פעולת ה' פתאומית ומוכנה

קוד: פעולת ה' פתאומית ומוכנה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

דברי הימים ב כט36: "וישמח יחזקיהו וכל העם על ההכין האלהים לעם כי בפתאם היה הדבר".

נבחן תחילה את הופעותיה של המילה 'פתאום' בתנ"ך:
במדבר ו9: "וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו"
במדבר יב4: "ויאמר ה' פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם"
יהושע י9: "ויבא אליהם יהושע פתאם כל הלילה עלה מן הגלגל"
יהושע יא7: "ויבא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום פתאם ויפלו בהם"
ישעיהו כט5: "והיה כאבק דק המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם"
ישעיהו ל13: "לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה"
ישעיהו מז11: "ובא עליך רעה לא תדעי שחרה ותפל עליך הוה לא תוכלי כפרה ותבא עליך פתאם שואה לא תדעי"
ישעיהו מח3: "הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה"
ירמיהו ד20: "שבר על שבר נקרא כי שדדה כל הארץ פתאם שדדו אהלי רגע יריעתי"
ירמיהו ו26: "בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו"
ירמיהו טו8: "עצמו לי אלמנתו מחול ימים הבאתי להם על אם בחור שדד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובהלות"
ירמיהו יח22: "תשמע זעקה מבתיהם כי תביא עליהם גדוד פתאם כי כרו שיחה ללכדני ופחים טמנו לרגלי"
ירמיהו נא8: "פתאם נפלה בבל ותשבר הילילו עליה קחו צרי למכאובה אולי תרפא"
מלאכי ג1: "הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות"
דברי הימים ב כט36: "וישמח יחזקיהו וכל העם על ההכין האלהים לעם כי בפתאם היה הדבר"
תהלים סד5: "לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו"
איוב ה3: "אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם"
איוב ט23: "אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג"
איוב כב10: "על כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם"
משלי ג25: "אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא"
משלי ו15: "על כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא" (פירוט)
משלי ז22: "הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל" (פירוט)
משלי כד22: "כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע" (פירוט)
קהלת ט12: "כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאם"
ועוד - תהלים סד8: "וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם"

אנו רואים אם כך שיש פגעים כלליים שמגיעים פתאום ובמלחמה בפרט, אבל יחד עם זאת הפתאומיות היא גם אחת מדרכיו של האלוהים. ניתן להבין זאת, שהרי האדם מנסה לתכנן את חייו על-פי ההגיון, אך הגיון האל הוא נעלה מזה, כמו שהוא כותב - ישעיהו נה8: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה'" ועל כן כשהוא מופיע האדם מופתע, אם לא הכין עצמו מראש לאפשרות הזו. אנו מכירים את זה יפה מאוד מחיינו, כאשר לפתע נוחת עלינו משהו רע, או לחלופין טוב. אז אנו מיד נזכרים בהשגחה העליונה וביד המכוונת מלמעלה.

וזה בדיוק מה שכתוב בפסוק המצוטט למעלה, שלכאורה נראה כסותר את עצמו - איך פתאום בא אם הכין? אלא שה' הכין את הדבר במסתריו ולנו הדבר בא בפתע פתאום. וכאן המדובר הוא דוקא במשהו טוב. וכן ניתן לומר שחזקיהו והעם הם שהכינו, אך הם תולים את הטובה באלוהים שאפשר זאת.

ועוד -
ויש המפרשים גם לשון 'הנה', כמו ב - ישעיהו נב13: "הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד", כלשון פתאומיות וגם כאן הרי הדברים צריכים הכנה.
וכן אומר הרמב"ם על הנביאים, שכל ימיהם היו עסוקים בהכנות, אך רגע הנבואה עצמו הרי הוא יחודי ועומד בפני עצמו.
וצד אחר של הדברים ראה במאמרי "תכנון וספונטניות" על הפסוק - "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו" (שמות, ד', 24).


תגובות