ישעיהו מב בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו מב בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

הן עבדי... משפט לגוים יוציא
מב,א הן ישראל הוא עבדי הרצוי שאני תומך בו, הוא בחירי אשר רצתה נפשי בו; נתתי רוחי עליו, משפט לגוים יוציא. מב,ב לא יצעק, ולא ישא קולו; ולא-ישמיע בחוץ את קולו (כי ימלא את תפקידו במעשים ולא בהכרזות פומביות). מב,ג קנה רצוץ (שנקל לשבור אותו) לא ישבור, ופשתה כהה (פתילת פשתים הדולקת באור כהה ונקל לכבותה) לא יכבה (כלומר לא ידכא את העניים והחלשים); לאמת, יוציא משפט. מב,ד לא יחלש אורו, ולא יכשל כדרך הרצים, עד-ישים בארץ משפט; ולתורתו, איים יקוו. {פ}

ואתנך לברית עם לאור גוים
מב,ה כה-אמר האל יהוה, הבורא את השמים והנוטה אותם, המותח את הארץ ושם בה את החי והצומח אשר עליה; נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. מב,ו אני יהוה בחרתיך למען הצדק, ואחזיק בידך; ואשמרך, ואתנך לעם בריתי--לאור גוים. מב,ז לפקוח עינים עורות; להוציא מבית האסורים את האסיר, מבית כלא את יושבי החושך. מב,ח אני יהוה, וכך הוא שמי; וכבודי לאחר לא-אתן, ותהילתי לא אתן לפסילים. מב,ט הנבואות הראשונות הנה-באו; וחדשות אני מגיד (הכוונה לגאולת ישראל, ושאר עמים חלשים), בטרם תצמחנה אשמיע אתכם. {פ}

שירו לה' שיר חדש
מב,י שירו ליהוה שיר חדש, תהילתו תישמע מקצה הארץ; יורדי הים ומלואו, איים ויושביהם. מב,יא תושבי המדבר ועריו ישאו קולם בשירה, שבטי קדר היושבים בחצרים גם הם ישירו; ישמחו יושבי סלע, מראשי ההרים ישירו. מב,יב יתנו ליהוה, כבוד; ותהילתו, באיים יגידו. מב,יג יהוה כגיבור יצא, כאיש מלחמות יתעורר לקנא קנאת עמו ולהנקם מהרשעים; יריע תרועה, אף-יצרח בקול חזק--על-אויביו, יתגבר (תיאור התגברות ה' על אויביו, כדרך הלוחמים). {ס}

והולכתי עורים בדרך לא ידעו
מב,יד שתקתי זמן רב—עד עתה החרשתי והתאפקתי; ואילו עתה כמו יולדת אצעק (כאילו מתוך כאב), ואנשום נשימות תכופות (כאדם הנושם כך מתוך כעס). מב,טו אחריב הרים וגבעות (מתוך כעס על אויבי ישראל), וכל-עשבם אוביש; ושמתי נהרות ליבשה, ואגמים אוביש. מב,טז והולכתי עיוורים, בדרך לא ידעו (הכוונה לשבי הגולה שאינם יודעים את הדרך)--בנתיבות לא-ידעו, אדריכם; אשים מחשך לפניהם לאור, ודרכים מעוקלות אשים למישור--אלה הדברים, עשיתם ולא עזבתים. מב,יז ייסוגו אחור ויתביישו, הבוטחים בפסל; והאמרים למסכה, אתם אלהינו. {פ}

החרשים שמעו והעורים הביטו לראות
מב,יח החרשים, שמעו; והעיוורים, הביטו לראות. מב,יט מי עור אם לא ישראל עבדי, ומי חרש אם לא השליח ששלחתי (ישראל שנשלחו להיות לאור גוים); מי עור כמו משולם (כינוי לישראל שצריכים להיות מושלמים), ומי עור כמו עבד יהוה. מב,כ ראית הרבה נפלאות, ולא שמרת בזיכרונך; אוזניך פתוחות למעשה ה', ולא תשמע. מב,כא יהוה בחר בו למען יפיץ את צדקתו; ולמען יפיץ את התורה, ויאדירה (לשון חוזק). מב,כב [אבל בניגוד לכל הנ"ל] העם הנבחר, הוא עם-בזוז ושסוי (כמו בזוז), נלכדו בפח, וכולם בתוך החורים (מחילות עפר), ובבתי כלאים הוחבאו; היו לבז ואין מציל, היו למשיסה ואין-אומר השיבם לבתיהם. מב,כג מי בכם, יאזין זאת; יקשיב ויבין מה יהיה בסוף דבר, לאחרונה. מב,כד מי-נתן את יעקב למשיסה, מי נתן את ישראל לבוזזים, הלוא יהוה: אשר, חטאנו לו, ולא-רצו ללכת בדרכיו, ולא שמעו לאמור בתורתו. מב,כה וישפך עליו חמה וכעס, ומלחמה עזה; ותשרפהו המלחמה מסביב ולא ידע, ותבער-בו ולא-ישים על-לב.


תגובות