ראיה לאמונה בחיי העולם הבא בתנ"ך

קוד: ראיה לאמונה בחיי העולם הבא בתנ"ך בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נראה שזו דעה מוסכמת בין החוקרים שרעיון העולם הבא לא מופיע בתנ"ך, אלא הוא המצאה מאוחרת יותר. 

לדעתי במקום אחד לפחות ניתן למצוא ההפך מכך: תהילים מט' מספר על עשירים שעושרם לא עומד להם והם, כבהמות, יורדים לקבר.

ואז בא משפט המפתח:

תהלים מט16: "אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה"  

 לדעתי ניתן לראות בפסוק זה ראייה ודאית לאמונה בחיים אחר המוות. 

אמנם אפשר לפרש שאול מטאפורי, כברבים ממזמורי תהילים, אך דווקא מזמור זה מדבר לכל אורכו על שאול ממשי. 

וכן פירש מצודת דוד: 

כי יקחני סלה - את נפשי יקח להיות גנוזה עמו למעלה עד עולם
מיד שאול - לבל תכלה נפשי עם הגוף בקבר.

מיד שאול - לבל תכלה נפשי עם הגוף בקבר.

כמו כן, בשלושה מזמורי תהילים מופיע המושג "יום אחרון" שצריך לספר ולכתוב, להעביר מסורת עד אליו, ונראה שהכוונה לימות המשיח ולתחיית המתים (על אף שרש"י מפרש: לדור שאחריכם. ועל כן אין זו ראיה ממש):

תהלים מח14: "שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון"

תהלים עח4: "לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות ה' ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה"

תהלים עח6: "למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם"

תהלים קב19: "תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה".

תגובות