התורה היא חכמה, חיים וחלק (שלושת החי"תים)

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 14:07:33  05.02.2014, כתוספת/תגובה ל: תהלים טז

התורה היא חכמה, חיים וחלק (שלושת החי"תים)

נאמר כי התורה היא החוכמה של ישראל:

דברים ד6: "ושמרתם ועשיתם  כי הוא חכמתכם  ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה"

ואולם, הבעיה פעמים רבות בחכמה הכללית ובפילוסופיה היא שהיא לא מובילה בהכרח לחיים טובים יותר. אדם יכול להגות בדבר כל חייו, ועדיין חייו לא ישתנו במאומה. או אדם יכול להיות פרופסור לפיזיקה גרעינית, למשל – כפי שמטיפים דתיים נוהגים לומר – ועדיין הדבר לא ישנה את התנהגותו. אבל יש להבחין בין תבונה אינסטרומנטלית לזו המהותית והפנימית, ובין חכמה תיאורטית לזו המעשית. כי למעשה חכמת התורה מתבטאת בזה שהיא מתגשמת בפועל, היא החיים עצמם, כפי שאומרים שני פסוקים, גם הם בספר דברים:

דברים ל20: "לאהבה את ה' אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו  כי הוא חייך  וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם"

דברים לב47: "כי לא דבר רק הוא מכם  כי הוא חייכם  ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה"

על הפסוק האחרון אמרו חז"ל (ירושלמי פאה א, א´ ובמקומות נוספים): "כי לא דבר ריק הוא מכם" ואם ריק הוא - מכם הוא ריק.

ובמשלי, שהוא ספר חכמה ולא הלכות, דבר דומה נאמר על המוסר:

משלי ד13: "החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך

וכן אמרו בקידושין מ ב:

"וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה".

ובאבות א יז, בצורה ברורה יותר:

"ולא המדרש הוא העקר, אלא המעשה".

 

ועוד, באופן שונה מהקודמים ולהשלמת שלושת החי"תים... (כי הוא – חכמה, חיים, חלק), בספר קהלת שמדבר הרבה על גורל האדם, מדובר על שמחה, אכילה ושתייה וחיים עם אישה, כלומר חיי העולם הזה, כ"חלק", המנה שמקבל האדם בעולם:

קהלת ג22: "וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו  כי הוא חלקו  כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו"

קהלת ה17: "הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים  כי הוא חלקו "

קהלת ט9: "ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך  כי הוא חלקך  בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש".

ואולם, גם ה' נקרא "חלק", בתהילים:

  1. תהלים טז5: "ה' מנת  חלקי  וכוסי אתה תומיך גורלי"
  2. תהלים עג26: "כלה שארי ולבבי צור לבבי  וחלקי  אלהים לעולם"
  3. תהלים קיט57: " חלקי  ה' אמרתי לשמר דבריך"
  4. תהלים קמב6: "זעקתי אליך ה' אמרתי אתה מחסי  חלקי  בארץ החיים".

.

לבסוף, אולי יש גם חי"ת רביעי:

כידוע, האישה הזרה במשלי מפורשת כאלוהים אחרים וחכמות זרות, בעוד האישה הטובה היא התורה. על דרך זו אפשר לראות את התורה גם כ"חברה", על פי:

מלאכי ב14: "ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה  והיא חברתך  ואשת בריתך".

תגובות