> > > >

: "

: _

: " (: )

:

:

- - , , .

289-1 , ' : " " ( = , 224, 3: "֤ ֙ = ( , ֤ ֙ ֣֔ ֖ ֣ ֑.), : = , ( , ) durus vel gravis = ( : Amos autem pater Isaiae non, ut plerique autumant, tertius duodecim Prophetarum est, sed alius; diversisque apud Hebraeos scribuntur litteris. = , , , ; . Iste primam et extremam litteras habet ALEPH et SADE = ; ille AIN et SAMECH = :et iste secundum quosdam interpretatur fortitudo, sive robustus; ille populus durus vel gravis = , ; , de quo in Amos plenius diximus., . : Amos propheta, qui sequitur Joelem, et est tertius duodecim prophetarum, non est ipse, quem patrem Isaiae prophetae legimus = . Ille enim scribitur per primam et ultimam nominis sui litteram ALEPH et SADE, et interpretatur fortis, atque robustus. Hic vero per AIN et SAMECH, et interpretatur populus avulsus: mediae litterae MEM et VAU utrique communes sunt = ( ). Apud nos autem qui tantam vocalium litterarum, et s litterae, quae apud Hebraeos triplex est, differentiam non habemus, haec et alia nomina videntur esse communia, quae apud Hebraeos elementorum diversitate, et suis proprietatibus distinguuntur ( )). : ( (ψελλός) , : ). . 2 3 , ( ) " ֙ ֣ ֖ ֣ ֑", " ֥ ֖ '"? , - ( ). , ", , , ; , . , , " , ( 14), ( 11),  ( 10), ( 9, 16); - ( 13), ( 11),  . ֗ ֜ ( 6).

, ( 1): "֖ ֥ " 800 (290-1 : ; 13 " - "; 10: " , "), , (290-2 " (: ֙ ֣ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ , : ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ (֖) ֥ , :  ֨ ' ֗ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ ֥ ) , . , ֥ ֖ ֣ ֑ ֞ ֣ ֗ ֛ ֥ ֖ (: ) ' ' '), .  , , ,  ( , 1570 , , 13 16. (291-1 ' , , ' 8: ' . ). , ,  300 . (, , ), , , , . 

, , (292-1 .   ( 341 ) (, , -, ), "), , . : , , , , , (292-2 , . ; : Naturale est, ut omnes artifices suae artis loquantur exemplis, et unusquisque in quo studio trivit aetatem, illius similitudinem proferat Cur haec dicta sunt? ut scilicet ostendamus etiam Amos prophetam, qui pastor de pastoribus fuit artis suae usum esse sermonibus (= , ' ? )), .

2: "֓ ' ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ " (293-1 : , . ' 443 54: , , , ' )

8: "֥ ֖ ֣ ֣ ֑" , .

