מתי נבראו השמים והארץ?

קוד: מתי נבראו השמים והארץ בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: שד"ל

אל: פירוש בראשית א1

מתוך פירוש שד"ל על בראשית א:

כבר התעוררו רבים:

ונראה לי, כי תשובה אחת מספקת לשלוש השאלות, והיא באמרנו כי השמים והארץ לא נבראו ביום ראשון, אלא קודם לכן, וזה לפי מה שאומר:

לא ניתנה תורה למלאכי השרת (ברכות כ"ה, ע"ב), ולא בא סיפור הבריאה אלא להגיד התחלת עניני העולם התחתון, אשר הוא מושב בני האדם, וקצת מעניני העולם העליון, מן הצד שיש לו התיחסות עם בני האדם, כלומר מצד התועלת המגעת לנו משם. ולא היה אפשר לבאר לבני אדם עניני השמים, וגם לא היה רצונו ית ' להביא בני אדם להאמין, שאין במציאות שום דבר אחר זולת הנראה והנודע לנו; לפיכך הגידה התורה מה נברא ונעשה בכל אחד מששת ימי הבריאה, והקדימה לסיפור פרטי הבריאה פסוק אחד הכולל בריאה אחרת שקדמה לששת הימים ולא נתבארו פרטיה בתורה, באמרה בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ.

ולא אמרה "ויאמר אלהים יהי שמים", "יהי ארץ", להודיע, שאין כוונתו להגיד לנו פרטי הבריאה ההיא, ושאין זה אלא מאמר סתום הכולל כמה וכמה מאמרות... זה הוא לדעתי עיקר פשוטו של מקרא זה.

ואולי יאמר אדם, שזה סותר למה שבא בעשרת הדברות, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ; אבל באמת אין משם סתירה לפירושי, כי לא אמר, "כי ששת ימים ברא ה' את השמים ואת הארץ", אלא "כי ששת ימים עשה ה'", והכוונה על עשיית הרקיע, ועל הפרשת הארץ מן המים, ותבות "ואת כל אשר בם" האמורות בעשרת הדברות כוללות האור והמאורות ובעלי החיים שעל הארץ ובתוך המים.

ובפרשת כי תשא (ל"א י"ז) קיצר ולא הזכיר אלא רק את השמים ואת הארץ, וכלל בהם גם כל אשר בם.

גם רז"ל אמרו (פסחים נ"ד ע"א) כי כסא הכבוד קדם לבריאת העולם.


תגובות