עם ישראל - החוליה השלישית המחברת

קוד: ביאור:ישעיהו יט24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו יט24: "בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יִשְׂרָאֵל שְׁלִישִׁיָּה לְמִצְרַיִם וּלְאַשּׁוּר, בְּרָכָה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ"

ישעיהו יט25: "אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ ה' צְבָאוֹת לֵאמֹר: בָּרוּךְ עַמִּי מִצְרַיִם, וּמַעֲשֵׂה יָדַי אַשּׁוּר, וְנַחֲלָתִי יִשְׂרָאֵל"

באחרית הימים, מנבא ישעיהו, יהיו ישראל החוליה השלישית, המחברת בין מצרים לבין אשור, באופן שמביא ברכה לכל האיזור:

1. חיבור גיאוגרפי - כמו שנאמר בפסוק הקודם, ישעיהו יט23: "בַּיּוֹם הַהוּא תִּהְיֶה מְסִלָּה מִמִּצְרַיִם אַשּׁוּרָה, וּבָא אַשּׁוּר בְּמִצְרַיִם וּמִצְרַיִם בְּאַשּׁוּר, וְעָבְדוּ מִצְרַיִם אֶת אַשּׁוּר": המסילה ממצרים לאשור עוברת בישראל, כך שישראל יכולים לתרום לשלום בין שתי המדינות.

2. חיבור תרבותי - בני ישראל הם מבני שם (כמו אשור), אבל בתחילת דרכם כעם היו במצרים וספגו את התרבות המצרית, כך שהם יכולים לתרום לשלום בין שתי התרבויות.

גם בימינו, לעם היהודי יש פוטנציאל להיות החוליה השלישית המחברת בין הנצרות לאסלאם:

3. חיבור בלוח הזמנים - הלוח הנוצרי מתבסס על השמש, הלוח המוסלמי - על הירח, והלוח היהודי מחבר בין שניהם - חודשים לפי הירח ושנים לפי השמש.

4. חיבור תרבותי - עם ישראל הוא מיזוג של עדות שונות, חלקן באו מארצות הנצרות וספגו את התרבות הנוצרית, וחלקן באו מארצות האסלאם וספגו את התרבות המוסלמית.

דקויות

שלישיה -

""יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור" - לשלום ולברכה לפי שלא היתה אומה חשובה בעולם באותו הזמן כמצרים וכאשור וישראל היו שפלים בימי אחז ובימי הושע בן אלה ואמר הנביא על ידי הנס שיעשה לחזקיהו יגדל שם של ישראל למעלה ויהיו חשובים כאחת מאלו הממלכות לברכה ולגדולה " (רש"י)

""שלישיה ", תהיה משולשת לענין הברכה, שתהיה מבורכת ע"י מצרים ואשור בשלשה ענינים" (מלבי"ם)

""ברכה" - כל השלשה יהיו ברכה בקרב הארץ שתהיה להם ברכה יותר מכל האומות

"שלישיה" - שלישית תהיה לה באמונת האל או שתהיה מושלת על מצרים ועל אשור

"שלישיה" - מלשון שלש או יתכן שהוא מענין ממשלת ונסיכות כמו ומבחר שלשיו (שמות טו)" (מצודות)

ברוך עמי מצרים, ומעשה ידיי אשור, ונחלתי ישראל -

1. ע"פ הפשט, שלושת העמים יהיו מבורכים ואהובים על ה', לאחר שיכירו בו: "אשר כל אחד משלשתן ברכו ה' ויאמר: ברוך עמי מצרים, ר"ל ברוך הוא על ששב להיות עמי להאמין בי;   וברוך מעשה ידי אשור, ר"ל ברוך הוא על אשר הכיר שמה שעלתה בהם היה מעשה ידי ולא במקרה;    וברוך נחלתי ישראל, ר"ל ברוך הוא על אשר מעולם הוא נחלתי ומאמין בי" (מצודות; וכן אברבנאל, דעת מקרא).

