כי יד על כס יה

קוד: ביאור:שמות יז16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

לאחר שעמלק התקיף את בני ישראל היוצאים ממצרים, אמר ה' למשה וליהושע:

שמות יז16: "וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ, מִלְחָמָה לה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר"

יד

1. יש מפרשים שהכוונה לידו של ה' - הרמת יד מסמלת שבועה: "ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית..." (רש"י).

2. ויש מפרשים שהכוונה לידו של ה' המסמלת את מידת הדין: "כי היד אשר על כסא יה, והיא מלחמה לה', הויה בעמלק מדר דר, כי מדת הדין של מעלה תהיה בו למחותו לעולם מדור דור" (רמב"ן "על דרך האמת"). כיסא הוא משל לכוחו של השליט, ו" כס יה " הוא משל לכוח השלטון של ה' בעולם (ראו מלכות ה'), ומלכות ה' בעולם תלויה במחיית עמלק: ''לך ה' הממלכה - זו מלחמת עמלק, וכן הוא אומר כי יד על כס יה" (בבלי ברכות נח.), "כלומר: על ידי מלחמה לה' בעמלק - יתעלה כסאו" (רש"י).

3. ויש מפרשים שהכוונה לידו של מלך ישראל, שעליו מוטלת המצוה למחות את זכר עמלק: "כי כאשר תהיה יד על כסא ה' תהיה מלחמה לה' בעמלק, וכן תהיה מדור לדור. והענין, כי כאשר יהיה מלך בישראל יושב על כסא ה', ילחם בעמלק, והוא רמז לשאול המלך הראשון, וכן מדר דר, לאמר כי כל מלך בישראל חייב להלחם בהם עד שימחו", ומכאן שהמצוה למנות מלך קודמת למצוה למחות את זכר עמלק (רמב"ן ע"פ תלמוד בבלי סנהדרין כ ב); כיסא הוא משל לכוחו של השליט, ולפי פירוש זה " כס יה " הוא משל למלך ישראל שהתמנה ע"י נביא ה'.

4. אך יש מפרשים שהכוונה דווקא לידו של עמלק: עמלק שם את ידו על כסא ה' וניסה להסתיר את ההתגלות של מלכות ה' בעולם בכך שתקף את עם ישראל דווקא לאחר הניסים הגדולים שנעשו להם במצרים, ולכן ה' הכריז מלחמה על עמלק (ראיתי באחד מעלוני השבת, שבת 'זכור' ה'תשס"ט).

כי יד על כס יה

בפסוק ישנן 5 מילים רצופות בנות 2 אותיות - תופעה נדירה למדי בתורה. שתי מילים נראות כאילו הן חתוכות: המילה כס נחתכה מהמילה כִּסֵּא, והמילה יה היא מחצית משם ה'. הדבר ממחיש את העובדה שעמלק מסתיר בידו את התגלות ה' בעולם, הוא מסתיר חלק מהכיסא וחלק משם ה', ולכן: "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם, שנאמר האויב תמו חרבות לנצח... אומר אחריו וה' לעולם ישב הרי השם שלם, כונן למשפט כסאו הרי כסאו שלם" (רש"י ע"פ מדרש תנחומא תצא יא).

כס יה או כסיה

לחלק מחכמי התלמוד היתה גירסה שבה המילים "כס יה" מחוברות - "כסיה... אחת הן" (בר' חסדא בשם ר' יוחנן, בבלי פסחים קיז.).

יש שקראו את הפסוק, על דרך ההלצה, "כי יד על כְסָיָה" = כמו יד על כפפה = המלחמה בעמלק מתאימה לה' "כמו כפפה ליד"... (ע"פ חגי הופר).מלחמה לה' בעמלק מדור דור

בספר דברים, המצוה למחות את זכר עמלק מוטלת עלינו; ראו על מי מוטלת האחריות למחות את זכר עמלק?.

