פרשת ראה - מדוע אין התורה מציינת בגלוי את מקום המקדש?

קוד: פרשת ראה - מדוע אין התורה מציינת בגלוי את מקום המקדש? בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אהובה קליין

אל:

פרשת ראה– מדוע אין התורה מציינת במפורש את מקום המקדש?
מאמר מאת: אהובה קליין.
בפרשה זו התורה מציינת כמה פעמים כי את הקורבנות והביכורים וכל שאר הדברים...יש להביא למקום אשר ה' יבחר את שמו לשכן שם:
הנה כמה דוגמאות:
א ] "אבד תאבדון את כל- המקומות אשר עבדו שם הגויים...לא תעשון כן לה' אלוקיכם: כי אם- אל המקום אשר-יבחר ה' אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את-שמו שם,לשכנו תדרשו ובאת שמה: והבאתם שמה עולותיכם וזבחכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובכורות בקרכם וצאנכם ואכלתם- שם לפני ה' אלוקיכם,ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם,אשר ברכך ה' אלוקיך" [דברים י"ב,ב-ח]
ב]" והיה המקום אשר- יבחר ה' אלוקיכם בו לשכן שמו שם,שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם,......כי אם—במקום אשר-יבחר ה' באחד שבטך שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך"[שם י"ב,י"א-ט"ו]
ג] "ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך,תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך,למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים" [שם, י"ד,כ"ג]
ד] ושמחת לפני ה' אלוקיך אתה ובינך וביתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשערך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך,במקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם"[שם ט"ז,י"א]
השאלות הן:
א] מדוע אין משה מציין בפירוש את מקום הימצאות המקדש?
ב] מדוע בית המקדש הוקם דווקא בירושלים-במקום בו מצוי הר הבית כיום?
ג] מה הקשר בין מקום המקדש ליראה?
התשובה לשאלה א]
לפי דעת הרמב"ם בספר: "מורה נבוכים"[חלק ג פרק מ"ה]
מקום הר המוריה ששם אברהם אבינו עקד את בנו יצחק-היה ידוע למשה,לא צוין בגלוי,אלא ברמז משלוש סיבות:
א] כדי להסתיר ממדינות אחרות את הידיעה כי התפילה מקובלת שם וגם הקורבנות לרצון ה',בכך ניתן היה למנוע את רצונם להילחם על המקום בחוזקה.
ב] שאומות העולם לא ישאפו להרוס ולהשחית את המקום הקדוש בכל כוחם ביודעם כי ישראל תירש את המקום.
ג] כדי למנוע מכל שבטי ישראל מריבה,שהרי כל שבט היה מעוניין שהמקדש יהיה בנחלתו.
רש"י אומר:כי רצתה התורה לרמוז שבית המקדש יבנה בחלקו של בנימין,כמו שנאמר: "כי אם- במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך שם תעלה עולותיך.."[שם י"ב,י"ד]כמו כן משה רומז על כך בדבריו גם לפני מותו: "לבנימין אמר: ידיד ה' ישכון לבטח עליו,חופף עליו כל-היום ובין כתפיו שכן" [שם ל"ב,י"ב]
אם כן,כיצד יהיו כל השבטים שותפים למקדש? עונה רש"י: כי כאשר רכש דויד המלך את הגורן מארוונה היבוסי גבה זהב מכל השבטים בסך שש מאות משקל [כפי שמסופר בדברי הימים א,כ"א] ואילו בספר שמואל-ב[כ"ד,כ"ד] מסופר כי דוד קנה את הגורן בחמישים שקלים,נשאלת השאלה כיצד ניתן לישב את הסתירה בין שני המקורות?.
רש"י מבסס את תשובתו על הגמרא[ברייתא במסכת זבחים[קט"ז,ע"ב]
ואומר: כי למעשה ניתן לישב את העניין כך:דויד גבה שש מאות משקל זהב סה"כ מכל שנים עשר השבטים- כאשר כל שבט באופן נפרד שילם חמישים שקל.
התשובה לשאלה ב]
בית המקדש נבנה בירושלים במקום הימצאות הר הבית היום,מהסיבה.
כי שם- בהר המוריה התנסה אברהם אבינו בעקדת יצחק,מקום של מסירות נפש,אחד הניסיונות הקשים מתוך עשרה במספר שעמד בהם בהצלחה.
וכאשר הלך אברהם לעקוד את יצחק,נאמר: "וירא את המקום".[בראשית כ"ב,ד]
הפלא הוא:כיצד הבחין אברהם במקום?
עונה על כך רש"י:אברהם ראה ענן קשור אל ההר ההוא ואינו מסתלק,לפיכך ידע כי שם מקום השכינה.
כמו כן, שם שרתה על אברהם רוח הנבואה לפי שאמר לנעריו: "שבו –לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשובה אליכם"[שם כ"ב,ה]
ולא אמר: "אשובה" לפי שנתנבא שישובו שניהם בריאים ושלמים.[לפי רש"י]
לפי הרב בחיי: ישנו מדרש יפה המספר כי יצחק ראה דמות אריה על גבי המזבח,ואולי הכוונה על מה שהזכירו רז"ל במסכת חולין,,וזה רמוז במילים: "פחד יצחק" וגם במילים: "בהר ה' יראה"[שם כ"ב,י"ג]
כי נראה לו דמות אריה בהר ה'.
לפי רש"י: "בהר ה' יראה" שעתיד ה' להשרות שכינתו במקום זה-ששם יקבל את הקרבנות והתפילות מאת עם ישראל.
התשובה לשאלה ג]
לפי דברי רבי בחיי: על ידי שהאדם יעלה למקום הבחירה הוא יפגוש שם את הכוהנים והלויים שהם- מורי דרך התורה וילמדו את היהודי תורה ויראה.
ולעניות דעתי,אדם המבקר במקום כה קדוש מתחזק ביראת שמים,כמו שנאמר: "דע לפני מי אתה עומד" ואם אדם בעל חוכמה הוא-הרי תמיד ירא את אלוקים בכל מקום,קל וחומר שבמקום המקדש יחוש יראה גדולה מאד. על כך אמר דויד המלך: "ראשית חוכמה יראת אלוקים..."[תהלים]
לסיכום, לאור האמור לעיל,נראה שמקום המקדש אשר השכינה תמיד שורה שם,הוא מקום מיוחד וקדוש עוד מזמנו של אברהם אבינו כאשר הלך לעקוד את בנו,זה אותו הר המוריה הקדוש.
יהי רצון,בע"ה, נזכה לגאולה שלמה במהרה ונחזה במו עיננו בבניית בית המקדש כמו שנאמר: "עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי.."[ישעיהו,נ"ו,ז]תגובות