2. ויונתן תרגם, שכל הברכות הן ברכות ה' לעם ישראל: "אשר ברכו - לישראל: ברוך עמי ישראל אשר בחרתי לי לעם בהיותם במצרים;   ומעשה ידי הראיתי להם בגבורות שהפלאתי באשור, וע"י אותם ניסים ישובו אלי ויהיו כאילו עתה עשיתים מחדש;   והם יהיו נחלתי ישראל; ודוגמא זו תרגם יונתן" (רש"י).

3. ומלבי"ם פירש, שהברכות הן ברכות שיברכו הגויים את ישראל: "אשר ברכו ה'... לאמר מצרים: ברוך עמי! ולאמר אשור: ברוך מעשה ידי! ולאמר ישראל: ברוך נחלתי!   היינו: מצרים יכירו מעלת ישראל מצד שבחרם ה' לו לעם בצאתם ממצרים, והם יברכו את ישראל מצד שהם עם ה';    אשור יכיר מעלת ישראל מצד שראה שם מעשה יד ה' הגדולה ונפלאותיו אשר הכה את כל מחנהו בלילה אחת, והוא יברכם ע"י מעשה יד ה' הנראה עליהם;   וישראל עצמם יכירו מעלתם העקרית שהם נחלת ה', מצד נפשם החצובה ממעל, והם ממלכת כהני ה' וגוי קדוש, אשר לא ימירם באום אחר לעולם, ומצד זה יתברכו בעצמם כי הם נחלת ה' לעולם" (מלבי"ם).

הקבלות

השלישי הוא ברכה מיוחדת / חגי הופר.

