סמיכות הפרשיות בפרשת שלח, והקשר בין הציצית למרגלים בדרך הרמז

קוד: הקשר בין ציצית למרגלים בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: יוסף פריאל

אל:

החלוקה הבבלית של התורה, המחלקת את התורה לחמישים וארבע פרשיות, התקבלה על ידי כלל ישראל החל מן המאה השלש - עשרה, 1 וכך מנהגנו בקריאת פרשת השבוע.

לעיתים ברורה לנו חלוקה זו כמו למשל בפרשת אמור שכל נושאיה (כהונה, מועדים ועוד) אינם קשורים בפרשיות הסמוכות לה - קדושים ובהר, או פרשת בלק העוסקת ספצפית בסיפור בלק ובלעם, נושא שאינו נמצא בפרשות הסמוכות חקת ופנחס. אך לרוב מתקשים אנו להבין, מהי נקודת החיתוך שהובילה את חלוקת הפרשיות כפי שהן? 2 ספר במדבר מגדיל תמיהה זו בגלל מאפיין ייחודי הקיים בספר, המצמיד מצוות לסיפורים השונים הקיימים בו. תופעה זו קיימת בפרשות נשא, שלח, קרח וחקת, והשאלה המתבקשת היא: הואיל והתערבו כאן מצוות בסיפורים, מדוע הוצמדו דווקא מצוות אלה לסיפורים אלה? ומהי הסיבה שהתחלקו הפרשות כפי שהן, הרי היה מן הראוי שתוצמדנה המצוות, וודאי חלקן, אלה לאלה?

בדיוננו נעסוק באחת מן הפרשות המדוברות - פרשת שלח, ונראה בעזרת קדמונינו ובעזרת עיון מחודש יותר, את ההגיון והסיבה שיצרה את מבנה הפרשה כפי שהיא נמצאת לפנינו.


א. סמיכות פרשיות:


הנושא שאנו באים לדון בו קשור כמובן לכלל הפרשני המוכר בשם " סמיכות הפרשיות " ומופיע בד " כ לאחר השאלה " למה נסמכה "?

מעניינת העובדה שבל " ב מידות של ר " א בנו של ר ' יוסי הגלילי כמו גם בי " ג מידות דרבי ישמעאל 3 לא מופיעה מידה זו בלשונה. אליקים רוצה לטעון שהמידה הל " ב " ממוקדם ומאוחר בפרשיות " כוללת את נושא סמיכות הפרשיות, 4 אולם אם מעיינים בדוגמה המופיעה לכלל זה במהדורת ש " ס וילנא, רואים שהמידה אינה עוסקת בהסברת הקשר בין פרשיות סמוכות, אלא מראה שיש לעיתים חריגות בסדר הפרשיות המבוטא בכלל " אין מוקדם ומאוחר בתורה ".

יסוד היחס לכלל זה מצוי במחלוקת בבבלי יבמות ד ע " א:

ואמר רבי אלעזר סמוכים מן התורה מנין ? שנאמר " סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר ". ואמר רב ששת אמר ר ' אלעזר משום רבי אלעזר בן עזריה : מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה ? שנאמר " לא תחסום שור בדישו " וסמיך ליה " כי ישבו אחים יחדיו ". ואמר רב יוסף : אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא - במשנה תורה דריש . 5 דהא ר ' יהודה בעלמא לא דריש ובמשנה תורה דריש . ובעלמא מנלן דלא דריש ? דתניא : בן עזאי אומר : נאמר " מכשפה לא תחיה " ונאמר " כל שוכב עם בהמה מות יומת "- סמכו עניין לו . מה שוכב עם בהמה בסקילה , אף מכשפה בסקילה . א " ל ר ' יהודה : וכי מפני שסמכו עניין לו נוציא זה לסקילה . 6

בפועל, למרות המחלוקת השתמשו בכלל זה בכל תולדות ישראל. בתלמוד, 7 במדרשים, 8 ובעקבותיהם פרשני ימי הביניים.

הראשון בין הפרשנים שהשתמשו בכלל היה רש " י, שע " פ בדיקתו של גוטליב 9 משתמש בו למעלה מארבעים פעם. גם אב " ע עוסק בכלל לא - מעט, רק שאצלו בד " כ הוצג הכלל בניסוח של " זאת הפרשה דבקה " או " דבקה עם". 10

גם אצל פרשנים אחרים בימה " ב מוצאים אנו שימוש מרובה בכלל זה, במיוחד אצל

חזקוני 11 ורבנו בחיי. 12 בפחות תדירות מהם נמצא הכלל בפירוש ה " טור " לתורה. 13 לאחריו מצאנו שימוש רב בכלל זה גם ע " י בעל ה " כלי - יקר ". 14

יש לציין שישנם פרשנים רבים שלא השתמשו בד " כ בביטוי " סמיכות פרשיות ", אך עסקו בנושא הקשר בין הפרשיות, כמו רשב " ם, 15 רמב " ן, 16 רלב " ג, 17 אברבנאל, 18 ספורנו, 19

ובדורות האחרונים - הנצי " ב בפירושו " העמק דבר ". 20

בעת החדשה, עם התפתחות הקריאה הספרותית של המקרא ובמיוחד עם התפתחות ביקורת המקרא שניסתה להציג את התורה כמורכבת ממקורות שונים, 21 הפך המבנה של התורה לתחום שיש חשיבות דתית לעסוק בו, ולהציג אלטרנטיבה לשיטה שערערה על אחדותה של התורה. בלט בתחום זה רד " צ הופמן שניסה בכל כוחו להילחם בביקורת המקרא ומפורסמת מסתו " ראיות מכריעות נגד וולהויזן ".

בפירושו לתורה, ובמיוחד בהקדמתו לפירושו החשוב על ויקרא, מוצאים אנו עיסוק רב במבנה החומשים, מבנה הפרשיות ובקשר בין הנושאים השונים שבהן.

