לב אבשלום הגאה וקל הדעת בדברי גוזמה כי ייאסף אליו את כל ישראל " כחול אשר על הים לרב " ויחנו על דוד ואנשיו " כאשר יפל הטל על האדמה ", ואת חומת העיר ייסחבו בחבלים " עד אשר לא נמצא שם גם צרור ". חושי דיבר אל אבשלום בחנופה :

" ופניך הלכים בקרב " אתה צעיר גיבור בעצמך תלך בראש עם המלחמה כדי לעורר רוח גבורה בקרב העם .מה החליט אבשלום?

אבשלום מצא כי אמנם טובה עצת חושי הארכי כי מה ' היה הדבר . " וה ' צוה להפר את עצת אחיתפל הטובה , לבעבור הביא ה ' אל אבשלום את הרעה " ( פס ' יד ). עצת אחיתפל הייתה טובה , כי דוד ואנשיו בעת ההיא היו נדהמים ורפי ידיים . לו אבשלום היה מקבל את עצתו היה מהמם את אנשי דוד והורג את דוד על נקלה .


פרק יז (פסוקים טו - סוף)

בקטע זה נקרא איך הצליח חושי להודיע לדוד על תוצאות ההתייעצות במטה אבשלום ולייעץ לו כיצד לנהוג .


כיצד מסר חושי את הידיעות לדוד?

חושי מסר את תוכן ההתייעצות לכוהנים צדוק ואביתר " ויאמר חושי אל צדוק ואל אביתר הכהנים : כזאת וכזאת יעץ אחיתפל את אבשלום ואת זקני ישראל , וכזאת וכזאת יעצתי אני " ( פס ' טו ).

בביטוי " כזאת וכזאת " השתמש עכן בדברו עם יהושע " וכזאת וכזאת עשיתי " ( יהו ' ז כ ).

דוד השתמש בביטוי " כזה וכזה " בדברו אל המלאך שנשלח ע " י יואב ( פרק יא פס ' כה ).

חושי ביקש מצדוק ואביתר שיישלחו שליחים שיספרו זאת לדוד והכוונה לבניהם ( טו , כז לו ).


חושי הציע לדוד שתי עצות מהן?

שלא ילון במדבר הלילה , והשנייה שעוד הלילה יעבור את הירדן .


מדוע?

חושי פחד שמא יטה אחיתפל את לב אבשלום לעשות כעצתו , אף על פי שאמרו אבשלום ואנשיו כי טובה עצת חושי מעצת אחיתפל , תבוצע תכניתו של אחיתפל ודוד יותקף בלילה " פן יבלע למלך ולכל העם אשר אתו " ( פס ' טז ). פן ייגרם נזק למלך ולעם אשר אתו אם יישאר על שפת הירדן המערבית .


כיצד הודיעו ליהונתן ואחימעץ את אשר עליהם לבשר לדוד?

יהונתן ואחימעץ לא יכלו להיראות בירושלים שלא לעורר עליהם חשד של ריגול . הם היו חשודים בעיני אבשלום על קשרים עם דוד . צדוק ואביתר לא היו חשודים בעיני אבשלום ,

גם משרתם הכבודה משרת כוהנים גדולים הגנה עליהם , לכן עמדו יהונתן ואחימעץ בעין רוגל מעין בסביבות ירושלים על גבול יהודה ובנימין ( יהו ' טו ז ; יח טז ), במקום שנפגשים נחל קדרון התוחם את העיר מצד מזרח וגיא בן הנום התוחם את העיר מצד דרום וממערב . שפחת אביתר או צדוק הייתה מוסרת להם את הידיעות מירושלים באמתלה שהיא הולכת לשאוב מים , כדי שילכו ויגידו למלך דוד .


מי הבחין ביהונתן ואחימעץ?

נער משרת או חייל מאנשי אבשלום . יכול להיות שאבשלום העמיד מרגלים בסביבות עין רוגל לבלוש אחר כל חשוד . יהונתן ואחימעץ הבינו שהנער הולך להגיד לאבשלום שהם מרגלי דוד , ולפיכך לאחר ששמעו את דברי השפחה מיהרו לברוח לביתו של איש נאמן שנטה אחרי דוד , מכאן שלא כל אנשי בחורים היו שונאים לדוד . לפי פירוש אחר בחרו דווקא בבחורים שהייתה ידועה כמתנגדת לדוד , כדי למזער את החשד .


כיצד הצילה אותם אשתו?

הם נכנסו לבאר שהייתה אותה שעה ריקה ממים , או שכמות המים שהייתה בתוכה הייתה קטנה . חז " ל אמרו שהאישה הייתה אשתו של שמעי בן גרא ( מד " ש לב ד ), ולפי זה היה " האיש " ( פס ' יח ) שמעי בן גרא . היא כיסתה את הבור במסך וילון עשוי חוטים או קנים ומשמש מחיצה לבית ( שמ ' כו לו ) ולחצר ( שמ ' כז טז ), ועל המסך שטחה את הריפות

חיטים כתושות לייבוש , כדי שאם יבוא מישהו לחפש את האנשים שנכנסו לחצר , לא יבחין

בבאר ויחשוב שהריפות מונחות שם לשם ייבוש , ולא נודע כי האנשים הסתתרו שם .


