מצוות שמיעת שופר בראש השנה וביום כיפור

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 18:22:33  29.09.2012, כתוספת/תגובה ל: תהלים פא

מצוות שמיעת תקיעות שופר בראש השנה נלמדת מכאן:
ויקרא כג24: "דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש".
אבל המקור לא ברור. לעומת זאת נראה יותר ברור המקור הבא:
תהלים פא4: "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו".
אלא שלפי דעתי החג המדובר כאן הוא ראש החודש, כל חודש, כפי שנהוג היה לחוג אותו בזמן התנ"ך, כפי שאפשר ללמוד, למשל, מסעודת שאול שדוד נעדר ממנה:
שמואל א כ27: "ויהי ממחרת החדש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל יהונתן בנו מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם".
או: מלכים ב ד23: "ויאמר מדוע אתי הלכתי אליו היום לא חדש ולא שבת ותאמר שלום".
רק ביום הכיפורים הציווי ברור:
ויקרא כה9: "והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם".
וראוי להזכיר גם את התרועה בחצוצרות להיזכר לפני ה' במלחמה:
במדבר י9: "וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני ה' אלהיכם ונושעתם מאיביכם".

תגובות