וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים

קוד: ביאור:מלכים ב יט35 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: חבי טרייסטר ועוד

אל: כפית ה'תשס' אלול

במלכים ב' פרק י"ט פס' ל"ה כתוב: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמישה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים."

אם כולם מתים- אז איך השכימו בבוקר? ולהפך, אם השכימו בבוקר- איך יכול להיות שכולם מתים?

! תשובה של אחד מחברי המערכת: אפשרות אחת היא שהמילים "וישכימו בבוקר" מתייחסות ליהודים שהיו בתוך החומה. כך מפרש דעת מקרא על אתר, ומביא מדרש הנוקט כדעה זו גם כן (שמות רבה פרשה י"ח). אפשרות שניה היא שמדובר באנשי סנחריב שלא מתו, וברור שיש כאלה שכן סנחריב הצליח לחזור לנינוה, ויש להניח שהוא לא חזר לגמרי לבד. כך מפרש מצודת דוד: "וישכימו בבוקר. סנחריב והמעט אשר נשארו בחיים" עוד סיוע לכך שרק חלק מסוים ממחנה אשור מת הוא הכתוב בפרשה המקבילה בדברי הימים: "...ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור"(דהי"ב, ל"ב, כ"א). מפסוק בוודאי משמע שרק חלק מחיילי סנחריב נפלו. הבעיה עם פירוש זה היא המילה "כולם", ולכן מפרש רלב"ג: "...כולם פגרים מתים. רוצה לומר רובם וכזה רבים בדברי הנביאים". כלומר, זוהי לשון גוזמא. (פסוק לדוגמא הוא ירמיה, ט', א': "כי כלם מנאפים עצרת בגדים".)

תגובות