סיפורי אלישע - מתי היו? (אין מוקדם ומאוחר בנ"ך)

קוד: סיפורי אלישע - מתי היו? בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: דוד גלמן

אל:

[המאמר מבוסס חלקית על שיעורים ששמעתי מפי הרב יוסי אליצור, וחלקית על רעיונות שלי]

אליהו הנביא ניבא בימי אחאב ואחזיהו מלכי ישראל, ואז בתקופת יהורם, עלה בסערה השמיימה. החליף אותו בתפקיד נביא ישראל עוזרו האישי אלישע. יש לנו הרבה סיפורים על ניסיים מופלאים שאלישע עשה, בין פרק ג לפרק ט [ הפנייה סתמית במאמר זה היא לספר מלכים ב'.]. בהרבה מסיפורים אלו מוזכר מלך ישראל, אך לא כתוב מי הוא אותו מלך. יש גם הרבה סיפורים עם מלך ארם. בחלק מהסיפורים מסופר שמדובר בבן הדד, וחלק ג"כ בעילום שם. לפי הפשט, כל הסיפורים קרו ב-12 שנות מלכותו של יהורם בן אחאב, שהרי כתוב שהוא מלך בתחילת פרק ג, ורק בפרק ט מסופר על מותו.
ניתן כותרות לסיפורי אלישע עליהם נדבר (מומלץ לקרוא אותם להבנה יותר טובה)
[מטרת המאמר למצוא תאריכים לסיפורים שלא כתוב מתי קרו, לכן פרק ג' לא שייך, למרות שהוא בגדר 'סיפורי אלישע'.]:
ד:א-ז 'האשה והשמן'
ד:ח-לז 'אלישע והשונמית I'
ד:לח-מד (סוף הפרק) 'אלישע והאוכל'
ה (כל הפרק) 'צרעת נעמן'
ו:א-ז 'אלישע והגרזן'
ו:ח-כג 'אלישע מסנוור את ארם'
ו:כד-ז:כ (סוף הפרק) 'המצור על שומרון'
ח:א-ו 'האשה השונמית II'
ח:ז-טו 'המלכת חזאל' [ לפעמים כתוב "חזאל" ולפעמים "חזהאל". הכוונה לאותו אדם].תת-נושאים