שכר ועונש - בראי הפסיכולוגיה

קוד: שכר ועונש - בראי הפסיכולוגיה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

משלי כז22: "אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו".

בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב', עמ' 39, מסוכמת התיאוריה הביהביוריסטית של סקינר:

"סקינר ראה את האדם כאורגניזם, שאת התנהגותו קובעות בעיקר השפעות סביבתיות. האדם הוא קופסא שחורה, שאי אפשר לחדור לתוכה ויש לבדוק רק את הקלט והפלט שלה.
כל התנהגות מוכתבת, לדעת סקינר, על-ידי התניה אופרנטית. התניה זו מאפשרת פיקוח מלא על ההתנהגות".

בתנ"ך אמנם מופיעים הרבה המושגים "שכר ועונש" ואולם נראה שהם באים רק כזרז להתנהגות ולא כקובעים אותה. הרמב"ם, למשל, בהקדמה לפרק חלק, משווה אותם לקירוב ילדים להתנהגות הרצויה, דבר המתבטל בבגרות, אז יש לעשות את הדבר 'לשמו' – ובדרכו הלך הפרופ' ישעיהו ליבוביץ'. מלבד זאת, הפסוק שלמעלה מראה שלעיתים השכר והעונש לא מועילים. גם בניסוי המתואר בספר בהמשך הפרק רואים נטייה של קבוצת אנשים לבחור דווקא בהתנהגות הסותרת את ההתניה:

"בדיקה נוספת שערך פרבר גילתה, שבקרב הנבדקים המודעים לתכסיס היתה תת-קבוצה של נבדקים, שהתנגדו בכוונה לניסיונו של הנסיין להשפיע עליהם... מסתבר, אם כך, שהמודעות לאפשרות של קבלת חיזוק, והרצון לפעול כדי לקבל את החיזוק, משפיעים על ההתנהגות יותר מאשר עצם מתן החיזוק. מסקנה זו ללא ספק מנוגדת לתיאוריה של סקינר" (עמ' 39).

הבנה זו מייתרת את הניסויים בבעלי החיים הנהוגים לרוב בשיטה הביהביוריסטית, כפי שיש רבים המתנגדים להם. עם זאת, יש לציין, כי לביהביוריזם בכללותו ישנם יישומים קליניים בעלי ערך.

השווה, גם בשכר:
במדבר כב18: "ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי ה' אלהי לעשות קטנה או גדולה"
מלכים א יג8: "ויאמר איש האלהים אל המלך אם תתן לי את חצי ביתך לא אבא עמך ולא אכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה".

תגובות