"מזלך בידך" והתנ"ך

קוד: "מזלך בידך" והתנ"ך בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

"מזלך בידך" והתנ"ך

ד"ר ריצ'רד ויסמן בספרו "מזלך בידך -מזל טוב: זה לא במקרה, שנו את מזלכם ושנו את חייכם" מציין ארבעה עקרונות לשיפור המזל:

1. הגדל את הזמנויותיך.

2. הקשב לתחושות הבטן שלך.

3. צפה למזל טוב.

4. הפוך את מזלך הרע לטוב.

 

הרב פנגר בהרצאתו [1] מקשר את הספר ליהדות. בגמרא אמנם היחס למזל מורכב, וכך למשל טוענים, כי אורך החיים, הבנים והמזונות תוליים במזל ולא בזכות (מועד קטן כח א) [2], ואולם התנ"ך, בפעמים המעטות שהוא מתייחס לכך, שולל את התפיסה הזו מכל וכל:

מלכים ב כג5: "והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים".

וכן:

ירמיהו י2: "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה".

אשווה אם כך את עקרונותיו של ויסמן לתנ"ך:

 

1. הגדל את הזדמנויותיך

ויסמן טוען כי לאנשים עם מזל רשת חברתית (בעיקר) רחבה יותר. כלומר, יש להם יותר ידידים ומכרים ואלה מגדילים את טווח האפשרויות וההזדמנויות שלהם. הם מתידדים בקלות ומאמצים גישה פתוחה. גם מבחינה קוגניטיבית התפיסה שלהם רחבה ולא אגוצנטרית וממוקדת בעצמה.

לי הדבר הזכיר פסוק בתנ"ך, אף כי שם ההגיון הפוך:

משלי יט4: "הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד" .

שמא אפשר לקרוא זאת אחרת: רעים רבים יוסיפו הון ומי שנפרד מרעהו יהיה דל. כלומר, הרחבת האפשרויות שלך תפעל לטובתך. וכאן אנו הופכים את סדר הסיבה והתוצאה. זה החידוש העיקרי של הספר מבחינתי.

 

2. הקשב לתחושות הבטן שלך.

ויסמן טוען כי אנו יכולים לדעת בצורה אינטואיטיבית מה יועיל לנו ומה יזיק.

האם קיים מושג של "תחושת בטן" (אינטואיציה) בתנ"ך? נראה שכן, שהרי הכליות מקושרות גם למוסר-כליות, וה' "בוחן לב וכליות", אך הן גם מקושרות לייעוץ:

תהלים טז7: "אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני  כליותי "

ומסבירה הגמרא:

ברכות סא א-ב:

"אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב שנא' (קהלת י, א) זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח ושמואל אמר כמין חטה הוא דומה שנאמר (בראשית ד, ז) לפתח חטאת רובץ ת"ר שתי כליות יש בו באדם אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה ומסתברא דטובה לימינו ורעה לשמאלו דכתיב (קהלת י, ב) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו:

תנו רבנן. כליות יועצות לב מבין לשון מחתך פה גומר ושט מכניס ומוציא כל מיני מאכל קנה מוציא קול ריאה שואבת כל מיני משקין כבד כועס מרה זורקת בו טפה ומניחתו טחול שוחק קרקבן טוחן קיבה ישנה...". [3]

 

3. צפה למזל טוב.

עקרון זה כבר דובר בספר "הסוד". מחשבותיך יוצרות מציאות, כך שאם תצפה לטוב תגדיל את סיכוייו להגיע. בתנ"ך בא העקרון הזה על דרך השלילה:

איוב ג25: "כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי"

וכן כך ניתן לפרש את הפסוק:

תהלים קט17: "ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו" .

על דרך החיוב זו התפילה.

 

4. הפוך את מזלך הרע לטוב.

כל דבר אפשר לשנות לטובה. עקרון זה מודגש בספר אסתר, שהוא כולו בסימן מזל ו"פור הוא הגורל", וכך נאמר שם:

אסתר ט1: "ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם" .

אסתר ט22: "כימים אשר נחו בהם היהודים מאיביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאבינים" .

 [1] הרצאה על הספר מהרב פנגר:

http://www.youtube.com/watch?v=tdI8mal4k_o&list=PL72EA46FAADBAB40A&index=32

[2] וראה מאמר על המזל ביהדות:

http://tora.us.fm/tnk1/klli/mdrjim/mzl.html

[3] מקור לגמרא:

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%90_%D7%90

תגובות