חילול שם ה' על-ידי יהודים בחו"ל

קוד: ביאור:יחזקאל לו20 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כאשר יהודים, במיוחד כאלה שנחשבים מייצגים של אלהי ישראל, נאשמים בפשע בחו"ל, יש להתאבל על חילול ה' שנגרם כתוצאה מכך. כבר הנביא יחזקאל התלונן:

יחזקאֶל לו20: "וַיָּבוֹא אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁם, וַיְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי בֶּאֱמֹר לָהֶם 'עַם ה' אֵלֶּה וּמֵאַרְצוֹ יָצָאוּ'"

כשבני ישראל ישבו בארץ ישראל הם חטאו, ולכן ה' גירש והגלה אותם. אולם בגלות הם המשיכו לחטוא, ושם החטא שלהם גרם לחילול שם ה' - הגויים אמרו עליהם " עם ה' אלה ומארצו יצאו ", "תראו את האנשים האלה, הנחשבים לעם של ה', שבאו הנה מהארץ הקדושה לה' - איך הם גונבים, משקרים, מלבינים הון... זה רק מוכיח שהאמונה שלהם לא שווה כלום!".

אז, בגלות, ה' החליט שיחזיר את עם ישראל לארץ ישראל - עדיף שיחטאו כאן מאשר שיחטאו בגלות ויחללו את שמו (ראו גם: מקורות נוספים שבהם ה' מבטיח שיושיע את בני ישראל כדי למנוע את חילול שמו).

היום, הדרך לארץ ישראל פתוחה, וראוי לעשות כמיטב יכולתנו כדי שכל היהודים יעלו לארץ ישראל - ולו כדי למנוע מצבים של חילול ה' בחו"ל.

מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו שחילול שם ה' נובע מהחטאים שבני ישראל עושים כאשר הם נמצאים בין הגויים. כך כנראה פירש אביי, אלא שהוא הרחיב את ההגדרה של חילול ה' גם לתלמידי חכמים הנמצאים בין עמי הארץ: "מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה, ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? - אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה; פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו, ועליו הכתוב אומר בֶּאֱמֹר לָהֶם עַם ה' אֵלֶּה וּמֵאַרְצוֹ יָצָאוּ." (אביי, תלמוד בבלי יומא פו.), "ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם" ( רמב"ם הלכות יסודי התורה ה יא)

2. ויש שפירשו, שחילול ה' נובע רק מהעובדה שבני ישראל נמצאים בגלות, חלשים ומושפלים: "ומהו החילול? באמור אויביהם עליהם: עם ה' אלה ומארצו יצאו, ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו" (רש"י על הפסוק, וכן מצודת דוד על הפסוק), "כשאדם חשוב עובר עבירה ופורענות באה עליו, והכל אומרים: "מה הועילו לו? רְאה החסידים והחכמים רעה באה עליהם, שנאמר וַיְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי; ובמה חללוהו? באמור עליהם הנכרים שגלו ביניהן: ראו עַם ה' אֵלֶּה ולא יכול להצילם שלא יגלו, נמצא שם שמים מתחלל וכבודו מתמעט." (רש"י על התלמוד שם).

שני הפירושים מבטאים שתי השקפות עולם שונות: לפי הפירוש הראשון, קידוש ה' נובע בעיקר מההתנהגות המוסרית של עם ישראל בין הגויים, ולפי הפירוש השני, קידוש ה' נובע בעיקר מהמצב החומרי של עם ישראל לעומת הגויים.

ויבוא

למה "ויבוא" בלשון יחיד?

"לפי שאמר 'בית ישראל' בראש הפרשה, קרא כל הפרשה בלשון יחיד.

