שופט ומלך לעומת כהן ונביא

קוד: ביאור:דברים יז9 בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: ע"פ יצחק צויג

אל: פורום נח"ת אלול ה'תשס"ג

על-פי התורה ישנם שני מוסדות שלטון:
זאת על-פי הדברים המופיעים בפרשת שופטים:
"ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם,
ודרשת והגידו לך את דבר המשפט
" (דברים יז9).

על-פי פשט המקרא מלך ושופט הם בעלי אותו תפקיד; עד ייסודה של המלכות בישראל, בידי שאול, השופט היה זה שמנהיג את העם (גם אם לא תמיד היה זה כל העם). אבל מהרגע שהחלה המלכות, המלך החליף את תפקידו. המלך הוא השופט העליון, הוא אב בית הדין הגדול.

אם כך, נראה שהמשפט מגיע גם מבית הדין הגדול - השופטים (והמלך), וגם מהמקדש - הכהנים והלוים. נשאלת השאלה מה ההבדל בניהם? למה צריך שני סוגי מוסדות לאותו תפקיד?

1. ייתכן שההבדל הוא בין שאלות גדולות אשר מגיעות לסנהדרין, לעומת שאלות הלכתיות פשוטות אשר הכהנים הלוים מורים לעם, כפי שנאמר "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל". (ע"פ הר"ן).

2. ייתכן שההבדל הוא בין עניינים שבין אדם למקום, שהם באחריות הכהן, לבין עניינים שבין אדם לחברו, שהם באחריות השופט (ע"פ מלבי"ם?).

3. ייתכן שההבדל הוא בין תורה שבכתב, שהיא באחריות הכהנים שהתמנו לשמור על ספר התורה המקורי בקודש הקודשים, לבין תורה שבעל פה, שהיא באחריות השופטים בסנהדרין (נפתלי בר-אילן, משטר ומדינה בישראל על-פי התורה, כרך א, הערת שוליים באחד הפרקים הראשונים)

4. וייתכן שההבדל הוא בין הוראה לבין שפיטה (צחי צויג)

לסיכום, עיקר ההפרדה בין השופטים לכהנים, הוא בין הוראה לבין שפיטה.

תוספת:

לכן גם הנהגת העם וגם שפיטת העם לא תלויות במקום כמו שהוראת התורה תלויה בו. גם שופט תלוי בו כאשר הוא צריך לתת פסק דין תקדימי, ולשם כך הוא חייב להתייעץ עם הכהן הגדול.

לעיין הניסוח של *או*, כלומר או שופט או כהן, אפשר להציע פתרון כזה:

אגב, ישנן דעות שונות בפירוש הפסוקים של 'כי יפלא ממך', החל מחז"ל ועד לימינו. בסנהדרין נ"ב כתוב: בזמן שיש כהן – יש משפט, בזמן שאין כהן – אין משפט. המסקנה של אלו שגורסים שבית הדין הגדול תלוי במקום, היא שהחיוב בימינו לשמוע לבתי הדין הוא מתוקף המצווה " אחרי רבים להטות ". אוסף מקורות לנושא זה ניתן לקרוא ב: www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/samhut-2.htm

ראו גם: ממי צריך לבקש הדרכה?

תגובות