( : , " : , , , , , , , , , , , , , , . ( ). " , , ) . ( 16: "' ֣ ֗ ֨֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑") (293-2 . , . ' ֣ ֗ ֨֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ( 10-11) "֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֥ ' ֤ ֙ ֣ ֔ ֣ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֧ ' ֥ ֖ ֥ ". ' ), .   ( : . : "֙ ' ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : ֤ ֙ ֔ ֖ ' ֑ ֤ ֙ ֔ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֣ ֔ ' ֥ ֖ ֑ ֖ ֥ ֞ ֤ ֙ ֣ ֔ ֙ ֔ ֖ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ ֤ ֙ ֔ ֙ ֣֔ ֖ ' ֞ ֧ ' ֗ ֨ ֤ ֙ ֣ ֔ ֚ ֣ ֔ ֖ ֥ ' ֑ ֖ ' ")  , . ( 6-9): "֩ ֨ ֜ ֤ ֨֙ ֣֔ ֣ ֔ ֖ ֑ ֥ ֖ ' ֣ ֩ ֨ ֜ ֗ ֨ ֤ ֙ ֔ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֛ ֥ ֖ ֡ ֩ ֨ ֜ ֥ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ' ֣ ֮ ֣ ֒ ֨ ֧ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ '", ( 10): "֨ ֥ ֨֙ ֣ ֔ ֤ ֨֙ ֣֔ ֖ ֣ ֑ ֞ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ '"; (294-1 , , , , (, ' 1 ). ֖ ֥ ). '  . , ֖ . : ֔, ֔, ֔, ֔, ֔, ֔ ֔. . ,  . : , , , , , . 10-11: "֨֜ ֤ ֙ ֔ (294-2 ֔ , , )֨ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֨ ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ ". : , '. :  , ?! , 12: "֤ ֙ ֔ ֖ ֑ ֥ ֛ ֥ ֖ ' ֥ ֖ ֑ ֙ ֣ ֔ ֖ " ( , 13, 16: "֗ ֙ ֣ ֔ ֤ ֙ ֔ ֕ ֥ ֖ ֔ ֥ ֖ ֑ ֤ ֨֙ ֔ ֥ ֖ ֖ ֣ ' ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֥ "). , , , ֖ ֥ (295-1 ; . , , , . : (֗ ֙ ), 12: "֙ ֣ ֔ ֖ ", 10: "֥ ֖ ֑ ֥ ֖ ", 13: "֛ ֥ ֖ ֑". , , "֖ ֥ ", )( : , ).  6: "֖ ֑ ֣ ֔ ֥ ֖ ", , ).

, , , ,  , 13-16: "֛ ֥ ֖ ֑ ֤ ֙ () (296-1 ; -: ' . , . ( ֣ ֔ ֩ ֨ ֜ (: , : )) . ֥ ֖ , , " (). ֭ ֣ ֑ ֖ ֣ (: , : ). , (֛ ֥ ֖ - ἰδοὺ ἐγὼ κυλίω) ( 8: ω ), stridebo , , , , , ( ach!). : ֤ ֗ ֭ ֣ ֑, ֣. , , ; : ' ' ' '. (sicut stridet plaustrum ), ; ֙ . ἐγὼ κυλίω ὑποκάτω ὑμῶν ὃν τρόπον κυλίεται ἡ ἅμαξα ἡ γέμουσα καλάμης . : () , . ֣ (: ) , (: ) ֤ ֙ ֔.)  ( : 1714. " ' () 1857 ' 969)֔ ֥ ֖ ֤ ֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֖ ֥ ֤ ֨֙ ֣ ֔ ( ), ֥ ֖ ֣ ֑ ֣ ֔ ֥ ֖ ֥ ֖ ֑ ( ) ֛ (297-1 ֛ ֥ . ֛? " , : , . ֛ ֥ , , . : .)֥ ֖ (297-2 ֖ , ֛ ֥ , ֖ ) '.

.

( - ) .  : ? : ? ? 

, , 2: "֚ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֙ ֣ ֔ ֖ ". ' . , ,  . 

, , ? 3: "֥ ֖ ֑ (550-1 ,  simul, , una, , ֣ ֭ ֣ ֑ 15; : , 8)֖ ֤ ֙ ֔ ֖ ֣ ֑?" , 6: "֤ ֙ ֔ ' ֥ ?" !  , , ֔ , .  , , , "֥ ֖ ֣ ֣ ֑ ֤ ֙' ֔ ֖ ֥ ?" . , : , , , : "֙ ֣ ֔ (550-2 , 24, , )֞ ֤ ֙ ֔ ֖ ֥֛ ֥ ֖ . ֗ ֤ ֙ ֣ ' ֖ ֣ ֑!

(550-3 ֖ ֣ ֑ . ! ( ) , . , . (: , '). " , . ֞ ֤ ֙ ֔ (:), ֔ ֞; ֥ ֖ ֑ ‑֤ ֙' ֔ ֖ ( :): ' ; ? . ֣ ( ) ( ܐܘܠܨܢܐA ܢܚܕܪܝܗܿB ܠܐܪܥܐC ). 