ומדרש אגדה: הקב"ה בא עמהם בגולה" (רש"י, בשם מדרש איכה רבתי פתיחה טו).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • השיעור ניתן ב-ה'תשנ"ז: ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ד' אלה ומארצו יצאו". נאמר "ויבוא אל הגוים" בלשון יחיד, במקום "ויבואו אל הגוים", בלשון רבים. ... (cache)
 • הלכתי - יחזקאל פרק ל"ו ג€“ סיכומונה: פסוק כ' - "ויבוא אל הגוים אשר באו שם, ויחללו את שם קדשי באמור להם: עם ה' אלה ומארצו יצאו!" ויבוא (=וכאשר בא בית ישראל) אל הגוים אשר באו שם (=אל העמים אשר ... (cache)
 • דף מאורות לפרשת שופטים: את הקשר בין מצב עם ישראל ודברי הגויים מוצאים ביחזקאל: "ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" (יחזקאל לו, כ). ... (cache)
 • וקבצך מכל העמים: ויבוא אל הגוים אשר בו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו. ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה. ... (cache)
 • בס"ד, כ"ב באדר ב' התש"ס: "ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי", איפה? בגלות. במה? לא בזה שהם חטאו, אלא "באמר להם", להם כמו עליהם, "עם ה' אלה ומארצו יצאו". ... (cache)
 • ישיבת שבות ישראל - נחמו נחמי עמי - הרב יהושע בן מאיר: יש בהם חילול ה' נורא " ויבוא אל-הגוים אשר -באו שם ויחללו את-שם קדשי, באמר להם עם-ה ' אלה ומארצו יצאו" [יחזקאל לו, כ]. אולם הם גם פגיעה בעבודתם הרוחנית של עם ... (cache)
 • מושג הקדושה בכתבי הרמח"ל - Tora.co.il: למשל, "ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם: עם ה' אלה ומארצו יצאו. לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם. ... (cache)
 • יהודה מאלי: אפשר להסתפק בתיאור המצב של הנביא יחזקאל שאמנם לא התייחס בהקשר זה לחורבן הבית, אך רואה בתופעת הגלות בכללותה חילול ה': "ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את ... (cache)
 • אור הרעיון פרקים כו-כז: ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי" מפוזר ומפורד בין העמים ללא בית; מיעוט בלתי מוגן, חשוף להתפרצויותיו של הרוב ולכחו, ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: ומאחר שאתם רואים את פעולתי על זה השלימות, אם כן אתם המקודשים ללכת בדרכי אל תחללו את שם קדשי בפעולות חסרות ומגונות, כעניין " ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו ... (cache)
 • Default Normal Template: ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קֹדשי באמֹר להם: עם ה' אלה ומארצו יצאו..." מהו חילול ה' שהם חיללו? - עצם הגלות! בהיותו בגלות, לא מופיע עם ה' ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - יחזקאל: ויבוא אל הגוים אשר באו שם (ברמז י). ויבוא אל הגוים לא היה קרא צריך למימר אלא ויבאו כביכול את מוצא בשעה שגלו ישראל לבין העו"א היה הקב"ה מחזר על פתחיהן לשמוע ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשלח: ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום שמו מתחלל בעולם שנאמר ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו ואחמול על שם קדשי אשר ... (cache)
 • more "ויבוא אל הגוים אשר ":
 • חולים: עע בקור חולים. חברה: עע התחברות. ח זריזות: עע עצלות.: אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם. קדשי באמור להם עם ה אלה ומארצו יצאו... וקדשתי את שמי הגדול המחולל בגוים. (יחזקאל לו, כג€”כב). אשר חללתם בתוכם ... (cache)
 • פרשת אמור - קידוש וחילול ה' - גיליונות נחמה ליבוביץ: ראיתם פלוני שלמד תורה ג€“ כמה מכוערים מעשיו, כמה מקולקלים דרכיו", עליו הכתוב אומר (יחזקאל ל"ו) "ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם ... (cache)
 • פרשת אמור - קידוש וחילול ה' - גיליונות נחמה ליבוביץ: עליו הכתוב אומר (יחזקאל ל"ו) "ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם (=עליהם) עם ה' אלה ומארצו יצאו". רמב"ם, הלכות יסודי התורה, ... (cache)
