וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה

קוד: ביאור:בראשית ד5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית ד4: "...וַיִּשַׁע ה' אֶל הֶבֶל וְאֶל מִנְחָתוֹ", בראשית ד5: "וְאֶל קַיִן וְאֶל מִנְחָתוֹ לֹא שָׁעָה..."

מדוע שעה ה' אל מנחתו של הבל ולא אל מנחתו של קין?

תשובות רבות הוצעו לשאלה זו (חלק מהתשובות והקושיות ע"פ אברהם קורמן, שורש חטאו של קין):

1. קין הביא קרבן "מן הגרוע", בעוד שהבל הביא משובח ואיכותי (בראשית רבה כב ח; רש"י אימץ רעיון זה, הוא מביא גם דעה שהביא "זרע פשתן", ע"פ פרקי דרבי אליעזר פרק כ"א). בתשובה זו ישנן מספר בעיות:

2. "קין בא בגסות הרוח, והבל בא בנמיכות הרוח" (ר' יהודה, זוהר חדש יט ב).

3. "האל לא שעה אל מנחתו של קין למרות שהוא היה היוזם להבאת מנחה לה'", ומכאן, "קין היה אדם חוטא, לכן ה' לא שעה אל מנחתו" (מ.ז. סולה, "חטאו של קין והישיבה בסוכה", בית מקרא, אלול תמוז-אלול תשמ"ז, עמ' 382-381). על השאלה העיקרית - במה חטא קין? משיב סולה בהמצאת "חטא", שעצם עבודת האדמה היא חטא. לדעתו ראו רועי הצאן בעובדי האדמה אנשי חטא. אולם לרעיון זה אין יסוד בתורה:

יש שניסו ליישב סתירות אלה: "הקב"ה לא שעה למנחת קין מפני שקין נכשל במשימה להתקדם ולהתפתח לצד שמירה על ערכי המוסר" (ד"ר אלכסנדר קליין, דף שבועי 831, בר אילן).

4. ניתן גם לפרש שקין היה בעל מידות רעות, "ואכן סופו של הסיפור מלמד על אישיותו של קין - הקנאה השתלטה עליו והעבירה אותו על דעתו, עד שרצח את אחיו. לפי זה אין כאן אפליה בין קרבן לקרבן, אלא עונש על מידותיו הרעות של קין" (דב לנדאו, דף שבועי 519 בר אילן).

5. יש שפירשו, שחטאו של קין היה בהשקפת העולם: "אבל עיקר החטא היה לפי שלא חשב היתרון שיש לאדם על הבעלי חיים לכלום" (רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים ג טו).

6. קין חס על רכושו והביא קרבן "מפרי האדמה", מן ההפקר, בעוד שהבל הביא קרבן "מבכורות צאנו", מהצאן שעמל וטיפח במו ידיו. התורה מדגישה, שכאשר אדם מביא קרבן לה', הוא צריך להביא משלו, שמות כג19: "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹהֶיךָ"; הדגש הוא על "אדמתך", כלומר, רכושך הפרטי. כבר במשנה קדומה נאמר, שאם אדם נטע עץ על אדמתו, אולם הוא כפף ענף אחד לתוך שדה שכנו, או לרשות הרבים, אינו רשאי להביא ביכורים מעץ זה. העץ צמח על אדמתו, ינק מאדמתו ומהשקייתו, היות וענף אחד גדל באוויר של רשות אחרת, כבר מעורב בזה רכוש של אחרים, והפרי נפסל להבאת ביכורים לבית המקדש, כיוצא בזה בנוגע לעץ הפקר (משנה ביכורים א א). "עבודה היא ערך עליון בתפיסת התורה. קין זנח את העבודה, והתפרנס מהקיים ללא עמל ויגיעה. הבטלה גרמה לו, תחילה, להשתעשע ברעיונות על הבאת קורבנות לה', ולאחר מכן, התדרדר לרצח אחיו. ברוח זו אפשר להסביר גם את העונש שהוטל על קין." (אברהם קורמן, שורש חטאו של קין).

7. ויש שפירשו, שקין נדחה ללא כל סיבה, רק כדי להעמיד אותו בניסיון: "קין עבר מסלול של התנסות. ה' רצה לראות איך הוא ישלים עם מצב שדווקא הוא, היוזם של הקרבן, נדחה ולעומת זאת הבל, שרק נגרר וחיקה את מעשהו של קין, קרבנו נרצה. ה' פונה אל קין ואומר לו (בפסוק הבא): "למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלוא אם תטיב שאת...", כלומר, ההחלטה שלך מה תעשה ברגע הזה של תסכול היא שתקבע את גורלך. וקין לא עמד בניסיון. "ויאמר קין אל הבל אחיו" [שתיקה], "ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו". מה שאמר קין להבל אחיו והתורה אינה אומרת, משמעותו היא, שקין לא אמר דבר משמעותי, אלא הוא התלונן והתמרמר בתוך עצמו ולעצמו על אי הצדק שנגרם לו, לדעתו, שהבל היה הגורם לכך מבחינתו של קין" (עזרא רענן, ezra_anan @ 012.co.il,26.01.2006).


לעיון נוסף

ה' הפלה לטובה את האח הצעיר, והדבר גרם לקנאה שהסתיימה ברצח. גם בהמשך ספר בראשית מסופר על אב שהפלה לטובה את בנו הצעיר, והדבר כמעט והסתיים ברצח; ראו פרשת וישב - אהבה חיובית ושלילית / מוטי לקסמן.

ישנה הקבלה בין קין בפרשתנו לבין משה בפרשת קורח; ראו משה וקין.

פירוש הפועל שעה

"וישע - ויפן, וכן ואל מנחתו לא שעה - לא פנה, וכן "ולא ישעה" (ישעיהו יז) - אל יפנו, וכן (איוב יד) "שעה מעליו" - פנה מעליו; וישע - ירדה אש ולחכה מנחתו" (רש"י)

מקורות נוספים
תגובות