A         http://cal1.cn.huc.edu/getlex.php?coord=620170311&word=4

)wlcn N02

ʾwlṣn, ʾwlṣnʾ (ˀulṣān, ˀulṣānā) n.m. straights, calamity

 1 straights, calamity Syr, LJLA. --(a) fig. of famine Syr, LJLA. --(b) siege Syr, LJLA.
 2 necessity, compulsion Syr.
 3 narrowness, difficulty Syr.

 Literal meaning: something that shuts in or forces.

  LS2: 16[23]. JPS: 6.

B                    http://cal1.cn.huc.edu/getlex.php?coord=620170311&word=5

xdr G

ḥdr vb. to go around

G
 1 to go around Syr, JBA, LJLA. --(a) to flow around Syr. --(b) to wander around, travel Syr. (b.1) to beg Syr.
 2 to put something around Syr. --(a) to besiege Syr. --(b) p.p. surrounding Syr.
 4 as a co-verb: to do something again Syr.
 5 to be dizzy Syr.

C
 1 to put around Syr. --(a) to lead around Syr. --(b) to gird Syr. --(c) to put back LJLA.
 2 to move around Syr.
 3 to do something again Syr.

Gt
 1 to be surrounded Syr, LJLA.
 2 to be girt Syr.

 See also s.v. hdr for the regular form of this verb in Babylonian and occasionally in some other Jewish dialects.

  LS2: 416[216]. DJBA: 363a. Jastrow: 427. JPS: 128. Audo: 1:313.

C                    http://cal1.cn.huc.edu/getlex.php?coord=620170311&word=6

l_ p03

l_ prep. to, for
 0 to, for Com.
 1: general relative (nominal) Com. --(a) non-animate genitive Com. --(b) of interest or disinterest Com.
 2: general relative (verbal) Com. --(a) + inf.: purpose Com. --(b) + inf.: it is necessary to Syr.
 3: dative Com. --(a) with transitive verbs Com. --(b) with intransitive verbs Com. --(c) ethical dative Com.
 4: direction Com. --(a) addressee of letters Com. --(b) + direction name: in the direction of Qum.
 5: possession Com.
 6: marking the definite direct object Com.
 7: subject of the passive in a perfective construction Com.
 8 + number: after X Syr.

  LS2: 665[354]. DJPA: 274a. DJBA: 611a. DNWSI: 549.

(circuietur ( : Circuietur, m ( ) propterea haec dicit Dominus Deus tribulabitur et circumietur terra et detrahetur ex te fortitudo tua et diripientur aedes tuae.)) . 289-1 ( ) - ֣ = ֣, , . (:) ֣ ֣ . : ( 249-2) ( ֙ ֣ ֔). ֤ ֨֙ ‑֣ ' ֥ ֛ ֥ ֖ ‑֣ ' ֨֙ ֣ ֔ ֖ (:).)

֤ (551-1 ֤ . , et detrahetur [= ]. ֤ . [ : , : ֤ .])֙ ֔ ֖ (551-2 ֖, ( : ֝֗ ֥ .), . = ֖ ( : . : , .).)

"֮ ֣ ֒ '֩ ֨ ֜ ֧ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֣ ֞ ( ) ֣ ֗ ֙ ֣֔ ( ) ֥ ֖ ֥ " (551-3 ֥ . - , , . ( ). : ֥ ֥ ֖ ֖ ' ֥ ֥. ". ( , .) : ( ) ֥ ֖ ֥ . ֙ ֥ ֖ ֥ , ֣֔ ֣ ֗.)

"֥ ֖ ֣ ֑  ֥ '  ֥ ֗ ֛ ֥ ֖ ֑ ֙ ֣ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ : "(552-1 : . " ֗ ֛ ֥ ֖ ֑: )

"֥ ֖ ֣ ֑ ֞ ֣ ֗ ֛ ֥ ֖ '! "(552-2 (, , ) ; . ֞ ֖ ֥ , ; . ֛ , (:) ֣ ֣ ֑ ֥ ֗֝.).