פסוקים נוספים על מצרים ואשור.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • משא מצרים / יהודה אליצור: ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. אשר ברכו ה' צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל". טרם אגיע למסקנה, רוצה אני בקיצור נמרץ ... (cache)
 • L'Egypte se convertira: כג(. ביום ההוא תהיה מסלה ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו מצרים את.: אשור.) כד(. ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאש. ור ברכה בקרב הארץ.:) כה(... (cache)
 • אשור: ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ. (שם יט כג). ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו, ונס לו מפני חרב ובחוריו למס יהיו. (שם לא ח). הנה אשור ארז ... (cache)
 • 19.01.04: פס' כ"ד: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה (חלק מ-3 עמים) למצרים ולאשור... אשר ברכו ה' צבאו לאמור: ברוך עמי מצרים, ומעשי ידי אשור, ונחלתי ישראל". הוא קורא 'עמי' למצרים. פתאום יש ... (cache)
 • גאולה: ר' חייא היה הולך לר' אלעזר, מצאו שהיה יושב אצל ר' יוסי בר"ש בן לקוניא חמיו, בעוד שהיה מרים את ראשו ראה את ר' חייא אמר ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור וגו', ברוך עמי ...
 • ישיבת ההסדר עכו, ספר יונה -תפקידם של הרשעים בעולם: ביום ההוא, יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ. אשר ברכו ה' צבאות, לאמר: ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל. נבואה מיוחדת זו מתארת כי לעתיד לבוא ... (cache)
 • קולות:: פרשת השבוע:: שמות:: וארא: "ונודע ה' למצרים וידעו מצרים את ה' ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר לה' ושלמו; ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא ושבו עד ה' ונעתר להם ורפאם; ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ... (cache)
 • ספר פנות המרכבה: ג' אורות גדולים בדמות סגולתא יוצאים בתוך זה האור, וסודם, "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה". והם נעשים חוט אחד, כחוט המשולש. ושם החוט יק"ו, ויורד ומקשר את בעלי האהבה. (cache)
 • בהעלתך: ואין השלישית אלא ישראל, שנאמר, ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה (ישע' יט כד). הוי אומר, ירא את ה' בני ומלך (מש' כד כא). כל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא, נעשה מלך. ממי את למד. (cache)
 • תרומה התשע"א: האם גם תתקיים המשך הנבואה: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ" (שם כד). מהתלקחות להתפכחות, ללקחים בשבילנו כאן. שנים השמיעו לנו שמדובר ... (cache)
 • גלות בבל / בר טוביה: שהרי כך הוא אומר: ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ, אשר ברכו ה' צבאות לאמור: ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. מצרים מהו? (cache)
 • ישעיהו: כד ביום ההוא, יהיה ישראל שלישייה, למצריים, ולאשור: ברכה, בקרב הארץ. כה אשר בירכו יהוה צבאות, לאמור: ברוך עמי מצריים, ומעשה ידיי אשור, ונחלתי, ישראל. פרק כ. א בשנת בוא תרתן, ... (cache)
 • וישלח - תשס``ט: ... והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלישית יותר בה, ואין שלישית אלא ישראל שנאמר ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה איך נחפשו עשו (ברמז קכ"א), לחמך ישימו (ברמז פ"ד): ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: ... כיון שירד עשו לשאול, נשתייר יעקב לעצמו, שנאמר: והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלישית יותר בה - ואין שלישית אלא ישראל, שנאמר: ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה. (cache)
 • ישעיהו: לחצו לבחירה. כד ביום ההוא, יהיה ישראל שלישייה, למצריים, ולאשור: ברכה, בקרב הארץ. הפסוק פנוי... לחצו לבחירה. כה אשר בירכו יהוה צבאות, לאמור: ברוך עמי מצריים, ומעשה ידיי אשור ... (cache)
 • הערים של דופ: הסבר על צבא השמים ותפקידו בבריאה: ... לבוא וכשיראו ב' השרים כך יקראו למאור הזה מאור הברכה הדא הוא דכתיב ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה, והנה נודה באמת כי קצת מעו"ג יחזרון לממשלות ישראל. (cache)
 • Yeshiva.org.il- ימים ונהרות: ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים", וכן: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ" 66. קשר זה, בין הקטבים הקיצוניים ליצרים הקורעים ומושכים את ... (cache)
 • חברה וממלכה בהגות המקראית / יהודה אליצור: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ, אשר ברכו ה' צבאות לאמר: ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל" (יט, כד-כה). אמור מעתה לפי השקפת ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: ... כיון שעשו יורד לשאול נשתייר יעקב לעצמו, שנאמר: והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו ויגועו והשלישית יותר בה - ואין שלישיה אלא ישראל, שנאמר: ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה: ... (cache)
 • מצרים: ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ אשר ברכו ה' צב-אות לאמר, ברוך עמי מצרים ומעשי ידי אשור ונחלתי ישראל. (ישעיה יט א והלאה)...כן ינהג מלך אשור את ... (cache)
 • "כל-העמים תקעו-כף" / יהודה קיל: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ. אשר ברכו ה' צב-אות לאמור ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי לישראל" (שם יט, כד-כה), ... (cache)
