"דם פסח ודם מילה": רעיון לפסח התשע"ה

קוד: "דם פסח ודם מילה": רעיון לפסח התשע"ה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

[נכתב לפני הבחירות...]

"דם פסח ודם מילה": רעיון לפסח התשע"ה

יחזקאל טז6 : "ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי

על פי המדרש, הגאולה משעבוד מצרים באה בעקבות "דם פסח ודם מילה":

(מכילתא דר' ישמעאל, מסכתא דפסחא ה, הו"ר עמ' 14):

והיה לכם למשמרת וגו'  - מפני מה הקדים הכתוב לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים? היה  רבי מתיא בן חרש אומר: הרי הוא אומר 'ואֶעֱבֹר עליך ואראך והנה עִתֵּךְ עת דֹדִים' (יח' טז:ח), הגיע שבועתו שנשבע הקב"ה... שיגאל את בניו, ולא היה בידם מצות שיתעסקו בהם כדי שיגאלו, שנאמר: '... ושערך צמח ואת ערֹם ועריה וגו'' (שם:ז), ערום מכל מצות. נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצות: דם פסח ודם מילה, שיתעסקו בם כדי שיגאלו, שנאמר: 'ואעבֹר עליך ואראך מתבוססת בדמיך וגו' (שם:ו)... לכך הקדים הכתוב לקיחתו של פסח לשחיטתו ד' ימים שאין נוטלין שכר אלא על ידי מעשה.

http://www.biu.ac.il/jh/Parasha/bo/bur.html

את המילה מפרשים שהיא תנאי לישיבה בארץ, וכך הרמב"ן חזה: "  ולא ישאר בידם רק זכות מצות המילה  ". 

http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t0117_1.html

אני אומר חזה, כי באמת המצווה הבסיסית ששומר כמעט כל חילוני היא מצוות ברית המילה.

אבל בעצם, לכך ניתן להוסיף אף את סעודת ליל הסדר בפסח, שנחוג כמעט בכל בית יהודי, אפילו יותר מצום ביום כיפור, וכן כמובן שיותר מהשבת ואף מחגים אחרים.

"דם פסח ודם מילה" זה, אם כך, מה שמקיימים יהודים חילוניים אף היום.

 

נקודות משותפות ל"דם פסח ודם מילה":

קודם כל, זה דם. בתורה נאמר "הדם הוא בנפש יכפר", וחז"ל אומרים (והנוצרים מרבים לצטט זאת ולתמוך בזה): "אין כפרה אלא בדם". הכוונה לקורבנות, אך יתכן שהמילה (לא הפסח, כי הוא לא כרוך בדם היום) היא כפרת היהודי? שאלה פתוחה.

שנית, שניהם אותות. הברית היא אות הברית בין ישראל לה', ובפסח הושם דם על המשקוף כאות למלאך המשחית.

שלישית, על דרש הדרש, מילה היא גם מילה הנאמרת (אשר גם בה יש "אות", כלומר אותיות), בדיוק כשם שפסח הוא גם פה-סח. לפי חז"ל התפילה הנאמרת היא תחליף לקורבנות (שהזכרתי קודם), אך אולי אפשר להציע שבדיבור בכלל יש מימד משחרר, המוציא משעבוד מצרים של האלם.

חג שמח!

תגובות