דמות נוספת שעסקה רבות בנושא היא מ " ד קסוטו. הוא עצמו טען שיש קשר אסוציאטיבי בין הנושאים, כלומר: אם נחפש את הקשר בין שתי פרשיות סמוכות, סביר להניח שנמצא מכנה משותף מכל סוג שהוא: מטבעות לשון, מילים זהות, קשר הלכתי, מטרה רוחנית זהה וכן הלאה. 22

ואכן בתקופתנו, עת יצאו סדרות מפורשות רבות לתנ " ך, מוצאים אנו בכל ספר הקדמה העוסקת במבנהו, ובד " כ בסוף כל פרשה אף סיכום המדבר על המבנה שלה והקשר בין חלקיה.

ממשיך משמעותי לחקירת המבנה והסדר בתורה הוא " מרכז ההדרכה לתנ " ך ", 23 הממשיך לפרסם עיונים שונים העוסקים בסדר ובמבנה של התורה.


לסיום תקציר זה נביא את דבריו של בעל " אור החיים " 24 בסוף פירושו לפרשת הנגעים (ויקרא יג, ב):

" מכאן , שיש בכל סמיכות הפרשיות שבתורה זו לזו עיקר גדול וחכמה מפוארה , הן בחכמת הטבע הן בשאר החכמות , שהתורה כלולה מכולן ",


על בסיס סקירה קצרה זו, נשתדל במאמר זה להצדיק " חכמה מפוארת " זו. ברצוננו לנסות ולפענח את המבנה של פרשת שלח, ובמיוחד את הקשר בין פרק טו שהינו פרק שברובו הלכתי לבין פרקים יג - יד שעסקו בסיפור המרגלים.

ב. מבנה פרשת שלח


פרק טו בספר במדבר המופיע אחר חטא המרגלים, עוסק במצוות מתחומים שונים:

* נסכים השייכים להלכות הקרבנות.

* חלה השייכת הן למצוות התלויות בארץ והן למתנות כהנה.

* כפרת שגגת יחיד ושגגת ציבור השייכות שוב לנושא הקרבנות.

* אי יכולתו של העושה ביד רמה לכפר על מעשהו.

* סיפור המקושש ועונשו.

* ציצית השייכת למצוות היחיד.

כפי שהוזכר, פרקנו לא שונה בצורתו זו מפרקים נוספים בספר במדבר, ויחודו של ספר זה הוא בשילובו בין אירועים למצוות, 25 כאשר בדרך כלל מופיעות המצוות לאחר האירועים וסביר להניח שבכוונה נקשרים הם זה בזה - כל מקרה לגופו. כך היא מצות שילוח הטמאים מן המחנה (פרק ה ' א - ד) המופיעה לאחר סידור המחנות (פרקים ב - ג). 26 כך הנה מתנות הכהונה (פרק יח) המופיעות לאחר חטא קרח ועדתו (פרקים טז - יז) שערערו על בחירת ה ' במשפחת אהרן דווקא, 27 וכך גם בפרקנו.


1. נסכים וחלה:

הופעתן כאן של מצוות הנסכים והחלה מוסברות ע " י כל הפרשנים כדלהלן:

לדוגמא: רמב"ן פס'א:

ואולי היה זה עתה לנחמם ולהבטיחם , כי היו נואשים לאמר : מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף ארבעים שנה , ואם יחטאו גם הבנים ? ולכן ראה הקב " ה לנחמם , כי בצוותו אותם במצות הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבואו ויירשו אותה .

ובהקשר לסמיכות פרשיות:
דעת זקנים מבעלי התוס ' פס ' ב:

למה נסמכה פרשה זו לפרשת מרגלים ? לפי כששמעו ישראל גזרתו של הקב " ה , אמרו : אוי לנו , לעולם לא נכנס לארץ , כי לסוף ארבעים שנה נמי אם אנו חוטאין יגזור גזרה אחרת וא " כ אין לדבר סוף . אמר להם הקב " ה : בודאי לאחר מ ' שנה תבואו אל הארץ .

על פי דרך זו, הופעתן של מצוות הנסכים והחלה התלויות בארץ לאחר החטא מוסברות בכך, שרצה ה ' לומר שהבטחתו להנחיל את הארץ לאלה שלא חטאו בעינה עומדת.

שונה ממנו ספורנו (פס ' ג) כדלהלן:

הנה עד העגל היה הקרבן " ריח ניחוח " בזולת מנחה ונסכים , כעניין בהבל ונח ובאברהם ......

ובחטאם בעגל , הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן צבור . ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד .

ובפס'כ: אחר חטא המרגלים הצריך גם החלה, למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהם, כאמרו " וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך" (יחזקאל מד, ל). וכן אליהו " עשי לי משם עגה קטנה בראשונה והוצאת לי... כי כה אמר ה '.... כד הקמח לא תכלה" (מל " א יז, יג).

ספורנו רואה במצוות אלה תוספות, שהתחייבו עקב ירידת הדרגה של הדור שחייבה תיקון והחמרה בכללי הקרבנות ומתנות הכהונה.


2. כפרת השוגג והמזיד:

הופעתן אחר כך בפרקנו של כפרת השוגג היחיד, שגגת העדה כולה והזדת היחיד, מוסברת ע " י הפרשנים כדלהלן:

אב"ע ( פס'ב):

בעבור שנשאו קול כל העדה וחטאו ונסלח להם בעבור תפלת משה , אמר " וכי תשגו " והעד " ונסלח להם ". והוצרך להזכיר משפט מנחות כל עולה וזבח , ובסוף " והנפש אשר תעשה ביד רמה " רמז למעשיהם .

