מדוע לא רצה יונה לנבא לאנשי נינוה?

קוד: ביאור:יונה ד2 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל:

יונה אמר בפירוש מדוע לא רצה ללכת בשליחות ה' (יונה ד2-3): " אנה ה'! הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה; כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ועתה ה', קח נא את נפשי ממני; כי טוב מותי מחיי! " אבל למרות שהוא אמר בפירוש - הסיבה המדוייקת לא כל כך ברורה. הנה כמה הסברים אפשריים:  

1. יונה דאג לעם ישראל / ע"פ מפרשים שונים

[ראו, למשל, רש"י, ראב"ע, רד"ק, אברבנאל ומלבי"ם; ראו גם ב יומן שכתבה חגית מוריה]

יונה פעל בתקופת ירבעם בן יואש מלך ישראל, שעליו נאמר (מל"ב יד25): " הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, כדבר ה' אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא, אשר מגת החפר ". לאחר כיבושיו של ירבעם, הגיע גבולה הצפוני של ממלכת ישראל קרוב מאד לממלכת אשור. באותו זמן ממלכה זו התחילה לגדול ולהתחזק, ויונה כנראה צפה שבעתיד היא תסכן את בטחונה של ממלכתו האהובה.

כששמע יונה שנינוה רעה בעיני ה' - הוא מאד שמח, כי קיווה שה' יהפוך את נינוה וממלכת ישראל תרוויח. אבל אז הוא נזכר שה' הוא " אל חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה ": אם יונה יילך לנבא לנינוה - הם עלולים לחזור בתשובה, ה' יינחם על הרעה, והם ימשיכו להתחזק ויכו את ישראל!

יונה לא היה מוכן בשום-אופן לעזור לאויביה של ממלכת ישראל להינצל מרעתם; מרוב אהבה לממלכת ישראל - הוא היה מוכן לעבור על מצוות ה', והיה מוכן אפילו לטבוע בים.

ואלכס כתב (7.11.2005): "אנסה לענות בקצרה על מה שהמדרש רצה להגיד.
יונה לא רצה ללכת לננוה מפני שהוא ידע שאם הוא ילך ויודיע להם על כך שעירם עומדת להחרב - הם מיד יחזרו בתשובה וה' ימחל ויסלח להם.
אבל הבעיה כאן היא כזו - יונה יודע שלאחר שננוה יחזרו בתשובה יהיה קטרוג בשמים (קטרוג=העברת בקורת שלילית) על עם ישראל - הרי בישראל יש כבר מאות שנים עשרות נביאים שמוכיחים את העם על פשעיהם והעם אינו חוזר בתשובה, ולעומת עם ישראל ננוה לאחר משפט אחד בלבד של נביא "עוד 40 יום וננוה נהפכת" מיד חוזרים בתשובה. אז הקטרוג הוא: מה כל כך מיוחד בעם ישראל?
אז יונה כאן הוא בצד של ישראל הוא לא רוצה שיעברו ביקורת שלילית על ישראל - בסופו של דבר אנחנו רואים שכנראה כן היה קטרוג על ישראל, ואותה ננוה (בירת אשור) החריבה את ישראל והגלתה את עשרת השבטים "

2. יונה חשב שאסור לסלוח לעובדי עבודה זרה / ע"פ אברבנאל

[ראו גם במאמר שלוש בריחותיו של יונה]

אנשי נינוה חזרו בתשובה רק מהעבירות שבין אדם לחבירו: וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמס אשר בכפיהם . אבל הם נשארו עובדי אלילים כמו קודם.

אולם, בכל הספר אין זכר לעבודת אלילים, ולכן נראה שהויכוח הוא על נושא אחר.

3. יונה דאג לשמו הטוב  / ע"פ מפרשים שונים

[ראו בפירוש אברבנאל]

יונה חשש, שאם אנשי נינוה יחזרו בתשובה והגזירה תתבטל - אנשים (בנינוה או מחוץ לה) יזלזלו בו ויקראו לו נביא שקר.

4. יונה פחד מאנשי נינוה / אור פרג

יונה לא רצה לנבא לאנשי נינווה מכיוון שפחד שירדפו אחריו וישנאו אותו על זה שהוא מנבא דברים רעים.

5. יונה התנגד למידת החסד / ע"פ יוסף צמודי

[ע"פ המאמר הקיקיון של יונה  ]

יונה התנגד לעיקרון החזרה בתשובה / ע"פ עמוס

[מתוך המאמר 'מוזר' יונה ע"פ הפשט ]

יונה היה נביא אמת, והוא האמין בעיקרון היסודי של הנבואה: " הנפש החוטאת - היא תמות! ": אין מקום למחילה או לחזרה בתשובה.

גם כשראה שהים סוער בגלל חטאו - הוא נשאר נאמן לעקרון שלו ולא ניסה לחזור בתשובה; הוא העדיף למות.

אבל כשהיה במעמקי הים הוא נשבר, כמו שהוא אומר " מבטן שאול שיוועתי - שמעת קולי ". ה' שמע את קולו, קיבל את תשובתו והציל אותו.

תגובות