בלשי אבשלום הופיעו ושאלו: איה אחימעץ ויהונתן? מה ענתה להם האישה?

" ותאמר להם האשה עברו מיכל המים , ויבקשו ולא מצאו , וישבו ירושלם " ( פס ' כ ).

מיכל המים - אין אח לצירוף כזה במקרא , והוראתו המדויקת אינה ידועה . לפי עניינו נראה

שזו ברכה או פלג מים . מיכל המים היה בוודאי בסביבות בחורים , ולפיכך יש אומרים

שנקרא על שם מיכל בת שאול שנפרדה מפלטי בן ליש בסביבת בחורים ( ג יד - טז ),

כלומר : האישה אמרה לבלשים יהונתן ואחימעץ עברו את מיכל המים מהרו אחריהם ותשיגום .


יהונתן ואחימעץ ניצלו . עלו מן הבאר ומיהרו אל דוד לערבות המדבר ( פס ' טז ). סיפרו לדוד על עצת אחיתפל , ייתכן גם שעל עצת חושי אלא שקיצר הכתוב .


מה עשה דוד בעקבות הידיעות שק י בל?

שמע לעצתו של חושי , עבר עם אנשיו את מעברות הירדן ליד יריחו , המשיך בדרכו מעברו

השני של הירדן והגיע עד מחניים , שהייתה בעבר עיר בירתו של איש בשת ( ב ח ),

ומכיוון שנשארה נאמנה לדוד קבע בה גם דוד את בירתו הארעית .


מה עשה אחיתפל כשראה כי לא נעשתה עצתו?

הוא חבש את חמורו והלך אל ביתו שבעירו , כנראה שהיו לו שני בתים , אחד בעיר הבירה ירושלים אשר בה ישב דרך עראי ואחד בעיר מושבו בגילה , ערך צוואה לאנשי ביתו כדרך בני אדם הקרובים למות ( מל " א ב א ; מ " ב כ א ; יש ' לח א ). והמית עצמו בחניקה .


מדוע?

כי ידע שעתה יישאר דוד מלך לעמו וישפוט אותו משפט מוות כמורד במלכות , על כן בחר לשלוח יד בנפשו .


גם אבשלום עבר את הירדן ואת מי מינה לשר ה צבא?

את עמשא תחת יואב שנשאר נאמן לדוד .


ישראל ואבשלום ערכו מחנותיהם בארץ הגלעד .


איזו הפתעה נעימה ח י כתה לדוד?

לפני דוד התייצבו אנשים טובים ונדיבי לב : שבי בן נחש מרבת עמון ייתכן שהיה אחיו

של מלך בני עמון ( י ב ), אולי היה אחד הנציבים שמינה שם דוד אחרי שלכד את העיר ( יב כט ),

ומכיר בן עמיאל מלו דבר ( ט ד ) מגדולי ארץ הגלעד , מפיבשת התגורר בשעתו אצל מכיר ( ט ד ה ) , וברזילי הגלעדי מרגלים שהיה עשיר מאד ( יט לג ). הם הביאו אתם לדוד ואנשיו מכל טוב , כלים ומזונות וכלי משכב , כי אמרו העם רעב עייף וצמא במדבר .


ניבים 

כדב שכול בשדה (פס' ח).
הוראתו: אדם התוקף בכל עצמת כוחו כדב שכול.

פן יבלע לו (פס' טז)
הוראתו: פן יגרום לו נזק ויורע מצבו.

עבודה בכתב


  1. מה הייתה עצת אחיתפל ?

  2. כיצד הצליח חושי להפר את עצת אחיתפל ?

  3. מה היה הרעיון העיקרי של חושי לטובת דוד ?

  4. במה תסייע דחיית ההתקפה לדוד ?

  5. איר הצליח חושי להודיע לדוד על תוצאות ההתייעצות במטה אבשלום ?

  6. במי נעזרו יהונתן ואחימעץ ?

  7. מה עשה דוד בעקבות הידיעות שקיבל ?


8) התכירונו? מי אנחנו?

א ) הצעתי לאבשלום לרדוף עוד הלילה בראש מחנה נבחר אחרי דוד .

ב ) סיכלתי את הצעת אחיתפל .

ג ) קיבלתי את דעתו של חושי .

ד ) קיבלנו ידיעות מפי השפחה .

ה ) אמרתי לאבשלום שראיתי את יהונתן ואחימעץ .

ו ) ברחנו לביתו של איש נאמן בבחורים .

ז ) הסתתרנו בבאר ריקה ממים .

ח ) הצלתי את יהונתן ואחימעץ בבחורים .

ט ) עברנו לצידו המזרחי של הירדן .

י ) הבאנו לדוד מכל טוב .


9) מי אמר למי?

א ) אבחרה נא שנים עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה .

ב ) ונס כל העם אשר אתו .

ג ) הנעשה את דברו אם אין .

ד ) לא טובה העצה אשר יעץ אחיתפל בפעם הזאת .

ה ) כי גיבור אביך ובני חיל אשר אתו .

ו ) טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל .

ז ) איה אחימעץ ויהונתן ?

ח ) עברו מיכל המים , ויבקשו ולא מצאו , וישבו ירושלם .

ט ) קומו ועברו מהרה את המים .

תגובות