למטה אפרים - למטה יוסף למטה מנשה

קוד: למטה אפרים - למטה יוסף למטה מנשה בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: חיים

אל:

בתורה מפורטים שמות המרגלים ושבטיהם. בין השאר, כתוב שם (במדבר יג 8-11): "למטה אפרים הושׁע בן-נון... למטה יוסף למטה מנשׁה גדי בן-סוסי...".
והשאלה היא - מדוע רק המרגל משבט מנשה נמנה עם מטה יוסף?
מה זה מלמד על היחס בין אפרים למנשה?

תגובות