 • ארץ מולדת - ישיבת 'הרעיון היהודי' חגגה את יום העצמאות (וידאו...: ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי, באמור להם: עם ה' אלה ומארצו יצאו". אומר רש"י: "שפלותם של ישראל חילול שמו הוא". ... (cache)
 • תשס"ז - Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha...: על חילול ה' שכזה אי אפשר לעבור בשתיקה: 'ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו. ואחמול על שם קודשי אשר חללוהו בית ... (cache)
 • Jewish Education and Lookstein Center and Nechama Leibowitz: ויבא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם הי אלו ומארצו יצאוג€¦.לכן אמור לבית ישראל כה אמר ה' אלקים לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי ... (cache)
 • תאריךתאריךהשיעור ניתן בכ תמוז תשס"ז שםשיעורשםשיעורהיתכן שנחזור...: ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קדשי, באמר להם עם ה' אלה, ומארצו יצאו: ואחמל על שם קדשי, אשר חללוהו בית ישראל בגויים, אשר באו שמה: ... (cache)
 • ב"ה גיליון מס' 94 פרשת שמיני-פרה/ כ"א אדר ב' תשס"ח לעילוי נשמת...: ואשפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגילוליהם טמאוה ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים, ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם ... (cache)
 • ירושת הארץ לפני מצוות מחיית עמלק: 'ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי'. במה? 'באמור להם' - שהגויים אומרים עליהם - 'עם ה' אלה ומארצו יצאו'. הם הגויים יודעים שיש עם ה' וארץ ה', ... (cache)
 • בראש צעיר - מה קרה פורום רבבה ופולארד עבר דירה?!. - פורומים - ערוץ 7: ... ואם זה נשמע עצבני - סליחה, זה בא מכאב. יד ימינו, ט"ו אלול, 11:03 (29/08/2007). "ואפיץ אותם בגויים אשר באו שם... ויחללו את שם קודשי". ... (cache)
 • לב: ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו": (יחזקאל פרק ל"ו). אם אחר דברי התנ"ך, אם אחר כל הקריאות לצאת לארץ ישראל, ... (cache)
 • פרשת לך לך: אבל הגלות אינה יכולה להימשך לעולם ועד, גלות היא החילול השם היותר גדול, כפי שמפורש ביחזקאל: 'ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי, באמור להם עם ד' ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת כי תשא תשס"ח > מאמר: כאשר ישראל בחשכת הגלות גם השכינה לכאורה בגלות ומתחלל שם השי"ת כדברי הנביא " ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודש באמור להם עם ד' אלה ומארצו יצאו? ... (cache)
 • משמעות הגלות במקרא / יהודה אליצור: ויבאו אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו. ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה. ... (cache)
 • דברי יוסף-לקוטי הפרדס- חלק הדרוש והרמז - תהלים: מקונן על ישראל ואמר ואפיץ אתם בגוים וגוֲ´ ויבאו אל הגוים אש באו שם. ויחללו את שם קדשי באמר להם עם הֲ´ אלה ומארצו יצאו. וקדשתי את שמי הגדול המחולל בגויים וגוֲ´ ... (cache)
 • דף קשר מספר 813 - פרשת שלח לך - דרכי קידוש השם במקרא / יצחק ברט: הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי..." (יחזקאל ל"ו, כ), לבין תגובת הקב"ה: "וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים, אשר חיללתם בתוכם" (יחזקאל ל"ו, כג). ... (cache)
 • ממעוף הציפור / ישעיהו נבנצל: ויבוא [כמו ויבואו] אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קדשי, באמור להם: "עם ה' אלה, ומארצו יצאו" [שם ה' מתחלל כאשר הגויים רואים את הסבל של ישראל בגלות, ... (cache)
 • מדרש רבה - איכה: ... הוא מפרעה ומסיסרא ומסנחריב וכיוצא בהן וחוזרין ואומרין ולעולם נער הוא כביכול הזקינו הדברים הה"ד (יחזקאל ל"ו)ויבא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי לא ... (cache)
 • ואם סבלתם אותי עד כה, אז הנה משהו למועד הבא.. - תרבות מרוקו...: 29 אפריל 2008 ..."ולדעתי המעט אפשר שזהו כוונת הכתוב ביחזקאל סימן ל"ו: ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם: עם ה' אלה ומארצנו יצאו" דכיון ... (cache)