רמב"ן ( פס'כב):

ונכנסה כאן , בעבור שהם מרו דבר השם ואמרו " נתנה ראש ונשובה מצרימה " ( יד , ד ), להיות שם במצרים כאשר היו בראשונה בלא תורה ובלא מצות . והנה באה הפרשה להודיעם , כי אפילו בע " ז יכפר על השוגגים , אבל העושים ביד רמה יכרית אותם . ומוסיף חזקוני ( ב): אבל במדבר לא תקריבו כי אתם במזיד ואין קרבן כפרה למזיד .

ספורנו ( פס' ל):

" את ה ' הוא מגדף "- ואין לו כפרה בעולם הזה אפילו בתשובה הנעשית מיראת עונש עד שימות . ולפיכך לא הועילה תשובת ישראל בעניין המרגלים כאמרו " ותשובו ותבכו לפני ה ' ולא שמע ה ' בקולכם ".

כלומר: המצוות מייצגות את שקרה בסיפור.

ועוד קודם לכן (פס ' כב) הציג ספורנו קשר אחר בין הדברים:

" וכי תשגו "- כבר התבאר בקבלה שבשגגת עבודה זרה הכתוב מדבר , וזה כי מאחר שנגזר עליהם " להפיל זרעם בגויים " ( תהלים קו , כו ), לא היה נמנע שישגו בעבודה זרה בשובם לארצם.

כלומר: לא רק מה שכבר קרה נרמז במצוות הכפרה, אלא גם מה שעוד צפוי לקרות נרמז כאן.

בעקבות הרמב " ן, מוסיף על כך הרב יואל בן נון, 28 שהופעתן של שלש אלה מדגישה את חסרונה של החוליה הרביעית - הזדת הציבור.

לדעתו, חסרונה מוסברת ברצון הא - לוקי לומר, שדבר כזה לא יתכן. הדור שחטא יבורר ויתברר עד שהראויים להיענש ייענשו, אך אלה שלא חטאו כדוגמת הצעירים, הנשים 29 והמבוגרים לא ייענשו. רק בחטא המבול מחה ה ' את הדור כולו מעל פני האדמה ויצר עולם כמעט חדש, אך לא עוד. אין מושג של ציבור שחוטא במזיד ומתחייב כולו כליה! 30

3. המקושש:

אב”ע ( ב)

הזכיר דבר המקושש כי עשה ביד רמה .

כלומר, יש קשר עובדתי בין הנושא הקודם לנושא זה.

מרחיב קשר זה עוד יותר הרמב " ן (לב) הטוען שהמקושש קשור לסיפור המרגלים:

ולפרשה הזאת סמך אחריה עניין המקושש , כי היה בזמן הזה אחר מעשה המרגלים על דרך הפשט .

רבנו בחיי ( לב):

הוצרך לומר עוד " ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש ". כלומר : בדין היה שיהיו בני ישראל במדבר מלבד הגזרה שנגזרה בחטא המרגלים , לפי שיש ביניהם עברות אחרות כגון מחללי שבתות ומזלזלים במצות ציצית , וזהו סמיכות הפרשיות , והרי כל ישראל ערבים זה לזה ממה שדרשו רז " ל ( ויקרא כו ) " וכשלו איש באחיו "- איש בעוון אחיו .

שני ההסברים האלה עומדים על קשר ענייני בין הנושאים, אך מתעלמים מן העובדה שהתורה עברה שוב מנושאים הלכתיים לאירוע שקרה, ומדוע נמנעת התורה להצמיד סיפורים ומצוות אלו לאלו ומערבת בין התחומים?

תשובה לכך נמצאת במדרש פליאה המופיע בתרגום הירושלמי (פס ' לב): 31

גזרת שבת אשתמודע להו , ברם קנסא דשבתא לא אשתמודע להון . קם גבר מדבית יוסף , אמר : במימריה איזיל ואתלוש קיסין ביומא דשבתא ...... וידון יתי , ובכן אשתמודע קנסא לכל ישראל .

כלומר, מעשהו של המקושש שייך לנושא החוק שקדם לו, המונע אפשרות תשובה מן המזיד, ואין כאן מעבר בין התחומים.

קראנו לכך מדרש פליאה כי קשה להבין התנהגות זו. אפשר בכ " ז לנסות להסביר התנהגותו זו של המקושש, בכך שנגזרה בכל מקרה עונש מוות על הדור ההוא, והעדיף המקושש למות בדרך של " עבירה לשמה " 32 מאשר בדרך של מוות חסר - כל - משמעות.

ג. מצוות הציצית והקשרה לפרשה

מה לציצית ולפרשה זו?

התנא דבי אליהו עונה על כך בדרכו הדרשנית:

תנא דבי אליהו רבא פרשה כד: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה : משה , מפני מה חילל זה שבת ? אמר לפניו : ריבונו של עולם , איני יודע . אמר לו : יום חול תפילין בראשו ותפילין בזרועו ורואה וחוזר במעשיו , עכשיו שאין לו תפילין חילל זה את השבת . באותה שעה אמר הקב " ה למשה : משה , צא וברר להם לישראל שיהו נוהגים בו בימים טובים ובשבתות ואיזו מצווה זו מצות ציצית .

כלומר: ע " פ דרכו של המדרש החטא נבע ממחסור במצווה שתזכיר את ה ' ומצוותיו (במקרה דנן - את מצוות השבת).

רצוננו במאמר זה לומר שאין צורך במדרש זה. הכתובים, הן בלשונם, והן במרכיבי הסיפור שלהם רומזים על קשר מוחלט בין הציצית למרגלים, ובעצם יוצרים מבנה כיאסטי בין תחילת הפרשה שהיא החטא, לבין הציצית שהיא התיקון.

קדמו לנו רבים 33 אשר שמו לב לדמיון שבין שתי הפרשיות, הם שמו לב לכמה פריטי דמיון:

האחד - השורש תו " ר כשורש חריג המופיע רבות, הן בסיפור המרגלים שתרו אחרי ליבם והן בפרשת הציצית. 34

השני - מצוות הציצית הבאה להזכיר את מצוות ה ' ע " י ראייתה (" וראיתם אותו "), כמקבילה וכמתקנת לביטויי הראייה הרבים בהם נצטוו המרגלים.