 • "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: ובתנ"ך עוד אנו מוצאים - "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ" (ישעיה, יט', 24). מפרש רד"ק – "שלישיה, שלישית תהיה להם באמונת האל ויהיו ברכה בקרב ...
 • מדרש רבא: ... שסופן ליאבד מן העולם, שנאמר: (זכריה יג) והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו ויגועו והשלישית יותר בה. ומה הן השלישית? אלו ישראל, ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה בקרב הארץ. (cache)
 • שמש מאורות: ... מביא אותם ומושיבן אצל הצדיקים ויהיו נהנים מן השמש שיזרח לצדיקים לימות בן דוד ולעולם הבא, שנאמר (ישעיה י"ט) ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. (cache)
 • עם הארץ: ... הקב"ה מביא אותם ומושיבן אצל הצדיקים ויהיו נהנים מן השמש שיזרח לצדיקים לימות בן דוד ולעולם הבא, שנאמר ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. (cache)
 • מדרש רבה - בהעלתך: ... שסופן ליאבד מן העולם שנא' (זכריה יג) והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו ויגועו והשלישית יותר בה ומה הן השלישית אלו ישראל ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה בארץ הוי ירא את ה' ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- אהבה אוניברסלית - על יחס חיובי לאומות העולם: וכך ניבא ישעיה (יט, כד-כה) "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ. אשר ברכו ה' צבאות לאמר, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל". עיי"ש בפירוש ... (cache)
 • מצרים במקרא: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. אשר ברכו ה' צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל" (י"ט). (cache)
 • פרעה מלך מצרים: יתר על כן התורה אומרת: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, והנביא אף חזה בחזונו "פדרציה" עם מצרים: ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ (ישעיהו י"ט). (cache)
 • more "ביום ההוא יהיה ישראל ":
 • פרופ' יהודה אליצור - מאמרים: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ, אשר ברכו ה' צבאות לאמר: ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל" (יט, כד-כה). אמור מעתה לפי השקפת ... (cache)
 • more "שלישיה למצרים ולאשור ברכה ":
 • Yeshiva.org.il- ישעיהו פרק יט: ... באשור ועבדו מצרים את אשור: (כד) ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ: (כה) אשר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל: ... (cache)
 • more "ולאשור ברכה בקרב הארץ ":
 • רמב"ם סדר התפילה (ה) – ויקיטקסט: 27 מאי 2009 ... ביחזקאל וארא (ולא יהיה עוד לבית) ישראל עד ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ביחזקאל בא אל פרעה משא מצרים עד אשר ברכו ה' צבאות בישעיה ויהי בשלח שירת ... (cache)
 • " תמונת עולמו היהודית " של רש " י: יהיה ישראל שלישיה למצרי ולאשור, ברכה בקרב האר, אשר ברכו ה' צבאות. לאמר, ברו עמי מצרי ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל". על פי פשט לשו. (cache)
 • more "אשר ברכו ה' צבאות ":
 • פסוק הבא: 21 ספטמבר 2008 ... כתיב: אשר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. מנוקד: אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ יְהוָה צְבָאוֹת לֵאמֹר בָּרוּךְ עַמִּי מִצְרַיִם ... (cache)
 • more "לאמר ברוך עמי מצרים ":
 • ישעיהו יט כה: 24 יוני 2009 ... אשר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ יְהוָה צְבָאוֹת ... (cache)
 • הגוים נחשבים בהמות? | שאל את הרב - Yeshiva.org.il: עיין בדברי הנביאים ישעיה י'ט: שלעתיד יאמר ד': "ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל ". וכמה הקפיד ד' על יונה הנביא שרצה שיענשו אנשי נינוה. ומסורה בגמרא כי בזמן קריעת ים ... (cache)
 • ויבינו במקרא/פרשת בא – ויקיטקסט: 17 ינואר 2010 ... רוב התימנים: "משא מצרים..." (ישעיהו יט א) עד "...ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל" (יט כה). איטלקים וקצת קהילות מהתימנים מתחילים פסוק אחד לפני: ... (cache)
 • ויבינו במקרא/הפטרות – ויקיטקסט: 9 אפריל 2012 ... רוב התימנים: "משא מצרים..." (ישעיהו יט א) עד "...ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל" (יט כה). איטלקים וקצת קהילות מהתימנים מתחילים פסוק אחד לפני: ... (cache)
 • ויבינו במקרא/הפטרות לשבתות ומועדים – ויקיטקסט: 9 מרץ 2012 ... רוב התימנים: "משא מצרים..." (ישעיהו יט א) עד "...ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל" (יט כה). איטלקים וקצת קהילות מהתימנים מתחילים פסוק אחד לפני: ... (cache)
 • more "ומעשה ידי אשור ונחלתי ":
 • עיקרי הלקחים העולים מנבואות ישעיהו: ... (ברית של שלוש אומות) של עובדי ה', ומצרים ואשור יכונו בכינויים, שלפנים היו מיוחדים לבני ישראל: 'ברוך עמי מצרים, ומעשי ידי אשור, ונחלתי ישראל' (יט כה, ועי' ב'דעת מקרא' שם). (cache)
 • האם היהדות היא גזענית?: הביטוי המושל של הפ האוניברסלי שביהדות נמצא אצל נביאי ישראל. ומכיוו שהדברי ידועי.,. נסתפק במקצת מ המקצת של דבריה בנושא. 1. "ברו עמי מצרי ומעשי ידי אשור ונחלתי ישראל. "(... (cache)
 • שירת המלאכים: ידי אשור ונחלתי ישראל ". הגויים נתפסים בפסוק זה כמעשה ידיו של הקב"ה. באיזה. פסוק נבחר כדי להסביר את האגדה? לפנינו אם כן דילמה פרשנית: מי הם מעשה ידיו. של הקב"ה יהודים או ... (cache)
 • more "אשור ונחלתי ישראל / ":

תגובות