, ֤ ֙ , : ֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ ֥ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖. , ֖ ֣ ֑. , ( ) ,   (553-1 ; (:) . ( : ֗ ֨֜ ֧ ֛ ֥ ֖ ֞ ֣ ֗ ֣ ֮ ֒ ֞ ֨ ֥ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֣ ֔ ֛ ֥ ֖ ֥ '.)  ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ . ֔ . ֖ , ֥ ֖ ' ֥ ֖ ( :) ֭ ֣ ֑ ֥ ֝֗ ֥ ֑ ֥ ֝֗ ֥ ( :) ‑ ֙ ֣ ֔ ֕ ֖ ֣ ֑ ֣ ֗ ֤ ֙ ֣ ֔ ֤ ֙ ֔ ֖ ( :). .) ֔ ֥ , . (553-2 . , ֙ ( :) ( : ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ ֤ ֙ ֣ ' ֖ ֣ ֑ ֤ ֨֙ ֣ ֔ ֙ ֣֔ ֖ ֙ ֔ ֖ ֑ ֨ ֜ ֗ ֨ ‑֧ ' ֖ ) ' 332 ( . ֙ : ).). ֣ ֑ (553-3 ֣ ֑ .); ֖.

553-4 ֥ , ֥. ֖ , ( (http://cal1.cn.huc.edu/get_a_chapter?file=51017&sub=04&cset=H                #2# #2#)), ( (εις το ορος το ρεαν)), ( (in Armon) "), (") (), Harmonia (, ), ( = ), , ; : ( , , ). , , , - ( ' 15). (1797) ( ' 210). MGWJ: , ֖?

, ; . (554-1 ֣ ֗ ֤ ‑֙ ֣ ֔ ֕ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ' (:), ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֗ ֙ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֥ ( :‑). ֣ , . , , ).

2: "֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֥ ֖ ֥ ". , 20: "֣ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֑ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֥ ".

8: "֨ ֜ ֗ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֣ ֗ ֛ ֥ ֖". , . (554-2 (1 1755). ', , 40 . '. . ( : )).

11: "֤ ֙ '֔ ֛ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ ". , : -, , , . .

4: "֤ ֨֙ ' ', ֥ ֛ ֥ ֖ ' ', ֨֙ ֣ ֔ ֖ ". , . , ( ' 222), , " (555-1 ' 227 (1797) . . ()) :

8: "֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ (֖) ֥ " - ( : : ‑֨ ' ֗ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ ֥ ) ( 5). (556-1 ֙ - ֥, ; - ֖ .). . . ,  ' 488 10 ; . . (556-2 , , . - ().).

9: "֣ ֣ ֗ ֙ ' ' ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ ֥ "  25: "֙ ֔ (556-3 25 ( ' 201) ; : , ( :, :), . .)֧ ֛ ֖ ֣ ֑",  29-30: "֥ ֖ ֑ (֨) ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ ֥ ֛ ֥ ֖ ֑ ֤ ֨֙ ֔ ֣ ֔ ֖ ",  23: "֙ ֔ ֖ ֑", ,  7-9: "֥ ֖ ֑ ֖ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֖ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ", "֨ ֜ ֗ ֙ ֔ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֑ ֨֙ ֣ ֔ ֖ ֥ ".

1: "֨  ֜ ֣ ֗ ֩ ֨ ֜ ֣ ֗ ֨֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ "  ' , , . ֣ ֗ ֨֙ ֣ ֔ ( 4), . (557-1 , (demonstratio evangelica VI 18 ' Colon ' 221. ( , 247-2) ). ֗ , , ֗ ֣ ֔ ( 14), ֗ " ;  "' ֣ ֔ ֖ ֣ ֑", , , , 11: "֣ ֔ ֛ ֥ ֖ ֑ ֣ ֗ ֙ ֔ ֖ ֥ "! (558-1 , , . , , , .).