ראו גם: רגשי נקם במערכת הענישה.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • עמלק: ויאמר כי יד על כס יָה מלחמה לה' בעמלק מדֹר דֹר. רבות נאמר על ציווי זה, שבעיני רבים נראה גזעני ואכזרי: איך ייתכן שעם ישראל יחויב לבצע רצח-עם? ... (cache)
 • עמלק וגיור: (טז) ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לידוד בעמלק מדר דר:. 2. מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מס' דעמלק בשלח פרשה ב. ר' אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו שאם יבא ... (cache)
 • ֳ₪ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ® 'ֳ·ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¡: ויאמר כי יד על כס יה. -. ויאמר חוזר למשה. כי יד.,. כך דרך הנשבע לשים יד על חפץ ודרך. משל הוא כלשון. (. דברים לב.) כי אשא אל שמים ידי. (,. במדבר יד ... (cache)
 • כי תצא: קשים ויסודיים: "ויאמר, כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דר" (שמות יז', טז'), "...תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח" (דברים כה', יט'). ... (cache)
 • מכללת אורנים - פורים: ... בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים: (טו) ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי: (טז) ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר: ... (cache)
 • מצוות בניין בית המקדש - ויקיפדיה: איני יודע איזה יקדום, אם למנות להם מלך אם לבנות להם בית הבחירה אם להכרית זרע עמלק - תלמוד לומר: 'ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק' (שמות יז, טז), ... (cache)
 • עמלק - מלכות בלא רצון ה': ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לידוד בעמלק מדר דר". רש"י ויבא עמלק וגו' - סמך פרשה זו למקרא זה, לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים (פסוק ז) היש ... (cache)
 • ֳ₪ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ® 'ֳ·ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¡: ויאמר כי יד על כס יה. אמר טעם תפלתי זאת הוא מפני שהאל יתברך נשבע שתהיה לו. מלחמה בעמלק. מדר דר.,. וחייבים אנו להלחם מלחמתו בכל דור ודור ... (cache)
 • קטיף.נט:: על מה רומזים הכלים שבמשכן: 18 מאי 2008 ... בא וראה מה שכתב ה"ברית כהונת עולם" [מאמר הסתר אסתיר פרק מ"ט], כי הנס של פורים רמוז גם בפסוק [שם ט"ז]: "ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: נאמר בתורה (שמות יז,טז) "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר", וכתב רש"י "כי יד על כס יה - ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק ... (cache)
 • על מעגליות באנטישמיות.: ... אתה היה ראש [לפורענות] לפני כל יורדי גיהינם, שנאמר וירא את עמלק וגו', והיה בהניח ה' א-להיך לך וגו', ואומר כי מחה אמחה וגו', ויאמר כי יד על כס י-ה וגו' ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - על יציאת מצרים וקריעת ים סוף: כתוב (שמות יז, טז) "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". אומרים חז"ל: אין הכסא שלם ואין שמו של הקב"ה שלם עד שימחה זרעו של עמלק. ... (cache)
 • מי מבטיח ומקיים: 8 פברואר 2009 ..."ויאמר: כי-יד על -כס יה, מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר" (שמות יז פסוק טז). יד = 14. יה = 15. רצף של מילים ללא ניתוק אחד מין השני על כן נקרא שמי ... (cache)
