ישעיהו יח - הקבלות

קוד: ישעיהו יח - הקבלות בתנ"ך

סוג: טבלה

מאת: אראל

אל: התחלה בלבד

יח 4: כי כה אמר ידוד אלי אשקטה ואביטה במכוני כחם צח עלי אור כעב טל בחם קציר

יח 5: כי לפני קציר כתם פרח ובסר גמל יהיה נצה וכרת הזלזלים במזמרות ואת הנטישות הסיר התז

יח 6: יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמת הארץ וקץ עליו העיט וכל בהמת הארץ עליו תחרף


כדי לנסות להבין את הפסוקים, חיפשתי בספר ישעיהו פסוקים מקבילים להם, והנה מה שמצאתי:

יג 10 - יד 14: כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו ...

נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה ...

אעלה על במתי עב אדמה לעליון

טז 4 - 9: יגורו בך נדחי מואב הוי סתר למו מפני שודד כי אפס המץ כלה שד תמו רמס מן הארץ

כי שדמות חשבון אמלל ... תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ים

על כן אבכה בבכי יעזר ... כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל

יז 5 - 11: והיה כאסף קציר קמה וזרעו שבלים יקצור והיה כמלקט שבלים בעמק רפאים ...

ביום ההוא יהיו ערי מעזו כעזובת החרש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל והיתה שממה ...

כי שכחת אלהי ישעך וצור מעזך לא זכרת על כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו ...

ביום נטעך תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש

יט 1: משא מצרים הנה ידוד רכב על עב קל ובא מצרים ... ולבב מצרים ימס בקרבו


סב ??: למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער

ח 22: ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף צוקה ואפלה מנדח :

סג 5: ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני

סג 15: הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו

סד 8: אל תקצף ידוד עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו

סו 2: ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם ידוד ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי

ד 5: וברא ידוד על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חפה

ב 5: בית יעקב לכו ונלכה באור ידוד

כי נטשתה עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועננים כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו

ה 30: וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשך צר ואור חשך בעריפיה

ט 1: העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם

הרבית הגוי לא לו הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל

י 17: והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד

כו 19: יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל

כז 11: ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו

ל 26: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש ידוד את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא

לא 9: וסלעו ממגור יעבור וחתו מנס שריו נאם ידוד אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם

מה 7: יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני ידוד עשה כל אלה

נא 4: הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע

ס 19: לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך והיה לך ידוד לאור עולם ואלהיך לתפארתך

ה 6: ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר

כה 5: כחרב בציון שאון זרים תכניע חרב בצל עב זמיר עריצים יענה

מד 22: מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך

ס 8: מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם

ה 24: לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה

כז 6: הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה

לה 1: יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת ...

אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם

נט 18: כעל גמלות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאיביו לאיים גמול ישלם

לז 26: הלוא שמעת למרחוק אותה עשיתי מימי קדם ויצרתיה עתה הבאתיה ותהי להשאות גלים נצים ערים בצרות

א 31: והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה

ה 5: ועתה אודיעה נא אתכם את אשר אני עשה לכרמי

הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס

ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר

כז 9: לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות

ג 1: כי הנה האדון ידוד צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה


 

תגובות