עוד לא הגיע הזמן למקדש

קוד: ביאור:חגי א2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

חגי א2: "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת לֵאמֹר: הָעָם הַזֶּה אָמְרוּ 'לֹא עֶת בֹּא עֶת בֵּית ה' לְהִבָּנוֹת'."

שליחותו העיקרית של חגי הנביא היתה לעודד את בני ישראל לבנות את בית המקדש השני. והטענה הראשונה שהוא התמודד איתה היתה, שעדיין לא הגיעה העת לבניית המקדש.

הטענה נאמרה למנהיגי העם, זרובבל ויהושע, כדי שיידעו את הלך הרוח בעם וישתפו פעולה עם הנביא בשליחותו לשנות הלך רוח זה.

ניתן להבין את הטענה בכמה דרכים (על-פי ספרו של הרב אליהו מאלי אורות מציון):

1. סיבה מדינית: מבחינה מדינית הוטל איסור מטעם הממלכה הפרסית לבנות את בית המקדש. אם כן לבנות עתה פירושו למרוד במלכות.

2. סיבה דתית: אומרים העולים, בעבר חשבנו שהגיע הזמן ונכזבנו (ראו ארבעת חישובי הקץ בגלות בבל), ומי ערב לנו שעתה הגיעה העת? מלכי גויים ואף גדולי עמנו טעו בכך. אף איסור יש בדבר: "... כדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה. ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי" (כתובות קיא א).

סיבה זו נרמזת בכפילות שבפסוק ב. "לא עת בא, עת בית ד'": כביכול אומר הנביא לא הגיע הזמן של הזמן. מהי העת השניה הנזכרת בפסוק? ייתכן שהכוונה היא: הזמן של הפקידה האלוקית, זמן הקץ של שבעים השנים.

3. סיבה כלכלית: מצבם הכלכלי של העולים היה בכי רע (חגי א6): "זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב". הארץ אינה נענית לזורעים אותה ואינה נותנת פירותיה בעין יפה. אין די אוכל בכדי להשביע את הנפש. שותים מעט יין, אך אין בו די בכדי להשתכר. הבגדים מועטים מכדי שיחממו את בעליהם. המשכורת זעומה כאילו הוטל הכסף לארנק שיש בו חור. כיצד אפשר להיכנס להרפתקאה יקרה כל כך כבנין בית המקדש? מי יממן את הבנין? יש כאן קל וחומר, אם את עצמנו איננו מחזיקים בכבוד, כיצד נממן את הבנין היקר? שבי יהודה התכוננו לבנות את בית המקדש באותה רמה של פאר כמו הבית הראשון, ולכן דחו את הבניה לימים טובים יותר (מרדכי זר-כבוד, דעת מקרא).

4. סיבה בטחונית: בית המקדש צריך להיבנות בתקופה של שלום, ובתקופה זו עדיין לא היה שלום.


תשובת הנביא - בפסוקים הבאים.


תגובות