ישעיהו סו בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו סו בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

אל זה אביט, אל עני ונכה רוח
סו,א כה, אמר יהוה, השמים כסאי, והארץ שרפרף (כסא קטן) לכפות רגלי; וכי יש בית שיכיל את כבודי, או היש לי צורך במקום מנוחה. סו,ב ואת-כל-אלה ידי עשתה, והם קיימים (השמים והארץ) נאם-יהוה; ואף על פי כן על זה אביט—על עני ומדוכה, וחרד על-דברי. סו,ג [אבל הרשעים אין קרבנותיהם רצויים לפני, אלא] השוחט שור הרי הוא כאילו מכה-איש, הזובח שה הרי הוא כאילו ערף כלב, המעלה מנחה הרי הוא כאילו הזה דם-חזיר, המקטיר לבנה הרי הוא כאילו בירך והלל את האלילים—גם המה בחרו בדרכיהם, ובשקוציהם נפשם חפצה. סו,ד גם-אני אבחר להתעלל בהם, ואת אשר הם מפחדים מפניהם אביא להם--יען קראתי ואין עונה, דברתי ולא שמעו; ויעשו הרע בעיני, ובאשר לא-חפצתי בחרו. {ס}

נראה בשמחתכם והם יבושו
סו,ה שמעו דבר-יהוה, החרדים הנזהרים לקיים את דבריו (הם אבלי ציון); אמרו לכם הרשעים יראה יהוה את כבודו ואז נאמין בהבטחות הנביא (משפט מוסגר- הרשעים אחיכם הם שנאיכם ומנדיכם בגלל שכבדתם את שמי)—ולבסוף בבוא הגאולה אתם תשמחו והם (הרשעים) יבושו. סו,ו [הנביא רואה בחזונו את הגאולה, והוא שומע:] קול שאון (רעש) מירושלים, קול מההיכל; קול יהוה, משלם גמול לאויביו.

כי חלה גם ילדה ציון את בניה
סו,ז ציון, בטרם שיהיו לה חבלי לידה תלד (כי הגאולה תבוא פתאום); בטרם יבואו לה צירי (כאבי) לידה והמליטה זכר. סו,ח מי-שמע כזאת, מי ראה כאלה—האם תיברא ארץ ביום אחד, האם יווצר עם בפעם אחת: כי-חלה (כאבי לידה) גם-ילדה ציון, את-בניה. סו,ט [תשובת ה':] היתכן כי אביא עד משבר (מקום מושב האישה היולדת) ולא אוליד, יאמר יהוה; אם-אני המוליד ועצרתי (את יציאת הולד), אמר אלהיך. {ס}

שמחו את ירושלם וגילו בה
סו,י שמחו עם-ירושלם וגילו בה, כל-אהביה; שישו אתה משוש, כל-המתאבלים עליה. סו,יא למען תינקו ושבעתם, משד (ש' בפתח, ופ' ממשמני) תנחומיה (הטובה שתגיע בעקבות ניחומיה); למען תמצצו והתענגתם מזרם כבודה (הטובה שתגיע בעקבות כבודה). {ס}
סו,יב כי-כה אמר יהוה, הנני משפיע אליה שלום כזרם נהר, וכנחל שוטף יזרום אליה רכוש הגוים—וינקתם [את כל השפע]; על-צד תנשאו, ועל-ברכים תשעשעו (ישחקו איתכם על הברכים כמו תינוק). סו,יג כאיש אשר אמו תנחמנו--כן אנכי אנחמכם, ובירושלם תנחמו. סו,יד וראיתם ושש לבכם, ועצמותיכם כעשב השדה תפרחנה; ונודעה יד-יהוה עם עבדיו, וזעם את-אויביו. {ס}

ה' באש יבוא להשיב בחמה אפו
סו,טו כי-הנה יהוה באש יבוא, וכמו סופה (רוח סערה) מרכבתיו--להשיב לצריו גמול בחמת אפו (בכעס), וגערתו אליהם תהיה בלהבי-אש. סו,טז כי באש יהוה ישפוט את צריו, ובחרבו יכה את-כל-בשר; ורבו חללי יהוה. סו,יז המתקדשים והמטהרים לעבודה זרה ויעבדוה בגינות, אחרי אלילה אחת העומדת באמצע הגינה, אוכלי בשר החזיר, והשקץ והעכבר--יחדו ישמדו, נאם-יהוה.

והביאו את כל אחיכם
סו,יח ואנכי, לפני באו מעשיהם ומחשבתיהם (של הרשעים) —ולכן אקבץ את-כל-הגוים והלשונות; ובאו וראו את-כבודי. סו,יט ושמתי בהם (ברשעים) שפטים, ומהנשארים אחרי יום המשפט הגדול אשלח פליטים אל-הגוים תרשיש פול ולוד מושכי קשת--תובל ויון: האיים הרחקים, אשר לא-שמעו את-שמעי ולא-ראו את-כבודי--והגידו (אותם פליטים) את-כבודי, בגוים. סו,כ והביאו את-כל-אחיכם מכל-הגוים מנחה ליהוה בסוסים וברכב ובעגלות (המכוסות ביריעות) ובפרדים ובכרכרות, אל הר קדשי ירושלם--אמר יהוה: כאשר יביאו בני ישראל את-המנחה בכלי טהור, בית יהוה. סו,כא וגם-מהם (מאחיכם המובאים מהגוים) אקח לכהנים ללוים, אמר יהוה.

כן יעמד זרעכם ושמכם לפני
סו,כב כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני--נאם-יהוה: כן יעמוד זרעכם, ושמכם. סו,כג והיה, מדי-חדש בחדשו, ומדי שבת, בשבתו; יבואו כל-בשר להשתחות לפני, אמר יהוה. סו,כד ויצאו וראו--בפגרי האנשים, הפושעים בי: כי תולעתם לא תמות, ואשם לא תכבה, והיו חרפה לכל-בשר. {ש}


תגובות