 • מחברים לבבות - לוקחים אחריות חברתית - ''רק בגלל הרוח...'': ונמצא שם שמים מתחלל על ידו, ועליו הכתוב אומר "ויחללו את שם קדשי, באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו". (תנא רבי אליהו כ"ח ד') רעיון נחמד לצ'ופר: ... (cache)
 • פרשת צו - הפטרה לפרשת פרה - גיליונות נחמה ליבוביץ: ועליו הכתוב אומר (יחזקאל ל"ו) "באמור להם: עם ה' אלה ומארצו יצאו!" איכה רבה פתיחה (ט"ו): אמר הקב"ה: כבוד היה לי אילו לא נזדווגתי לאומה זו. ... (cache)
 • חתימת נר ראשון: לחבריך: עם ה אלה ומארצו יצאי את זס קרא ... כמה מלןלקלים דרכיו עליו הכתוב אומר (יחזקאל לי) באמור להם עם ה אלה ומארצו יצאו * ואם ... (cache)
 • תזריע - תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: אומר: (יחזקאל לו) "באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו". זהו קידוש השם לעומת חילול השם וזהו ג"כ מה שאמר הכתוב: "אם לצים הוא יליץ" - בהתחברות ללצים, גורם ... (cache)
 • בס"ד: ... לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" ... (cache)
 • דרשות: ... דרכיו' - ועליו הכתוב אומר: 'באמור להם עם ה' אלה - ומארצו יצאו'; לכן אשרי אדם שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב. ... (cache)
 • נצבים: ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" ואילו הרשע, כל מהוו ורצונו הוא חייו בעולם הזה אין לו כל רצון למקומו בעולם הבא, בגן עדן. ... (cache)
 • בס"ד: ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו". כלומר מעשי התלמיד חכם יכולים להאיר לעם הארץ עד שיגידו " אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: אבל החרבן עצמו חלל את שם האלוהים בגויים, שישראל באו אל ארצם "באמור להם: עם ה' אלה ומארצו יצאו". גם בחלול שם זה ישראל אשמים, כי חטאם הוא שגרם להם. ... (cache)
 • מחשבת חזל: ועליו הכתוב אומר +יחזקאל לו+ באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו. תלמוד בבלי מסכת שבת דף נו עמוד א. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר דוד חטא - אינו ... (cache)
 • פרשת צו: גורם לחילול שם ה' "באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" (פסוק כ). פשוטו של הפסוק הוא כפירוש ר"י אברבנאל: "לא שבני ישראל היו מחללים אותו בעצם (כלומר: במעשיהם ... (cache)
 • תקופת העומר - יהדות - ערוץ 7: כל ילד קטן שבבית המדרש יודע שנוכחות ישראל בגולה היא חילול ה' כדברי הנביא יחזקאל (פרק ל"ג) "ואחמול על שם קודשי אשר חיללתם וגו' באמור להם עם ה' אלה ומארצו ... (cache)
 • ד חובות ה לבבות: באמור להם עם ה אלה ומארצו יצאו, וכתיב (דברי הימים א 0זיג): זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו, וכתיב (רכדיפ יד א): כנים. אתם לה אלתיכם, וכתיב(שמות ר בב): ... (cache)
 • עולם התנ"ך: ראו פלוני זה שלמד תורה, כמה מעשיו מכוערים, כמה דרכיו מכוערים ומקולקלים, עליו הכתוב אומר: באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו. אמר ר' חמא: ... (cache)
 • מנהיגות - תקופת העומר כמבחן הזהות הלאומית היהודית האמיתית: 11 מאי 2006 ... יודע שנוכחות ישראל בגולה היא חילול ה' כדברי הנביא יחזקאל (פרק לג) 'ואחמול על שם קודשי אשר חיללתם וגו' באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו'. ... (cache)
 • חסד: עע גמילות חסד. חנוך הבנים: עע אבות ובנים.: ועליו הכתוב אומר, באמור להם עם ה אלה ומארצו. יצאו(יומא פא.). חמדה: [תנך]. לא תחמוד בית רעך,. לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו. (שמות כ, יד). ... (cache)
 • בתי המשפט - "ערכאות של גויים"?: עם ה' אלה ומארצו יצאו; כלומר, באמור להם אומות שגלו ביניהם, ראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלו, נמצא שם שמים מתחלל וכבודו מתמעט; וכן אומרים להם הגויים, ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - נזכור ולא נתבלבל - זו מדינת ישראל שלנו!: לא עוד עם ה' מבוזה ללא מדינה בארצו, לא עוד חילול ה' "באמור עם ה' אלה ומארצו יצאו ", לא עוד נשלטים על ידי זרים. יכולה ממשלה להיות יותר מקדשת ה' והולכת בדרכי ... (cache)