השלישי - הציצית הבאה לשלול את ראיית העיניים, כתיקון לתחושת המרגלים שהלכו אחרי עיניהם, ולכן הומס ליבם ונראו כחגבים בעיני יושבי הארץ (" וכן היינו בעיניהם " יג, לג). 35

הרביעי - הציצית הנוגדת את זנות הלב (" אשר אתם זנים אחריהם ") כתיקון לעונש הזנות (" זנותיכם " בפר ' יד, לג) של המרגלים. 36

מאחר שרצוננו להרחיב מאד את סקירת הדמיון בין הפרשיות, נציג את פסוקי החטא ופסוקי פרשת הציצית אלה בצד אלה, ונסקור את מטבעות הלשון המשותפות:


מצות הציצית

( פרק טו לז - מא)

ציווי משה ( פרק יג יז - כ)

יז וישלח אתם משה לתור את - ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את - ההר: יח וראיתם את - הארץ מה - הוא ואת - העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם - רב: יט ומה הארץ אשר - הוא ישב בה הטובה הוא אם - רעה ומה הערים אשר - הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים: כ ומה הארץ השמנה הוא אם - רזה היש - בה עץ אם - אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ.

 

 

סוף הדיווח (יג, לב - לג)

........ לב ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל - בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל - העם אשר - ראינו בתוכה אנשי מדות: לג ושם ראינו את - הנפילים בני ענק מן - הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם.

 

התגובות השונות לדברי המרגלים (יד, א - ו)

א ותשא כל - העדה ויתנו את - קולם ויבכו העם בלילה ההוא: ב וילנו על - משה ועל - אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל - העדה לו - מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו - מתנו: ג ולמה ה’ מביא אתנו אל - הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה: ד ויאמרו איש אל - אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה: ה ויפל משה ואהרן על - פניהם לפני כל - קהל עדת בני ישראל: ו ויהושע בן - נון וכלב בן - יפנה מן - ה תרים את - הארץ קרעו בגדיהם.....

 

הגדרת העונש (יד כט - לה)

כט במדבר הזה יפלו פגריכם וכל - פקדיכם לכל - מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי: ל אם - אתם תבאו אל - הארץ אשר נשאתי את - ידי לשכן אתכם בה כי אם - כלב בן - יפנה ויהושע בן - נון: לא וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את - הארץ אשר מאסתם בה: לב ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה: לג ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את - זנותיכם עד - תם פגריכם במדבר: לד במספר הימים אשר - תרתם את - הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את - עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את - תנואתי: לה אני ה’ דברתי אם - לא זאת אעשה לכל - העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו.


חמשה לשונות מופיעות הן בסיפור והן במצווה: לתור, וראיתם, בגדים, מצרים, זנות.

ונפרט:

  1. " לתור "-" תתורו "- השורש תו " ר יחודי לפרק זה בכל התורה. 37 במקבילת סיפור המרגלים המתוארת ע " י משה בפרק א בדברים, משתמשת התורה בפועל " לחפור "(כב) או " לרגל" (כד), והשורש תו " ר מופיע שם רק בהקשר להתנהלותו של הקב " ה:

ובדבר הזה אינכם מאמינם בה’ א - לקיכם ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום

כך שבוודאי אין מקריות בשימוש הדווקאי בשורש תו " ר במרגלים ובציצית, וזאת

כדי לרמוז על הקשר ההכרחי ביניהם. ראוי לציין שלא פחות משתים - עשרה

פעמים 38 מופיע השורש תו " ר בסיפור המרגלים, והקשר בדרך הרמז לשנים עשר

המרגלים נראה לא - מקרי.

  1. " וראיתם "- הלשון מקבילה לחלוטין בין שני הנושאים (טו, לט לעומת יג, יח) וברור הוא שראיית הציצית באה לתקן את הראייה הלא - נכונה של הארץ. גם כאן מתגלה רמז נוסף מתוקף כך שהשורש רא " ה נמצא בסיפור המרגלים עשר פעמים, ובדרך הרמז אפשר כמובן לדבר על עשרה מרגלים בלבד שחטאו בראייתם. 39

  2. " בגדים "- קריעתם ע " י אוהבי הארץ (יד, ו), הביאה כנראה לציווי על בגד חלופי

שכוחות תיקון לו 40 היכולים להביא את כל העם לדרגתם של יהושע וכלב.

  1. " מצרים "- הזכרת יציאת מצרים (טו, מא) במצוות הציצית, באה לתקן את הרצון לשוב מצרים החוזר שלש פעמים בסיפור החטא (יד: ב, ג, ד).

  2. " זנות "- הזכרת זנות הלב במצוות הציצית (טו, לט), רומזת להתנהגות העם שאותה

כינה ה ' זנות (יד, לג). מאחר שזנות היא חטא הקשור במערכת של קשרים

משפחתיים לא נכונים, משתמשת התורה במילה זו כדי לנמק את העונש של הבנים

(הקשורים על כרחם לראשי משפחתם - האבות) שיאלצו לנדוד במדבר עקב חטאי

אבותם.


בטבלה הדגשנו מלים נוספות, שחושפות לדעתנו רמזים נוספים הקושרים את שני הנושאים בצורה גלויה פחות, ונפרט:


  1. " כנפי בגדיהם "- לבגד ארבע כנפות והביטוי מופיע בפרשת ציצית המקבילה בדברים כב, יב: גדלים תעשה - לך על - ארבע כנפות כסותך אשר תכסה - בה.

בחלק מספרי ההלכה נהגו לכנות כך את הציצית עצמה.

