שמואל ב - עבודות ושעשועים לסיכום

קוד: שמואל ב - עבודות ושעשועים לסיכום בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל:

חידון

1) באתי לבשר לדוד את הבשורה "המרנינה" כי חשבתי שיגמול לי ביד נדיבה.
2) כהוכחה לאמיתות הבשורה הביא נזר ואצעדה.
3) דמו בראשו זה היה פסק דינו.
4) צער, כאב, ואהבה כנה הביע בקינה.
5) עשו מעשה גדול ונועז משחו את דוד למלכם.
6) אנו שני מלכים בראש שתי ממלכות.
7) הבלגתי על יצר הנקמה והכרזתי על הפוגה.
8) איבדתי באווילותי את תמיכת שר הצבא שלי.
9) מתוך ערמומיות הראיתי אותות חיבה וידידות.
10) רצחנו אותו על משכבו ואל דוד חברונה הבאנו את ראשו.
11) בטוחים היו בביצורי עירם שאף צר ואויב לא יוכל לכבשם.
12) נתן אומנים ועצי ארזים יקרים כדי לבנות בניינים מפוארים.
13) רם ונישא מכל העם לא נאה לו להתערב בינם.
14) הארון הגיע אל המנוחה העברתיו לירושלים הבירה.
15) שלל רב לקח מהארמים והקדישו למשמרת לימים הבאים.
16) ציוויתי להביאו לארמוני שיאכל לחם על שולחני.
17) במעשים מעליבים השפיל את דוד והשליחים.
18) גזל אישה מבעלה את בת-שבע אשת אוריה.
19) העמיד פנים שהבשורה רעה אך בלבו שמח על מות אוריה.
20) הוכיחו על חטאו בעזרת משל שסיפר לו.
21) שמע את התוכחה המרה והתמלא בושה וחרטה.
22) פגע בכבודה גרשה בחרפה כאילו היא אשמה.
23) כטוב לבו ביין ציווה להמיתו ונמלט אל סבו.
24) בדתה סיפור מלבה להשיב בן לאביו מהגולה.
25) פעל נגד מטיבו כדי שיאלץ את המלך להתפייס עמו.
26) ביצע תכנית שפלה בגלל תאוותו לשלטון ולשררה.
27) נאלץ לברוח מביתו מפני בנו עצמו ובשרו.
28) לדוד שיצא לגולה הודיעו באמצעות בניהם על הנעשה בבירה.
29) על שדיבר סרה באדונו קיווה לקבל פרס ממלכו.
30) היה מבית שאול הראה איבתו לדוד בגלוי.
31) הזמין אותו לארמונו ומינהו ליועצו.
32) לו שמע בקולו היה מצליח לבצע את מזימתו.
33) הלכתי לשאוב מים שם חיכו לי שניים.
34) ירדנו אל בור המים שהיה ריק וכך הצלחנו להתחמק.
35) על המסך שטחתי ריפות את בלשי המלך להטעות.
36) אנחנו טובים ונדיבים הבאנו לדוד מזונות וכלים.
37) תאוותו לשלטון סנוורה את עיניו והשכיחה כיצד מתנהג בן לאב.
38) בין יערות עבותים של אורן ואלון נחלו מפלה צבאות המורד הגדול.
39) הסתבך בענפי האלה במצב נואש יואב אותו גילה.
40) החניתות שנתקעו בגופו פצעו את לב אביו אוהבו.
41) פעמיים רצה להמיתו על שקילל את מלכו.
42) אהב את מלכו והתאבל על גלותו.
43) כגמול על חסדיו במחניים הזמין אותו לירושלים.
44) הוזמן לבוא לירושלים אך העדיף להישאר במחניים.
45) אישה חכמה הצילה את בני עירה.
46) פגיעתו בגבעונים היה הגורם לעצירת גשמים.
47) הגנה על בניה לאחר מותם עד שנגאלו מביזיונם.
48) הייתי מנכבדי היבוסים רציתי לתת ללא תמורה את הגורן והכלים.

התכירנו? מי אנחנו? 


