משלי ענבים בספר הושע

קוד: משלי ענבים בספר הושע בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

בפסוקים ט10 - י8 יש שתי נבואות שבהן עם ישראל נמשל לגפן או לעצי-פרי אחרים:

הנבואה הראשונה עוסקת בחטא של זנות, והעונש מתאים לחטא – הריגת הילדים שייוולדו מהזנות: (ט10): "כענבים במדבר , מצאתי ישראל -- כביכורה בתאנה בראשיתה , ראיתי אבותיכם ; המה באו בעל פעור , ויינזרו לבושת , ויהיו שיקוצים , כאוהבם ... (ט13) אפריים כאשר ראיתי לצור, שתולה בנווה ; ואפריים , להוציא אל הורג בניו ... (ט16) הוכה אפריים-- שורשם יבש, פרי בל יעשון ; גם כי יילדון , והמתי מחמדי בטנם..." (לצור=תמר; ע' דעת מקרא).

הנבואה השניה עוסקת בחטא של ריבוי מזבחות, והעונש מתאים לחטא – המזבחות יישמדו: (י1) "גפן בוקק ישראל, פרי ישווה לו ; כרוב לפרייו , הרבה למזבחות -- כטוב לארצו , היטיבו מצבות ... (י4) דיברו דברים , אלות שוא כרות ברית ; ופרח כראש משפט, על תלמי שדיי ... (י8) ונשמדו במות אוון , חטאת ישראל -- קוץ ודרדר, יעלה על מזבחותם ; ואמרו להרים כסונו , ולגבעות נפלו עלינו ".

תגובות