מסלולם של המרגלים בארץ כנען מתואר בקצרה בכתוב (יג, כא):

ויעלו ויתרו את - הארץ ממדבר - צן עד - רחב לבא חמת.

אך רש " י מרחיב את התיאור:

הלכו בגבוליה באורך וברוחב כמין גאם . הלכו רוח גבול דרומית ממקצוע מזרח עד

מקצוע מערב כמו שצווה משה " עלו זה בנגב " דרך גבול דרומית מזרחית עד הים -

שהים הוא גבול מערבי , ומשם חזרו והלכו כל גבול מערבי על שפת הים עד לבא

חמת שהוא אצל הר ההר במקצוע מערבית צפונית , כמו שמפורש בגבולות הארץ

בפרשת אלה מסעי .

אם נקודת המוצא שלהם היתה קדש ברנע, 41 והם עלו מזרחה בנגב לכיוון חברון,

משם צפונה עד לבוא חמת, פנו מערבה אל הים התיכון, ולאורכו חזרו דרומה

לקדש ברנע, הם הלכו בפועל את ארבע הכנפות של גבולות הכיבוש שיצטוו עליהן

להלן בפרק לג. יוצא מכך, שהאזכור של כנפי הבגדים במצוות הציצית (לפי תיאור

זה של המסלול) רוצה לרמוז גם לארבע כנפות הארץ אותה הלכו המרגלים. 42

  1. " הזכירה" (וראיתם אותו וזכרתם, למען תזכרו)- "רבי אליעזר בן יעקב אומר : כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו , הכל בחיזוק שלא יחטא , שנאמר " והחוט המשולש לא במהרה ינתק " (מנחות מג ע " ב).

על פי הגמ ' שהוזכרה, מטרת הציצית היא לעזור לאדם כיצד להינצל מחטא ח " ו.

מניחים אנו שלא מיסטיקה באה התורה ללמדנו, אלא שמטרת הציצית היא להזכיר

את מה ש שכח העם כמה שעות קודם. העם שכח את קיום ה ' והבטחותיו. כבר

במעמד הסנה (שמות ג, ח) וגם לאחריו הבטיח ה ' שעומד להביא את העם אל ארץ

זבת חלב ודבש - והציצית באה להזכיר שנותן המצוות גם נשא הבטחות.

  1. " והייתם קדושים" (טו, מ)- ישנה גישה 43 המסבירה את חטאם של המרגלים בחששם מאיבוד מעטפת הקדושה שסבבה אותם בהליכתם במדבר. הם סובבו בענני כבוד שקידשו אותם מבחינה רוחנית והגנו עליהם מבחינה פיזית. הם היו פטורים מן הצורך לעמול על הקיום הפיזי שלהם שהרי אכלו לחם - שמים, ומסיבה זו העדיפו להישאר במדבר. אשר על כן באה מצוות ציצית ואומרת שקיום המצוות היא - היא הקדושה האמיתית: ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים.

ויותר מכך: אם הם חששו מאיבוד מעטפת הקדושה, באה הציצית שהיא בגד שעוטף את הגוף, לומר שישנה מעטפת קדושה אחרת, ויתכן שטובה יותר, שהרי היא אישית ונוגעת בכל אדם בפני עצמו.


נסכם: ברור שמבחינה רעיונית, מרכזה של ההשוואה היא הצורך לתקן את תרות הלב והעיניים בעלי החולשות האנושיות, בתרות אחרי מצוות ה ', אך רצינו להראות שהפרשה על התנסחותה, רומזת לקשרים רחבים יותר בין הפרשיות, וכפי שהראינו, אפשר לראות קשר בין הציצית לבין כל חלקי סיפור המרגלים:


ציצית

מרגלים

 

ולא תתורו אחרי לבבכם

לתור את הארץ

הגדרת המשימה

ארבע כנפות הבגד

ארבע כנפות הארץ

מסלול ההליכה

וראיתם...... את כל מצוות ה '

ושם ראינו את הנפילים

הגילוי שבדרך

וזכרתם

שכחת הבטחות ה '

סיבת הטעות בשיפוט

והייתם קדושים

איבוד מעטפת הקדושה

החשש

אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים

לשוב למצרים

פתרון אפשרי

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם

קרעו בגדיהם

תוצאת הדיווח

תיקון של זנות זו

זנות העיניים והלב

סיבת העונשד. סיכום:


מאמר זה, שתחילתו בסקירה מדעית וסופו ברמזים הניתנים להידחות, רוצה לומר

ש " שניהם לדבר אחד נתכוונו ". ברור שסמיכות הפרשיות אינה מקרית ונותן התורה רצה ללמדנו בכך, הן את אחדותה של התורה שכולה " מרועה אחד ניתנה " והן מוסר ודרך ארץ. לעיתים הדברים ניכרים בהמון ולעיתים הם צפונים בפרד " ס התורה.

בראשית המאמר הצגנו את אחדותו של הפרק והראינו כיצד מצוות וסיפורים שזורים זה בזה כמעשה רוקם. בסופו של המאמר ניצלנו את מה שקדמונו חכמים ודיברו על מצוות הציצית הבאה לתיקון חטא המרגלים, וחשפנו את כל רמזי סיפור המרגלים הצפונים במצוות הציצית. הרווח היוצא לנו ממהלך זה הוא כמובן הצגת הפרק כולו כאחדותי, ויותר מכך הפיכת פרק טו לפרק שצבעים שונים מעורבבים בו: סיפורים ומצוות, פשט ודרש, צדיקים ורשעים, הבטחות ועונשים, ויותר מכל: חטאים ותיקונים.

