ישעיהו מג בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו מג בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

אל תירא כי גאלתיך
מג,א ועתה כה-אמר יהוה, בוראך יעקב, ויוצרך, ישראל: אל-תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי-אתה. מג,ב כי-תעבור במים אתך-אני, ובנהרות לא ישטפוך: כי-תלך בתוך-אש לא תכוה, ולהבה לא תבער-בך. מג,ג כי, אני יהוה אלהיך, קדוש ישראל, מושיעך; נתתי את מצרים כופר תחתיך, נתתי את כוש וסבא כופר תחתיך. מג,ד משום שנחשבת יקר בעיני, לכן כיבדתיך ואהבתיך; ואתן לכובש אדם אחר תחתיך, ולאומים אחרים תחת נפשך.

ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך
מג,ה אל-תירא, כי אתך-אני: ממזרח אביא זרעך, וממערב אקבצך. מג,ו אומר לצפון תני, ולתימן אל-תעצרי אותם; הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ. מג,ז הביאי לי את כל מי שיקרא עצמו בשם בן ישראל, ואשר בראתי אותו לכבודי: ולשם כך (לכבודי) יצרתיו ועשיתיו. מג,ח הוציאו עם-עור, ועיניים יש (אמנם אתם עם עיוור, אבל עדין יש לכם עיניים לראות את המאורעות הגדולים המתרחשים); וחרשים, ואזנים למו.

אנכי ה' ואין מבלעדי
מג,ט כל-הגוים יקבצו יחדו, ויאספו לאמים--מי מהם ניבא את גאולת ישראל, מי מהם ניבא על מפלת בבל אשר התרחשה בעבר; שיביאו את עדיהם ונצדיק אותם, או שישמעו את דברי נבואת ה' ויאמרו היא אמת. מג,י אתם עדי נאם-יהוה, ועבדי אשר בחרתי: למען תדעו ותבינו ותאמינו לי, כי-אני הוא האלהים השולט היחיד--לפני לא-נוצר אל, ואחרי לא יהיה. {ס}
מג,יא אנכי אנכי, יהוה; ואין מבלעדי, מושיע. מג,יב אנכי הגדתי והשמעתי והושעתי--ואין בכם, אל זר [שעשה כמותי]; ואתם עדי נאם-יהוה, ואני-אל. מג,יג גם-מאז היות יום (מעולם ועד העולם) אני הוא, ואין מידי מציל; אפעל ומי יוכל לבטל אותה. {ס}

למענכם שלחתי בבלה
מג,יד כה-אמר יהוה גאלכם, קדוש ישראל: למענכם שלחתי את כורש לבבל, והשפלתי ושברתי את בריחי הברזל של בבל (כלומר את תוקפה), ואת הכשדים הורידו שבויים בתוך אניות התענוגות שלהם. מג,טו אני יהוה, קדושיכם; בורא ישראל, מלככם. {ס}

הנני עושה חדשה
מג,טז כה אמר יהוה, הנותן בים דרך (לגאולים ממצרים), ובמים עזים, נתיב. מג,יז המוציא רכב-וסוס, חיל צבא עז; יחדו ישכבו בל-יקומו, כבו כמו פתילת פשתן הבוערת באש חלשה. מג,יח אל-תזכרו, ראשונות; וקדמוניות, אל-תתבוננו (אין צורך לזכור את נפלאות ה' ביציאת מצרים). מג,יט הנני עושה פלא חדש [שיעלה על הקודמים] עתה יקרה הדבר, הלוא תדעוהו; אף אשים במדבר דרך, אף אשים בישימון נהרות. מג,כ תכבדני חית השדה (שגם הם יהנו מן המים), יכבדוני תנים ובנות יענה: כי-נתתי במדבר מים, נהרות בישימון, להשקות, את עמי הנבחר. מג,כא עם-זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. {ס}

ולא אותי קראת יעקב
מג,כב ולא-אלי התפללת, יעקב: כי-עיפה רוחך ממני, ישראל (התייאשת ממני). מג,כג אבל האמת, שלא עייפתי אותך ישראל, כי לא-הבאת לי את שה עולותיך, ובזבחיך לא כיבדתני; וגם אני ה' לא העבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה. מג,כד לא-קנית לי בכסף קנה (קנה בושם להקטיר על המזבח), ובחלב זבחיך לא הרוויתני; אבל אתה ישראל הוא שהעבדתני בחטאותיך, ועייפתני בעונותיך.

אנכי מחה פשעיך
מג,כה אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך, למעני: וחטאתיך, לא אזכר. מג,כו אם יש לך מעשים טובים להצטדק בהם, הזכירני, ונתדיין יחדיו; דבר אתה, למען תצדק. מג,כז אבותיך הראשונים, חטאו; ומליצי הישר שלך, פשעו בי. מג,כח ואחלל את קדושתם של שרי קדש (הכהנים); ואתנה לכליון את יעקב, ואת ישראל אתן לגידופים. {פ}


תגובות