סיכום שמואל ב כב

קוד: סיכום שמואל ב כב בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל:

פרק כב


שירת דוד נמצאת בשינויים קלים גם בספר תהילים יח . זוהי שירת ניצחון והודיה לאחר שדוד גבר על כל אויביו והרחיב מלכות ישראל עד לקצוות גבולות ההבטחה . את ניצחונותיו הוא מייחס לה ' המצילו מכל צרה . בגלל נאמנותו לה ', ה ' הפליא לעשות אתו . השירה שופעת אמונה אדירה וגם ענווה .


נושאי השירה

ב - ז תפילה לה ' המושיע ומגן על דוד .

ח - כ ה ' שולח את כל איתני הטבע להצלת דוד מאויביו .

כא - כח ה ' גומל לדוד הנאמן לחוקיו ומשפטיו והנשמר מעוון .

כט - לז מקור כוחו וגבורתו של דוד מהאל שהוא מעוזו במלחמה .

לח - מו האל הוא צורו וישעו של דוד המכריע אויביו תחתיו .

מז - נא ברכה והודיה לאל המלמד ידיו למלחמה להושיעו מאויביו , וחסדו אתו לעולם .


מי היה האויב המר ביותר לדוד?

שאול שרדפו והציק לו . " ביום הציל ה ' אתו מכף כל איביו ומכף שאול " ( פס ' א ).


אילו ביטויים מורים על כוחו של ה '?

סלעי , אלקי צורי , קרן ישעי .


אילו ביטויים מורים על רצונו להגן על דוד?

מצדתי , מפלטי לי , מגני , משגבי , משעי .


מדוע לפי המזמור עוזר ה ' לדוד?

" יחלצני כי חפץ בי , יגמלני ה ' כצדקתי כבר ידי ישיב לי , כי שמרתי דרכי ה ', ולא רשעתי מאלקי , כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה , ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני , וישב ה ' לי כצדקתי כברי לנגד עיניו " כ - כה . העזרה לדוד היא גמול על אמונתו בה ', שהרי דוד שמר מצוות ה ', הלך בדרכו ונזהר שלא יסטה מהם . דוד לא עשה מעשה רשע לסור מדרך אלוקיו וממצוותיו ואם חטא שב בתשובה .

" ואהיה תמים לו " שלם לפניו , נאמן לו , ממלא את רצונו בשלמות , וכן נצטווה אברהם " התהלך לפני והיה תמים " ( בר ' יז א ).


כיצד אומר דוד כי ה ' משלם לכל איש כגמולו?

ה ' נוהג מידה כנגד מידה . עם האיש החסיד הוא מתנהג בחסידות . חסיד הוא תואר למי שנאמן לה ' ושומר מצוותיו . עם גיבור תמים ה ' מתנהג כתמים . תמים הוא תואר למי שנוהג בצדק ובמשפט . הגיבורים היוצאים למלחמה ונוהגים בתמימות אף ה ' נוהג עמם בתמימות ועוזרם לצאת בשלום מן המלחמה תמימים בלא מום . עם נבר עם איש שהוא בר לבב , טהור ונקי מעוון , ה ' מתנהג עמו כנבר במידה הטהורה , ועם עקש , אם אדם שאינו הולך בדרך ישרה ה ' ישיב לו כעיקשותו .

מה אומר דוד במזמור על דבר ה '?

דבר ה ', כלומר : תורתו ומצוותיו מזוקקות ככסף צרוף והן טהורות ואמתיות , וכן אמר דוד

תהילים יב ז : " אמרות ה ' אמרות טהרות , כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים " .


דוד אומר שה ' הציל אותו מאנשי עמו הרבים עמו. למי התכוון?

שאול , אבשלום , שבע בן בכרי .


דוד מסיים את המזמור " מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם ". בית דוד נבחר למלוכה עד עולם , לבית דוד ניתנה הבטחה שתוקפה לעולם , הבטחה שניתנה ע " י נתן : " וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם .... וחסדי לא יסור ממנו ... ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך , כסאך יהיה נכון עד עולם " ( ז יג - טז ).

חנה חתמה את תפילתה : " ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו " ( ש " א ב י ). חנה אמרה זאת כתפילה ונבואה . לפי שירת דוד ברכה זו של חנה מכוונת לו ולביתו עד עולם . בביטוי זה אפשר גם לראות רמז למלך המשיח מצאצאי דוד לעתיד לבוא .


בשירת דוד יש תיאורים הדומים לשירת הים . יש גם משפטים מקבילים בין שירת דוד לשירת חנה .


ניבים

עם חסיד תתחסד (פס ' כו).

הוראתו:לאיש חסיד תגמול בחסד .


עם נבר תתבר ועם ע י קש תתפל (פס ' כז).

הוראתו: עם בר לבב תתנהג ביושר, ועם ההולך בדרך עקלקלה תגמול בעקמומיות .


עבודה בכתב


כתבו בלשון הספר:

 1. ביטויים המורים על כוחו של ה '.

 2. ביטויים המורים על רצונו להגן על דוד .

 3. ביטויים המורים על משברים וצרות שהיו לדוד .

 4. ה ' שמע את תפילת דוד .

 5. תיאורים של הופעת ה ' בזעמו .

 6. ה ' משלם לכל איש כגמולו .

 7. העזרה לדוד היא גמול על נאמנותו .

 8. מה ' באה העזרה בשעת צרה .

 9. בעזרת ה ' רגלי דוד מהירות לרדוף אחר האויב .

 10. ה ' מלמד את דוד דרכי מלחמה המביאים לניצחון .

 11. ה ' הציל את דוד מאנשי עמו הרבים עמו .

 12. לא הייתי צריך להילחם בבני נכר הם באו מרצונם להיכנע לפני .

 13. מלכותו של דוד תיכון לעולם .

 14. רמז למלך המשיח מצאצאי דוד לעתיד לבוא .


תגובות