ומאחר שבצבעים עסקנו, נסיים בצבע הציצית שעד עתה התעלמנו ממנו:

ילקוט שמעוני תהלים כד:

אמר רבי חייא : מפני מה נשתנית תכלת מכל מיני צבעונין ? מפני שתכלת דומה לעשבים , ועשבים דומים לים , וים דומה לרקיע , ורקיע דומה לקשת , והקשת דומה לענן , והענן דומה לכסא , והכסא דומה לכבוד , שנאמר " כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם " ומכבודו חלק ליראיו - זה התכלת שנאמר " ועשו להם ציצית ". 44
1 מניחים זאת בהסתמך על העדות האחרונה הקיימת בידינו, שבבית הכנסת של בני ארץ ישראל בפוסטאט (קהיר העתיקה) נהגו לקרוא בתורה על פי המנהג הישראלי (בבלי מגילה כט ע " ב: לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין) לפחות עד ראשית המאה השלוש - עשרה.

על הסיבות לאיחוד מנהג א " י שהיה שונה (ישנן עדויות לחלוקה של 141 או 147, 153, 154, 155, 167, 175 פרשיות) עם המנהג הבבלי, ראה למשל חיים סיימונס, "קריאת התורה לשמיני עצרת בארץ ישראל ", סיני, קג (תשמ " ט), עמ ' רלט - רמז. עזרא פליישר, "הערות לצביון התלת שנתי של הקריאה בתורה כמנהג ארץ ישראל ", תרביץ, עג / א (תשס " ד), עמ ' 83-124.

2 אב " ע בפירושו הארוך לשמות ו, כח אומר בקשר להפרדה של פרשה סתומה: אולי בעל ההפסקות ידע לו טעם למה עשה כן כי דעתו רחבה מדעתנו, וברור שתמיהה זו קיימת גם לגבי פרשות השבוע.

3 מקורן בפתיחתא דסיפרא פרשת ויקרא.

4 ניסים אליקים, שיטתו הפרשנית של רש"י על פי פירושיו לתורה, י - ם תשנ " ה, עמ ' 171-173. במאמר קצר בעיתון ניסה פרופ ' לנדאו להראות כיצד המידה היקש הקיימת ברשימת הל " ב כוללות את הכלל. ראה דב לנדאו, "סמיכות פרשיות כעקרון פרשני ", הצפה, כט אלול תשס " ב, מוסף ספרות עמ ' 8. ובכתובת: www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1172

5 חריגות ספר דברים היא, שע " פ הגמ' (מגילה לא ע " ב) שונות קללות כי - תבוא מקללות בחוקותי " ומשה מפי עצמו אמרן " כפי שמוכיח נוסח הספר שברובו בא בלשון " מדבר " מתוך גרונו של משה. וראה להלן הערה 24.

6 כל הציטוטים במאמר יופיעו בכתב מוטה כדוגמת זה, וציטוט של פסוק בתוך ציטוט יאוגד במירכאות.

7 בנוסף על שהוצג בגוף המאמר, ראה בבלי ברכות י ע " א, כא ע " ב, פסחים כח ע " ב, תענית כו ע " ב, מו " ק כח ע " א ועוד.

8 ויקר " ר טו, ו. במד " ר ז, ב. תנחומא ניצבים א, א. מדרש תהלים ג, ב. ועוד מופעים רבים בילקו " ש, כגון: שמות יב ר " ב.

9 ברוב המוחלט של המקרים עושה זאת רש " י בעקבות חז " ל, ראה יצחק גוטליב, "' למה נסמכה ' בפירוש רש " י ", בתוך: משה ארנד ואחרים (עורכים), פרקי נחמה, י - ם תשס " א, עמ ' 149-175.

10 גוטליב טוען שאצל אב”ע ישנה כבר שיטה סדורה המפרידה בין סוגים שונים של סמיכות. ראה יצחק גוטליב, "סמיכות פרשיות בפירושי ראב " ע ", בתוך: משה גרסיאל ואחרים (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, ה, ר " ג תש " ס, עמ ' 205-219. ע " פ בדיקה שעשינו, יש אצל אב " ע למעלה מעשרים אזכורים של סמיכות פרשיות, מלבד עוד כמה עשרות " דבקים " העוסקים בקשר בין מילים.

11 חזקוני כתב פירוש רחב ופשטני מאד לתורה, העיסוק בסוגיית סמיכות הפרשיות מופיע בפירושו יותר מארבעים פעם. בולט במיוחד עיסוקו בסדר הנושאים בפרשת משפטים, בה הוא כמעט הפרשן היחידי שניסה לעסוק בהרבה מן הקשרים בפרשה.

12 גם פירושו של רבנו בחיי בן - אשר רחב מאד, ולמרות שאין " דרך הפשט " דרכו העיקרית של פירושו כפי המופיע בהקדמתו המדברת על שילוב " ארבעת הדרכים" - כאשר הפשט היא רק אחת מהן, מופיע כלל זה גם בפירושו למעלה מארבעים פעם (הרבה פעמים בביטוי " וסמך ").

13 בעל הטורים משתמש כעשרים פעם בכלל (" וסמך ") בפירושו לתורה.

14 הרב מלונטשיץ שאין פרשנותו פרשנות - הפשט בדווקא, השתמש בכלל כארבעים פעם.

15 מפורסם העיקרון שהציב הרשב " ם בנוגע לנושא זה בבראשית כב, א " אחר הדברים האלה "- כל מקום שנאמר " אחר הדברים האלה " מחובר אל הפרשה שלמעלה.

16 בכלל עצמו משתמש הרמב " ן פעמים ספורות, אך לעניין מבנה התורה הוא מתייחס בהקדמותיו לחומשים. ראה את הקדמותיו לספרי שמות, ויקרא ובמדבר המציגות את מבנה הספרים, וכדוגמה ראה את הסברו למבנה פרשת האזינו בדברים לב, מ.

17 ראה את " המקום החמישי " בהקדמת הרלב " ג לתורה, בו הוא מציג את המושג " הדברים הנלווים " הדומה לענייננו ומסביר קשרים פנים - מקראיים.