 • פרשת השבוע בשלח לפי חכמת הקבלה והזהר: ועוד רמוז שמו של המן בפסוק בתיבות ויאמר כי יד על כס יה מלחמה גמט' המן בן המדתא האגגי, נמצא שמו של מרדכי הצדיק ושל המן הרשע ותאריך המגילה רמוזים בפסוק. ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: ויאמר כי יד על כס יה וגו' - לכך אני קורא שם המזבח ה' נסי. דוגמת שם אדם ששמו אליעזר או עמנואל שהרי הרים הקב"ה את ידו על כסאו וישבע כי מלחמה לו בעמלק מדר דר ... (cache)
 • הגדה השמאלית - זכר עמלק: ויאמר כי יד על כס יה. מלחמה ליהוה בעמלק מדור דור" (שמות י"ז, 14-16). איך שלא נהפוך פסוקים אלה וננסה לרככם, עולה מהם תמונה ברורה של מלחמת שמד תמידית בעמלק, ... (cache)
 • Default Normal Template: וז"ל המדרש " ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לד' וגו', ר' יהושע אומר לכשישב הקב"ה על כסא מלכותו ותהי (ותבא לידי ביטוי) ממלכתו באותה שעה מלחמה לד' בעמלק. ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: ויאמר כי יד על כס יָ. ה מלחמה לה. 'בעמלק מדֹ. ר דֹ.ר. רבות נאמר על צ. י. ווי זה.,. שבעיני רבים נראה גזעני ואכזרי ... (cache)
 • פרשת לך לך: ויאמר כי יד על כס י-ה, מלחמה לה' בעמלק מדר דר" (שמות פרק י"ז, פס' יד-טז). מפסוקים אלו עולה כי עמלק נלחם מלחמה אישית בקב"ה. ואולם מהפסוקים בספר דברים עולה ... (cache)
 • נושא: אין מוקדם ומאוחר במקרא, שמות יז-יח: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר:. שמות פרק י"ח פסוק י"ד. ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב: ... (cache)
 • יהדות - העמלק שבנו / עיון לפרשת זכור ולפורים: 15 מרץ 2006 ..."ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר". ואילו בספר דברים (כה) מובא נימוק אחר למלחמה:. "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים". ... (cache)
 • עולם התנ"ך: [יז, טז] ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו' - ר' יהושע אומר: לכשישב הקב"ה על כסא מלכותו. ותהי ממלכתו, באותה שעה מלחמה לה' בעמלק. ר' אלעזר המודעי אומר: ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - אל"ף זעירא: ואומר אח"כ, "ויאמר כי יד על כס יה" וגו', אמרו רז"ל, אין השם שלם וגו'. קליפת עמלק כבר ידוע שהיא בסוד הערלה, והיא חפצה להפריד הזיווג העליון, ועליה נאמר, ... (cache)
 • קטיף.נט:: גאולת מצרים והגאולה העתידה: ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' עמלק מדור דור (שמות יז, טז). למה על שם י"ה דווקא? בגמרא (ברכות סא, ב'): "בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע ... (cache)
 • מדינת ישראל: ויאמר, כי יד על כס י-ה, מלחמה לה' בעמלק מדור דור (שמות יז, יד-טז). ובספר דברים נאמר:. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. ... (cache)
 • פרשת לך לך: תלמוד לומר ' ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק' (שמות י"ז, טז), משישב המלך על כסא ה' את מכרית זרע עמלק. ומנין שכסא ה' זה המלך שנאמר 'וישב שלמה על כסא ה' ... (cache)
 • Rabi: לכן אין הכיסא של השם שלם אם אין אנו מוחים את עמלק עד שלא ישאר מימנו זכר שנאמר: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר, כס כתוב ללא א עד ששם השם לא ... (cache)
 • האם אבד זכרו של עמלק? / שראל דגני: אבל ראה בפסיקתא דרב כהנא פסקא ג אות טז: 'ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לד' בעמלק' (שמות יז, טז), תני בשם ר' אליע': שבועה נשבע הקב"ה: ימיני ימיני כסאי כסאי, ... (cache)
 • אל משה כתוב זאת ' ויאמר ה 1. "התפייסות בין פרטים לבין לאומים בשלח: ויאמר כי יד על כס יה. מלחמה לה. 'בעמלק מדר לדר." (. שמות. י,.,ז". 16-14.).. 2. במדרש תנחומא נאמר.: ". רבי אליעזר אומר ... (cache)
