ה' מתעב גם מעשים ישרים שהרמאי עושה כדי שלא יחשדו בו

קוד: ה' מתעב גם מעשים ישרים שהרמאי עושה כדי שלא יחשדו בו בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: כלי יקר

אל: פירוש דברים כה13; לא גמור

דברים כה13: "לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ אֶבֶן וָאָבֶן גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה. לֹא יִהְיֶה לְךָ בביתך איפה ואיפה גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה. אֶבֶן שלמה וצדק יִהְיֶה לְךָ, איפה שלמה וצדק יִהְיֶה לְךָ; למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לְךָ"


יש לדקדק:

אם הפירוש גדולה = יותר מן הראוי וקטנה = יותר מן הראוי, ושניהם שקר, ושוקל לעצמו בגדולה ולאחרים בקטנה - אם כן קשה, מהו שאמר אבן שלמה וצדק יהיה לך? כי תואר השלימה קאי וודאי על הקטנה יותר מהראוי, שצריך להשלים חסרונה שתהיה שלמה ובלתי חסרה; ולמה לא אמר דבר המתנגד אל הגדולה? ובעל כרחך אתה צריך לומר שתיבת וצדק אמר כנגד הגדולה השקרית. וקשה, הרי הצדק הוא היפך שניהם, ושלימה למה לי?

אלא וודאי כך פירושו:...

...
...

וזהו ברפידים = רף ידים, דהיינו חסרי כוח, והיו עייף ויגע, כי לא היו נשואים על כנפי נשרים כמו אלו שבתוך הענן, אשר אין עייף ואין כושל בהם.

ובדרך דרש יש לומר: כשם שפרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" סמוכה לפרשת משקלות, כך אנו עושים פרשת זכור אחרי פרשת שקלים, הבאה לכפרה על עוון העגל שנעשה משקלי זהב, ע"י שהיו להוטים אחר הממון ביותר, כמבואר למעלה פרשת כי תשא. וכל הלהוט אחריו משקר גם במשקלות. ובעוון זה בא המן על ישראל מזרע עמלק בשקלי כסף, ומרדכי ציווה שלא ישלחו ידיהם בביזה לתקן זה, ואין כאן מקומו להאריך בו.

תגובות