רק במפקד מלא יש לתת כופר-נפש לה, תרומה לבניין המקדש...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 07:18:46  04.11.2008, כתוספת/תגובה ל: לקראת המפקד - לתת כופר-נפש לה, תרומה לבניין המקדש

רק במפקד מלא יש לתת כופר נפש לה', תרומה לבניין המקדש.

שמואל א יא8: " ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף "
שמואל א טו4: " וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים מאתים אלף רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה "
דברי הימים ב כה5: " ויקבץ אמציהו את יהודה ויעמידם לבית אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה "

ואמנם, לא ניתן כופר נפש וכו' כי המפקדים הללו היו חלקיים.

גם מפקד 2008 יהיה סטטיסטי וחלקי ויחול על 1/5 מן האזרחים.

1. מפקד האוכלוסין 2008 יבוצע בשיטות סטטיסטיות.

2. המפקד המשולב ישלב פקידת מדגם של קרוב ל-20% ממשקי הבית בישראל.

3. השלמת המידע (למדגם) באמצעות הטלפון.

כלומר, אין זה מפקד כולל (המחייב כופר נפש וכו') בו כל אזרח "ישא ראשו".

להלן ציטוט מפירסומים רשמיים על מפקד האוכלוסין 2008:

"להבדיל ממפקדים קודמים, מפקד האוכלוסין 2008 יבוצע בשיטות סטטיסטיות ייחודיות שפיתחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המפקד המשולב יקל על הציבור את נטל ההשבה ויהווה בסיס לחיסכון במשאבים במפקדים השוטפים שיתקיימו בעתיד. המפקד המשולב ישלב פקידת מדגם של קרוב ל-20% ממשקי הבית בישראל באמצעות ריאיון פנים אל פנים, עם נתונים מינהליים המבוססים על מרשם התושבים (ביישובים קטנים המונים פחות מ-300 איש תתבצע פקידה מלאה של כל התושבים). עבודת השדה, הכוללת את הפקידה בשטח ואת השלמת המידע באמצעות הטלפון, נקראת סקר מפקד האוכלוסין, והיא תתקיים בסוף שנת 2008 עד תחילת שנת 2009" (סוף ציטוט)

כאשר מדובר על תרומה לבניין המקדש, אין להקל ראש.
לדעתי, תרומות לבניין המקדש ניתן יהיה לאסוף רק אחרי שכספת "אבן השתייה" תנופץ ולוחות הברית יופקדו בידי כוהנים מזרע צדוק, ומביניהם יבחר כהן גדול.

לפי-כך, אין מקום במפקד 2008 לתת כופר נפש ותרומה לבניין המקדש.

תגובות