מסירות הנפש של אברהם ושל גיבורי השואה

קוד: מסירות הנפש של אברהם ושל גיבורי השואה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אלכס

אל: דבר תורה לביקור בפולין, פרשת "לך לך"

"נמרוד גבור ציד לפני ה'" - נמרוד היה מלך על ארצות  שנער, הוא ראה באצטגנין (בכוכבים) כוכב עולה בשמים ורצה לגלות מיהו זה - אמרו לו שזהו בנו של תרח ושהכוכב העולה הזה ישנה סדרי בראשית בעולם ויגדל ממנו. מיד כעס נמרוד ורצה להורגו. נמרוד לא הצליח להורגו אז, אבל כעבור שנים רבות, כשלא שמע אברהם לציוויו של נמרוד לעבוד עבודה זרה - רצה להשליך את אברהם לכבשן האש - הוא השליך אותו לאש; אך אברהם יצא חי ושלם וללא שום פגם.  

  דרשו חז"ל (במדרש תנחומא על הפרשה) על הפסוק "אחות לנו קטנה ושדיים אין לה..." על אברהם כשהשליכוהו נמרוד לכבשן האש, קטנה - שעדיין לא עשה לו הקב"ה נסים, ולמה נקראה אחות? שאיחה את העולם לפני הקב"ה כאדם שקורע ומאחה, לפיכך נקרא אחות. "ושדיים אין לה", שעדיין לא היו לו בנים. "מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה?", ביום שאמר נמרוד להשליכו לכבשן האש. "אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף", אם נותן נפשו כחומה זו שהיא עומדת בפני מלחמות הרבה וימסור את עצמו על קדושת ה' נבנה עליה טירת כסף, אלו ישראל שקראם "כנפי יונה נחפה בכסף" (תהלים סט). "ואם דלת היא", אם דל הוא מלמסור עצמו נפשו על קדושת השם, "נצור עליו לוח ארז", מה צורה של לוח ארז נוח להתטשטש, כך אברהם איני משגיח אליו. (אך) אמר אברהם "אני חומה" למסור נפשי על קדושת ה', ולא אני בלבד אלא "ושדי כמגדלות", בני בניו חנניה מישאל ועזריה ודורו של ר' חנניה בן הרדיון וחבריו שיתנו נפשם על קדושת ה'. לפיכך "אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום" שיצא בשלום מן הכבשן.

אחיו של אברהם, הרן, אשר ראה את קורות אחיו אמר תיכף שהוא לא הולך אחרי אלילי נמרוד אלא אחרי אברהם - וכתוצאה מכך השליכוהו נמרוד לאש וזה נשרף למוות.

אני בטוח שאם המדרש היה נכתב לאחר השואה האיומה שפקדה את עמינו אז ברשימת האנשים הגיבורים שהיו מוכנים למסור את עצמם על קידוש ה' וליפול לכבשן האש היו נכללים גם האנשים הגיבורים שנפלו בשואה.

היו שנשארו בחיים וניצלו מהזוועות והיו שנשרפו חיים כאחיו של אברהם, הרן.

לאחר האירוע הזה עזבו אברהם ומשפחתו את אור כשדים ועברו לחרן - ושם אמר ה' לאברהם לעזוב הכל וללכת אל הלא נודע, אל הארץ אשר ה' יראה לו.

מתי השואה היו כחומה בפני אויבינו הצוררים, ואנו נהיה כטירת כסף.

טירת כסף זו היא מדינת ישראל אשר קמה מיד לאחר השואה. גם אנו ואבותינו כמו אברהם אבינו עזבנו הכל והלכנו אחר הקול הקורא מציון אל הלא נודע.  

מי יתן ויתגשמו דברי הנביאים "ושבו בנים לגבולם".

וכולנו תמיד נזכור איך הקריבו חללי השואה את חיהם על קידוש ה' למען הדור הבא של העם היהודי והיו לחומה ונלך בעקבות אברהם אבינו.

תגובות