ספר יהושע - אל המורה

קוד: ספר יהושע - אל המורה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il

שומה עלינו לשאוף לכך שספר התנ"ך לא ישמש רק כספר לימוד בידי התלמיד, אלא יהפך לספרו החביב. כלל גדול בחינוך הוא, שרק פעולה שהילד להוט לעשותה יש בה ברכה וסופה שהיא נותנת פירות, ואילו פעולה שהוא חייב לעשותה מתוך כפייה היא עקרה מיסודה. לכן על המורה להביא את התלמידים לידי הרגשת חוויה והתרשמות אמיתית. המורה לא ישיג זאת בדרך של קריאה מכנית המלווה בפירושים והסברים בלבד. רצוי להקדים לקריאה ולדיון הרצאת תוכנו של המאורע, כדי לעורר את התלמידים להתעניין בנושא, ולגרות את יצר סקרנותם.

אפשרויות רבות ניתנות למורה לגיוונה של הקריאה לפי הצורך.
צורותיה השונות של הקריאה:
א.קריאתו של המורה לפני התלמידים-המורה חייב לקרוא בצורה שתשאיר רושם על התלמידים.
ב. קריאה שתוקה של התלמידים בכיתה.
ג. קריאה עצמאית בבית המכוונת למציאת פתרון לבעיה מוגדרת.
ד קריאה מוטעמת של תלמידים עם סיום השיעור.
ה. הסתמכות על לשון הכתוב, קריאה הבאה לבסס עובדה מסוימת או דעה.
ו.קריאה בשעת חלוקת תפקידים בהמחזת העלילה.

בשעת השיחה המורה יכול לעורר ענין רב, אם ידע לנצל את המעבר הדרמטי בשעת מפנה מכריע בעלילה המסופרת.

לימוד המקרא מושתת על הכרת ארץ התנ"ך. יש לטפח בלב התלמידים את ההכרה שנוף המקרא הוא נופנו גם היום, לכן רצוי לסייר ולטייל לעתים קרובות, המורה חייב לדעת לגשר בין ההווה והעבר המקראי.
רצוי שהתלמיד ידביק במחברת מפות כמו מפת השבטים, מסעי הכיבוש של יהושע.

תפקידו של המורה לא רק ללמד את הנושא כחומר סיפורי, אלא לחנך ולעצב את דמותו של הילד, לטפח את הערכים החינוכיים.
א. טיפוח האופי ע"י שליטה עצמית.
ב. אהבת העם והמולדת.
ג. אהבת הצדק.
ד. אהבת החירות.

עלינו להבליט מעשים חיוביים.

אהבת ישראל מתגלה בדבריו של פנחס בן אלעזר הכהן אל שבטי עבר הירדן המזרחי (יהו' כב, יט), במושגים של זמננו יש כאן נכונות לקליטת "עליה", לשאת בעול הקליטה, כדי לשמור על האחדות שבין שני חלקי העם ולמנוע קרע בעם.

דוגמה שלילית: עכן מעל בחרם הוא לא ידע לכבוש את יצרו, היה סבור ככל גנב שעין לא ראתה אותו, הוא לא חשב באותה שעה על האסון שהוא ממיט על כלל האומה, הוא דאג רק להנאתו.
במקרה זה יש לדון על שליטת האדם ביצרו. חישול האופי, הילדים יגיעו למסקנה שהמשמעת וההתאפקות צריכים לבוא מתוך הכרה פנימית ולא מפחד מפני עונש. יש להדגיש שחיים מוסריים הם תנאי מוקדם לקיומה של כל מדינה, כל אדם צריך לדגול בערכים המוסריים שהם ערובה לכוחה של המדינה.

דוגמה למסירות נפש, להקרבה עצמית למען חירות העם.
יהושע ניצח את חמשת מלכי האמורי וכבש את כל דרומה של א"י. הודות לכך שהעם גילה רצון כביר, בהתגברו על עייפות, רעב וצמא. הם טיפסו מבקעת הירדן להרי יהודה, עברו במשך הלילה עשרות ק"מ. לא ישבו לנוח נכנסו מיד למערכה קשה. יהושע תבע מאנשיו מאמץ רב "אל תעמדו, רדפו אחרי אויבכם וזנבתם אותם אל תתנום לבוא אל עריהם כי נתנם ה' אלוקיכם בידיכם" (יהושע י, יט)

הקניית הסיפור המקראי והלשון המקראית יכולה להעשות מתוך חוויה. בדרכי עבודה של משחק, חידה, המחזה. שתקטין את הצורך לשנן את הכתוב בדרך שגרתית.

משחקים:
משחק לוטו.
הרכבת משפטים ידועים מהסיפור המקראי באמצעות רשימת שמות, עצמים פעולות.

הכיתה בוחרת דמות מהספור המקראי, תלמיד שהוצא מהכיתה צריך לנחש מי הדמות ע"י שאלות שישאל את חבריו.

מילות מפתח- המורה רושם על הלוח מילה או מילות מפתח ועל התלמידים לחבר משפט מתוכן הספור המקראי.

הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות מחצית הכיתה שואלת ומחצית הכיתה עונה.

מדרש תמונה- ציור וסיפור מתאים לו.

המחזה.
א. בשעת דיון בנושא.
ב. עם סיומו של הדיון.
ג. כסיום חגיגי.

תגובות