18 ראה את הקדמת אברבנאל לויקרא. חשוב לציין שהוא אמנם אינו משתמש בנוסח " סמיכות פרשיות ", אולם בדרכו בפתרון קושיותיו, מסביר הוא את ההקשרים בין הנושאים השונים ועיסוקו בתחום זה הוא רחב מאד, יתר על שאר פרשני המקרא הקדומים. לדוגמא ראה אצלו בדברים לב, ח את המבנה של פרשות פנחס - מטות מסעי.

19 ראה גם את הקדמת ספורנו לתורה, ולדוגמה ראה את הסברו (בעקבות חז " ל ובשונה מן הרמב " ן) למבנה פרשת האזינו בדברים לב, ז, ואת מבנה פרקנו כפי שיפורט בהמשך.

20 ראה את הקדמת הנצי " ב לבמדבר, ובפרט את פירושו המקורי לסמיכות הפרשיות בדברים י ' ו - ח. על דרכו בסוגיה זו ראה אצל ניסים אליקים, העמק דבר לנציב - מידות וכלים בפרשנות הפשט, רחובות תשס " ב, עמ ' 228-243.

21 אלכסנדר רופא במאמרו " סידורם של החוקים בספר דברים ", בתוך: שמואל אפרים ליונשטם (עורך), מחקרים במקרא,

י - ם תשמ " ז, עמ ' 217-235, אומר בעמ ' 221 שישנם ששה עקרונות היכולים להסביר את סדר הדברים במקרא:

אסוציאציה, קשר ענייני, סדר כרונולוגי, הרצון לסיים נושא בנחמה, אורך יחידת הנושא וקונצנטריות (עריכת נושאי לווין במעגליות סביב הנושא המרכזי). וראה הפניותיו בהערות 13, 20, 46 והתוספת בשעת ההגהה (בסוף המאמר). הפניות נוספות לחוקרים שעסקו בתחום הסמיכות, ראה הערה 48 במאמרו של גוטליב על ראב " ע (לעיל הערה 11).

22 ראה משה דוד קסוטו, "סמיכות הפרשיות וסידורן בספרי המקרא ", בתוך: ספרות מקראית וספרות כנענית, י - ם תשל " ב, עמ ' 200-204.

כאנשי אמונה יכולים אנו לקבל את דברי קסוטו בשתי דרכים: או לומר שהיתה זו המטרה הא - לקית בסידור הדברים כפי שהם, והמושג אסוציאציה יתפרש כ " דיברה תורה בלשון בני אדם " שהרי אין אסוציאציה אצל הבורא אלא כוונה א - לקית מכוונת.

או לקבל הדברים רק לגבי ספר דברים שעליו אומרת הגמ' (מגילה לא ע " ב): והללו משה מפי עצמו אמרן , ובלשון יחיד . ורק ע"פ דרכו של אברבנאל האומר בהקדמתו לספר דברים, שאכן ספר זה נכתב ע " י משה עצמו ולאחר מכן קידש ה ' את מה שכתב משה. אליקים שעסק בשיטתו הפרשנית של רש " י, לא הוטרד כלל מן השאלה האמונית והציג גם בשיטת רש " י חמישה טעמים אפשריים לעיסוק בסמיכות פרשיות:

אסוציאציה לשונית, קשרים אימננטיים, הקדמה המשברת את האוזן, אסוציאציה רעיונית וסדר כרונולוגי. ראה אליקים (לעיל הערה 5), עמ ' 171-196. ובפרט עמ ' 177-182.

23 מרכז זה במכללת הרצוג באלון שבות ופרסומיו, הם המממשים הראשיים למהפכת התנ " ך שהוביל הר ' יואל בן נון בשלושים השנה האחרונות. על מהפכה זו בלימוד התנ " ך בדורנו, ראה הקדמתו של הרב יובל שרלו לספרו של בן נון פרקי האבות (אלון שבות תשס " ג, עמ ' 1-27). ולעניין דרכו במבנה של התורה ראה עמ ' 13-15.

24 אצל ר ' חיים בן עטר בעל " אור - החיים" (בן המאה ה -18) שפרשנותו נוטה אל הסוד, מוצאים אנו את הכלל כעשר פעמים.

25 רס " ג בהקדמתו לתורה מציג שלשה סוגי מצוות, והדרך הזו (שהיא השלישית אצלו) של הצמדת מצווה לאירוע היא היעילה ביותר לחינוך האדם " שהרי הנסיון והמעשה נחקקים בלב השומע ויהיו אצלו כאילו ראה ". חשוב להעיר שהרמב " ן בהקדמתו לספר טוען, שרוב המצוות המופיעות בספר במדבר אינן מצוות לדורות אלא רק לשעתן, ונכתבו עם ועקב האירועים שקרו.

26 על נושא השראת השכינה כנושא המקשר בין כלל הנושאים המרכיבים את פרשות במדבר ונשא, ראה מאמרו של משה פינצ ' וק, "מחנה ישראל ", עלון שבות, 140-141 (תשנ " ד), עמ ' 231-248.

27 חזקוני מדבר על קשר זה בפס ' א: "אתה ובניך ובית אביך ": ובשביל שהיא סמוכה לאחריה לפרשת קרח שערער על הכהונה ולפניה לפרש קיום מתנות כהונה בברית מלח . וראה על כך מאמרנו " קרח ומתנות כהנה - הלקח " בדף פ " ש שבתון, מס ' 68, (תשס " ב), ובכתובת: http://www.kipa.co.il/jew/show.asp?id=1724

28 יואל בן - נון, "קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טעה ", אקדמות, י (תשס " א), עמ ' 225-266. לענייננו: עמ ' 227-228.

29 ע " פ חז " ל לא חטאו הנשים לא בעגל ולא במרגלים, ראה פדר " א פרק מד, תנחומא פנחס ז.

30 לרעיון זה יש רמז מסוים אך בהיפוך משמעות בדברי חזקוני על פס ' ב שהוזכרו לעיל: " אל ארץ מושבתיכם "- אבל במדבר לא תקריבו כי אתם במזיד ואין קרבן כפרה למזיד ".