 • בס"ד גליון מס' 5: ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו". כשהקב"ה מתגלה לעם ישראל בהר סיני, ונותן להם את התורה, פונה עם ישראל למשה רבינו (שמות כ, ... (cache)
 • כרם ביבנה - ספרי הרבנים שליט"א: יחזקאל עצמו הרי מנבא בהמשך הפרק שהגלות מהארץ היא בעצמה חילול ה' - "ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" (לו, כ) - לכן ראויים אלו שאהבת הארץ ... (cache)
 • בעין חינוכית משרד החינוך והתרבות אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך...: ועליו הכתוב אומר 'באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו'" (יומא פו ע"א). 3 הרב י"ד סולוביצ'יק (תשל"ד). ויחלום יוסף חלום, בתוך: חמש דרשות, ירושלים: מכון אורות, ... (cache)
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat Behukotai: "הלא עם ה' אלה ומארצו יצאו", נקראת ארץ ישראל ארצו של הקדוש ברוך הוא ואין הארץ לאדם מצד האדם עצמו, כי אם מתנה היא מן השם יתברך. ... (cache)
 • אמור התשס"ד - Tora.co.il: ... כ), המתאר את מציאותו של עם ישראל בגלות כחילול השם נורא: "ויבוא (עם ישראל) אל הגויים אשר ראו שם, ויחללו את שם קדשי באמור להם ג€“ עם ה' אלה ומארצו יצאו". ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - יחזקאל, כבֲ´, טזֲ´: ֲ´ונִחַלְתְ בך לעיני...: יש לציין שהיציאה לגלות מהווה חלול ה' כשלעצמה, גם בלא התנהגות רעה כמו שאמר הנביא: "ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" (לו', כ')[7]. ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פרשת פרה;: הגויים הצביעו על הגולים ואמרו: "עם ה' אלה ומארצו יצאו". ה' חומל על שם קדשו, ומחליט לקדש את שמו בגויים, באמצעות עם ישראל. ... (cache)
 • וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון: רק נימוק אחד עולה בנבואה: עצם הימצאותם של ישראל בגלות גורם לחילול שם ה' "באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" (פסוק כ). פשוטו של הפסוק הוא כפירוש ר"י אברבנאל: ... (cache)
 • פרשת האזינו: אותו חילול השם: "באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו". אולם במקומנו חילול השם המובע בדברי הגויים אחר לגמרי: כזפן יאמרו ידנו רמהולא ה' פעל כל זאת ... (cache)
 • ללא כותרת שקופית: ... אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה - ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו! ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו ... (cache)
 • more "עם ה' אלה ומארצו ":
 • בס"ד: ועליו הכתוב אומר 'באמר להם עַם ה' אלה ומארצו יצאו' (יח' לו:כ). [6]. כאן מתבטאת רגישותם של חז"ל להשקפת הבריות על נורמות ההתנהגות של תלמידי החכמים. ... (cache)
 • בס"ד: ... אוי לרבו שלימדו תורה, ועל זה נאמר "בֶּאֱמֹר להם עַם ה' אלה ומארצו יצאו" (יחזקאל לו, כ), שזה חילול השם אם יהודים מתנהגים שלא בדרך ארץ. ... (cache)
 • מורשת דורות או יהדות-תרגום? / הרב ד"ר שמעון פדרבוש: של המשכילים יאמר: "והבנים לא ידעו כי מעם ה' אלה ומארצו יצאו, למדו כל הלשונות, חדשים גם ישנים, ובלשון עברי מאסו"., בנו של ה"נודע ביהודה", יצא בדרשתו בפראג ... (cache)
 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג: וכדכתיב: הלא עם ה' אלה ומארצו יצאו, נקראת ארץ ישראל ארצו של הקדוש ברוך הוא. ואין הארץ לאדם מצד האדם עצמו, כי אם מתנה היא מן השם יתברך. יש אומרים: אף הנקמה. ... (cache)
 • הקב"ה בעצמו מצטער על זה - שטורעם.נט כל חב"ד יודעת: ... כמפורש בקרא16 "שמי הגדול המחולל בגוים", "ומהו החילול, באמור אויביהם עליהם עם ה' אלה ומארצו יצאו ולא הי' יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו"17, ... (cache)
 • more "ה' אלה ומארצו יצאו ":

תגובות