נחלת בני יוסף

קוד: נחלת בני יוסף בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל: פירושים וסימנים 3

ביהושע יז 14 מסופר על ויכוח שמתנהל בין בני-יוסף לבין יהושע בעניין הנחלה שקבלו. בסעיף זה אנסה להסביר מה בדיוק רצו בני-יוסף ומה נתן להם יהושע (ע"פ מלבי"ם).

רקע

ע"פ התורה צריך לתת נחלה לכל שבט ע"פ גודל השבט (ע' במדבר לג54: לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו). בני-יוסף היו רבים כמו שני שבטים (מנשה ואפרים), ואכן יהושע נתן להם נחלה גדולה שמספיקה לשני שבטים. אבל חלק גדול מהנחלה שקיבלו היה מכוסה ביערות ובלתי-ראוי להתיישבות חקלאית; החלק הראוי ליישוב היה קטן – מספיק בקושי לשבט אחד.

הויכוח

לכן באו בני-יוסף אל יהושע וטענו: מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד!? ואני עם רב, עד אשר עד כה בירכני ה'!

יהושע הציע לבני-יוסף שיכרתו את היערות שיש בתחומם (בהר-אפרים), וכך יהיה להם שטח גדול יותר להתיישבות: אם עם רב אתה עלה לך היערה, וביראת לך שם בארץ הפריזי והרפאים. הר אפרים נמצא אצלכם, לידכם, ויהיה לכם קל להתיישב בו ולספח אותו לשטחכם: כי אץ לך הר אפרים (פירוט ופירושים נוספים).

אבל בני-יוסף דחו את ההצעה משתי סיבות:

  1. לא יימצא לנו ההר – אפילו אם נברא את היערות שעל ההר – זה לא יספיק לנו.
  2. ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל – לא כדאי לנו לברא את היערות שעל ההר, כי בעמק שמתחת להר (עמק יזרעאל) יש כנענים עם רכב ברזל, והיער מגן עלינו מפניהם. (באותו זמן העמקים היו שייכים לשבט יששכר ולשבט אשר – ע' למטה).

יהושע קיבל את הטענה של בני-יוסף. הוא הציע להם 'עסקה': הם יקבלו נחלה נוספת בעמק-יזרעאל (על-חשבון יששכר ואשר), ויורישו משם את הכנענים – דבר שיעזור לכל השבטים שבסביבה. העסקה הזאת מתאימה לבני-יוסף, כי הם עם גדול ויש להם כוח צבאי רב יותר מאשר לשבטים האחרים באזור: עם רב אתה וכוח לך - לא יהיה לך גורל אחד. לאחר שבני-יוסף יורישו את הכנענים, הם יוכלו גם לברא את היער שעל הר-אפרים בלי חשש.

באופן זה יהיו לבני-יוסף שתי נחלות:

  1. אחת בהר -- כי הר יהיה לך, כי יער הוא, וביראתו,
  2. ואחת ב'תוצאות' (במורדות) של ההר – בעמק יזרעאל: והיה לך תוצאותיו.

השבטים האחרים באזור לא יתנגדו, כאמור, כי הם ירויחו מזה -- אתם תורישו עבורם את הכנענים החזקים: כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא.

משמעות הויכוח בהקשרו

כל הסיפור הזה בא להסביר את הפסוקים שכתובים קודם (יז11): ויהי למנשה ביששכר ובאשר: בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת יושבי דור ובנותיה ויושבי עין דור ובנותיה ויושבי תענך ובנותיה ויושבי מגידו ובנותיה - שלושת הנפת: הוא בא להסביר איך זה שמנשה קיבל שטחים בתוך גבול יששכר ואשר: זה היה חלק מהעסקה שעשו בני-יוסף עם יהושע.

למרבה הצער, מנשה לא הצליח לממש את חלקו בעסקה – הכנענים היו חזקים מדי: ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה; ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. ויהי כי חזקו בני ישראל, וייתנו את הכנעני למס, והורש לא הורישו.

תגובות