חזקוני כן מגדיר את חטא המרגלים כמזיד של ציבור, ולכן לדעתו יצטוו על הנסכים רק מן הכניסה לארץ בהיוולד דור חדש שינחל את הארץ ויהא ראוי למצוותיה.

31 הנקרא בטעות תרגום - יונתן.

32 יתכן שיש כאן כעין מאמר הגמרא: "גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה" (נזיר כג ע " ב, הוריות י ע " ב).

33 כתבו על כך יוסף פרקש " הקשר בין פרשת המרגלים לפרשת ציצית " מעליות, יג (תשנ " ג), עמ ' 207-210. בני גזונדהייט, "סמיכות פרשיות מפרשת המרגלים עד פרשת קורח ", עלון שבות, 112 (תשמ " ו), עמ ' 65-78. וכן אמנון בזק בכתובת:

http://www.etzion.org.il/vbm/archive/9-parsha/42shlach.rtf

34 ראה רש " י טו, לט הרומז לכך בד " ה " ולא תתורו ". הרש " ר (ר ' שמעון בן רפאל הירש, בן המאה ה -19) הציג זאת בסוף פירושו לפרשת שלח, וראה הרחבתה בנידון של צביה רוזנצוויג, "המצוות בחומש במדבר ומיקומן ", שמעתין, 149 (תשס " ב), עמ ' 9-13.

35 עמדו על כך גם יעקב מילגרום, "פרשת ציצית ", בית מקרא, כח / א (תשמ " ג), עמ ' 14-22, וכן בזק (לעיל הערה 39)

36 על זאת עמד רק בזק (לעל הערה 39).

37 הופעה יחידאית קיימת באירוע שקשור מהותית לסיפור המרגלים. אנו קוראים בפרק י, לב: ויסעו מהר ה’ דרך שלשת ימים וארון ברית - ה’ נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה. מאחר שמטרת המרגלים אכן היתה לתור להם מנוחה (דברים יב, ט: כי לא - באתם עד - עתה אל - המנוחה ואל - הנחלה), יש קשר אירוני בין הדברים, וה " תרות " השלילית הפכה את ה מנוחה לחוסר מנוחה ותעיה במדבר.

38 בפרק יג פס ' א, טז, יז, כא, כה, לא, לב. פרק יד פס ' ו, ז, לד, לו, לח.

39 בפרק יג פס ' יח, כו, כח, לב, לב. פרק יד פס ' י, יד, כב, כג, כג. רמז זה מובהק פחות, מאחר שבפרק יד פס ' י, יד, כב, הפועל מתייחס לראיית כבוד ה ' ולא לראיית הארץ. אולם, גם אם נפחית את שלשה מופעים אלה נישאר עם שבעה מופעים, וכפי המקובל מאז שחשף זאת קסוטו (מאדם עד נח, י - ם תשי " ט, עמ ' 5-6), שבעה מופעים הם מאפיין קלסי של מילים מנחות במקרא.

40 וכך דרשו חז " ל : רבי אליעזר בן יעקב אומר : כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו , הכל בחיזוק שלא יחטא , שנאמר " והחוט המשולש לא במהרה ינתק " (מנחות מג ע " ב).

41 רוב החוקרים רואים את קדש ברנע במתחם שבין עין אל קדיס לעין קודיראת הנמצא כשלושים ק " מ מערבית לגבול ישראל - מצרים של היום מול הר חריף. ראה סקירתו העדכנית של דוד בן גד הכהן, "קדש - האתר שנעלם ", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, טו (תשס " ה), עמ ' 3-19. וכן " מהותם של קדש ורקם לעומת קדש ברנע ורקם גיאה ", מחקרי יהודה ושומרון, יא (תשס " ב), עמ ' 25-39. אולם, תיאורו של רש " י למסלול המרגלים מוכיח שהוא ראה את קדש - ברנע שממנה יצאו המרגלים, בנקודה מזרחית הרבה יותר, כך ע " פ המילים המודגשות: הלכו רוח גבול דרומית ממקצוע מזרח עד מקצוע מערב .

כנראה שרש " י וחזקוני ראו את קדש - רקם (הסמוכה לפטרה בירדן של היום) כקדש - ברנע שממנה יצאו המרגלים. וקשה אם כן להתאים את המחקר לשיטה זו.

הכהן אכן מציע להפריד לכו " ע בין שני ה " קדשים ", כאשר קדש - ברנע קשורה תמיד בסיפור המרגלים, וקדש - רקם בכיבושי עבר הירדן וסיפור מי - מריבה, אלא שגם הפרדתו של הכהן היא הפרדה ספרותית ואינה תומכת בשיטת רש " י וחזקוני.

42 חיזוק לדברינו יכולים אנו למצוא במאמרו המקורי של הרב יעקב מדן, הטוען שבעצם כוונת שליחות המרגלים המקורית היתה לתור את הארץ לאורך גבולותיה העתידיים ולחלק את נחלותיה בין ראשי השבטים, זו הסיבה שלמשלחת לא יצאו אנשי צבא אלא בעלי תפקידים מכל שבט (כולם אנשים ראשי ישראל המה). ראה יעקב מדן, "בכייה לשעה ובכייה לדורות ", מגדים, י (תש " ן), עמ ' 21-37.

43 יהודה אריה לייב אלתר מגור ( מאה 19) בספרו שפת אמת ( שנת תר " מ ד " ה " במדרש אין מפליגין "): וזה היה במרגלים קדושי עליונים , והיו קרובים לארון ושכינת עוזו כמו שנאמר " וארון ברית ה ' נוסע לפניהם " והיה סכנה בירידתם לארץ כנען .

44 הבאנו את הגרסה הרחבה ביותר של מדרש מפורסם זה.

תגובות