הקבלה בין אחאב לשאול, דוד ושלמה

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 01:58:06  02.02.2011, כתוספת/תגובה ל: מלכים א כא

אחאב דומה לשאול : שאול חמל על אגג ונענש – כסיבה שנייה ומכרעת לאחר שבפעם הראשונה לא חיכה לשמואל - בלקיחת מלכותו ממנו, ואילו אחאב חמל על בן הדד וגם כן נענש – לפי הגרסה המובאת כאן – בלקיחת מלכותו ממנו, כפי שאומר לו הנביא,  מלכים א כ 42 "ויאמר אליו כה אמר יהוה יען שלחת את-איש-חרמי מיד והיתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו".

לפי המסופר בהמשך, אחאב נענש על סיפור כרם נבות היזרעאלי בתוספת עבודת האלילים הכללית שאפיינה אותו, ככתוב,  מלכים א כא "20 יען התמכרך לעשות הרע בעיני יהוה. 21 הנני מבי אליך רעה ובערתי אחריך והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל".

מעניין שבשתי הפעמים מוזכר הביטוי "סר וזעף":

מלכים א כ 43 "וילך מלך-ישראל על-ביתו סר וזעף ויבא שמרונה".
מלכים א כא 4 "ויבא אחאב אל-ביתו סר וזעף על-הדבר אשר-דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא-אתן לך את-נחלת אבותי וישכב על-מטתו ויסב את-פניו ולא-אכל לחם".

אחאב דומה גם לדוד : אחאב חשק בנחלה לא-לו ודוד חשק באישה לא-לו, אחאב גרם למותו של נבות ודוד גרם למותו של אוריה החיתי, אחאב הוכח על-ידי אליהו הנביא ודוד הוכח על-ידי נתן הנביא, ואף – שניהם חזרו בתשובה; אחאב, ככתוב, מלכים א כא 27 "ויהי כשמע אחאב את-הדברים האלה ויקרע בגדיו וישם-שק על-בשרו ויצום וישכב בשק ויהלך אט".

ודוד ככתוב –
שמואל ב יב13: "ויאמר דוד אל נתן חטאתי לה' ויאמר נתן אל דוד גם ה' העביר חטאתך לא תמות".

ואגב גם שאול מודה בחטאו, ככתוב, שמואל א טו30: "ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחויתי לה' אלהיך". אך לשאול לא נמחל – ומצא את ההבדלים.

שניהם גם צמים, דוד – על ילדו, ואחאב – על עצמו. ועוד – שניהם נענשו על-ידי ילדיהם ולא הם-עצמם. אך שוב ההבדל – לדוד ממשיכה המלכות לזרעו עד עולם בעוד לאחאב היא נפסקת. ונראה שההבדל הוא שאחאב עבד את הגילולים בנוסף לכל, בהשפעת איזבל אשתו.

ואולי נוסיף – אח האב הרי הוא דוד... בכל אופן נראה שיש הקבלה גדולה בין שני הסיפורים.

והנה, אחאב דומה גם לשלמה: אחאב, כאמור, הסתה אותו איזבל אשתו הצידונית, ואילו שלמה הסתו אותו הנשים הנכריות שלקח, ככתוב, מלכים א יא4: "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דויד אביו",  בניגוד לאיסור הקובע – "ולא ירבה לו נשים" (דברים, יז', 17).

שני המלכים אף דומים בזה, שבימיהם גדלה והתבססה מאוד הממלכה.

ועוד השוואה מתקיימת בכתוב עצמו:

מלכים א כא 22 "ונתתי את-ביתך כבית ירבעם בן-נבט וכבית בעשא בן-אחיה אל-הכעס אשר הכעסת ותחטא את-ישראל".

תגובות