האם העולם עומד להתמוטט ולהסתיים בשלב כלשהו?

קוד: האם העולם עומד להתמוטט ולהסתיים בשלב כלשהו? בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

שאלה היא – האם העולם עומד להתמוטט ולהסתיים בשלב כלשהו?
לתנ"ך תשובות שונות בנוגע לכך.

מצד אחד נאמר:
תהלים קד5: "יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד"

אך מצד שני:
תהלים פב5: "לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ"

ואף יותר מזה:
ישעיהו כד19: "רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ"


הרמב"ם מתייחס לכך במורה הנבוכים ואף מביא את שני הכתובים הנראים כסותרים:
בחלק ב, כח:
מה שכתב על נצחיות הוא דברו: והארץ לעולם עמדת (קהלת א', 4). מי שלא הבחין בדיוק זה נדחק לומר שזה "המשך שנקבע לה"7. וכן הם אומרים לגבי דברו יתעלה: עוד כל ימי הארץ (בראשית ח', 22), שזה אורך ימיה שנקבע לה8. מי ייתן וידעתי מה יאמרו על דברי דוד: יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד (תהלים ק"ד, 5(
http://press.tau.ac.il/perplexed/chapters/searchRes.asp?fileId=chapters/chap_2_28.htm&searchFor=%FA%EE%E5%E8

ובפרק שלאחריו:
כמו כן, כאשר החל מתאר את השפלות והשעבוד אליהם הידרדר מצבם של ישראל במשך כל ימי סנחריב הרשע, שעה שהשתלט על כל ערי יהודה הבצשרות (שם, ל"ו, 1), את שביים, תבוסתם והאסונות התוכפים עליהם זה אחר זה מידיו, ואובדן ארץ ישראל כולה באותם ימים בידו, אמר: פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ. והיה הנס מקול הפחד יפל אל הפחת, והעולה מן הפחת ילכד בפח, כי ארשבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ. רעה התרעעה הארץ, פור התפוררה ארץ, מוט התמוטטה ארץ. נוע תנוע ארץ כשיכור [והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תסיף קום] (שם, כ"ד, 17-20(
http://press.tau.ac.il/perplexed/chapters/searchRes.asp?fileId=chapters/chap_2_29.htm&searchFor=%FA%EE%E5%E8


לדעת הרמב"ם אין הדעה שלעולם אין סוף סותרת את היהדות ובודאי שלא היפוכה.
אך מה כן אומר התנ"ך בנידון – זאת נשארה תעלומה.


תגובות