1) הבאתי לדוד נזר ואצעדה אשר הייתה על זרועו של שאול.
2) הבעתי רגשותיי בדברי קינה.
3) אני שר צבא דוד.
4) אני שר צבאו של איש בשת.
5) נפגשנו על יד הברכה הגדולה אשר בגבעון.
6) איבדתי את תמיכת אבנר.
7) הרגתי את אבנר בערמה.
8) רצחנו את איש בשת על משכבו.
9) בנינו בניינים מפוארים בירושלים.
10) הובאתי בטכס חגיגי לירושלים והועמדתי באוהל על הר ציון.
11) לדעתי לא נאה למלך להתערב בין ההמון.
12) אכלתי לחם על שולחן המלך.
13) השפלתי את דוד ואת שליחיו.
14) הוכחתי את דוד על חטאו.
15) השתמשתי בסיפור בדוי כדי לשכנע את המלך לשנות יחסו כלפי בנו.
16) תאוותי לשלטון הביאה לידי כך שהחלטתי לבגוד באבי ולמרוד בו.
17) העמדתי פנים כדואג לטובת העם כדי לרכוש את לבו.
18) מסרנו לדוד ידיעות באמצעות בנינו.
19) חשבתי שדוד ישלם לי פרס על נאמנותי.
20) חשדתי בדוד כי הוא אשם ברצח אבנר ואיש בשת.
21) עשיתי עצמי כאוהב לאבשלום וכאויב דוד.
22) הצעתי לרדוף בראש מחנה נבחר אחרי דוד ולהכות את המלך לבדו.
23) חיפשנו את אחימעץ ויהונתן.
24) הסתבכתי בענפי האלה.
25) בישרתי לדוד על גורל אבשלום.
26) הבאשתי ריחו בעיני דוד בעלילת שקר,
27) אני זקן מכדי ליהנות ממנעמי ארמון המלך.
28) עוררתי את העם מחדש למרד.
29) הצלחתי לשים קץ למצור על עירי.
30) קניתי את החלקה מידי ארונה היבוסי.

על מי נאמר? 


1) הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.
2) איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח ה'?
3) נעמת לי מאד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים.
4) לקח את איש בשת בן שאול ויעברהו מחנים.
5) היה מתחזק בבית שאול.
6) כי לפתתך בא, ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת כל אשר אתה עשה.
7) נקי אנכי וממלכתי מעם ה' עד עולם.
ח) ידך לא אסורות ורגליך לא לנחשתים הגשו.
ט) וירפו ידיו.
י) אבקש את דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ.
יא) וילך הלוך וגדול.
יב) ותבז לו בלבה.
13) לא היה לה ילד עד יום מותה.
14) הוא יבנה בית לשמי.
15) אל תירא כי עשה אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אבי.
16) ועבדת לו את האדמה אתה ובניך ועבדיך.
17) כי פנית אל הכלב המת הזה.
18) כי על שלחן המלך תמיד הוא אוכל.
19) וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו.
20) ויגלח את חצי זקנם ויכרת את מדויהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם.
21) ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה.
22) אתה האיש.
23) כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד
השמש.
24) גם ה' העביר חטאתך, לא תמות.
כה)התאבלי נא, ולבשי נא בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כאשה זה ימים רבים
מתאבלת על המת.
26) יסב אל ביתו ופני לא יראה.
27) לא היה איש בכל ישראל להלל מאד.
28) ויגנב את לב אנשי ישראל.
29) פן ימהר והשגנו והדיח עלינו את הרעה והכה העיר לפי חרב.
30) עלה במעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפוי והוא הולך יחף.
לא) ושלחתם בידם אלי כל דבר אשר תשמעו.
לב) כדב שכול בשדה.
לג) והוא גם בן חיל אשר לבו כלב האריה.
לד) צא צא, איש הדמים ואיש הבליעל.
35) אביך איש מלחמה ולא ילין את העם.
36) והלכה השפחה והגידה להם.
37) ויחזק ראשו באלה ויתן בין שמים ובין הארץ. והפרד אשר תחתיו עבר.
38) מי ייתן מותי אני תחתיך.
לט) לאהבה את שנאיך לשנא את אהביך.
מ) כי תהיו לי היום לשטן.
מא) ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו, ואת בגדיו לא כבס.
מב)והוא כלכל את המלך בשיבתו במחנים, כי איש גדול הוא מאד.
מג) בן שמנים שנה אנכי היום, האדע בין טוב לרע?
מד) ולא תכבה את נר ישראל.
מה) אנחנו שלמי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל.
מו) ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם ואת חית השדה לילה.
מז) שלש אנכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך.
מח) כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה לה' אלקי עלות חינם.

תגובות