 • תורה אחרי צבא - דרך אמונה 38: הרי כתוב בספר שמות " ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור", ורש"י שם מסביר למה שם ה' נחצה לשניים (י-ה) וגם כתוב "כס" במקום "כסא": "נשבע ... (cache)
 • פרשת ויקרא: ויבן משה מזבח ויאמר: כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מד ר ד ר. מלחמה זו של ה' בעמלק הוטלה עלינו כמצווה (דברים כ"ה, יט): תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, ... (cache)
 • בס"ד, ט' בשבט התשס"ג: "ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר". זו המלחמה הראשונה של עם ישראל כשהוא יוצא ממצרים, וזו המלחמה היחידה שנאמר עליה ... (cache)
 • פרשת לך לך: כי מחֹה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. טו, ויבן משה מזבח ויקרא שמו: ה' נסי. טז, ויאמר: כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר. ... (cache)
 • תשמו. העולם הזה מתקדש על ידי האדם | דרגות הסולם | הרב ברוך שלום...: ויאמר כי יד על כס י-ה · תיג. נושא עון · תיד. כי תשא את ראש בני ישראל · תטו. בחינת דומם ובחינת צומח · תטז. ראו קרא ה' בשם בצלאל · תיז. קחו מאתכם תרומה לה' ... (cache)
 • עמלק: קוים לדמותו מן הקבלה - בשלח: כפי שהכריז משה לאחר המלחמה עם עמלק, "ויאמר כי יד על כס ה', מלחמה לה' בעמלק מדור דור", (שמות יז, טז). האמת יכולה להפריך את הטיעונים הלוגיים שמועלים כנגדה. ... (cache)
 • more "ויאמר כי יד על ":
 • פרשת בשלח - עמלק - גיליונות נחמה ליבוביץ: וגם זה מדרש הגמרא שאמרו (סנהדרין כ' ב') כשהוא אומר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר, הרי להעמיד עליהם מלך תחילה, ואין כס יה אלא מלך, שנאמר (דברי הימים ... (cache)
 • מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים: האין המלה 'מציב לו יד' מרמזת באופן שקוף למילוי החזון האלוהי 'כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק' (שמות, י'ז, טז)? מה מניע אפוא את בעל המאמר לגמד את פועלו של ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מיהו עמלק, ומה עניינו?: כבודו הרוחני של ישראל אינו עומד בפני עצמו, הוא תלוי במעמדו המדיני בין העמים, לכן - "כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק". בשעה שמלך ישראל יושב על כיסא ה', ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - מיהו עמלק, ומה עניינו?: הרמב"ן ורבי אברהם אבן-עזרא, למשל, סבורים שזהו פשט הכתוב: "כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק" 5. "כי יד על כס יה" - כאשר מלך ישראל יושב על כיסא ה', ... (cache)
 • ישיבת שילה: מלחמת עמלק היא מלחמה לה' שנאמר: "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" והמעגל נסגר כאשר מגיעים לספר שמואל א' פרק ט"ו 'מלחמת שאול בעמלק' ושם נאמר: ". ... (cache)
 • מתן |פרשת בשלח: "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' מדר דר" (שמות, יז', טז') המלחמה בעמלק, מדור דור, איננה רק מלחמה פיזית נגד קיומו של עם מסוים, אלא בעיקר היא מלחמה פנימית של ... (cache)
 • פרשת שלח לך: פירש"י: "התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים" - זהו סוד ברכתו של משה רבינו ע"ה שבירך את יהושע, לרמוז על הכתוב בסוף פרשת בשלח "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק" ... (cache)
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר". זו המלחמה הראשונה של עם ישראל כשהוא יוצא ממצרים, וזו המלחמה היחידה שנאמר עליה בתורה שהיא מלחמה לכל הדורות. ... (cache)
 • ב"ה טז סיון תשס"ה 23/6/05: ה' נשבע למחות את זכר עמלק ומלחמה לה' בו לאורך כל הדורות: "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" ורש"י מסביר: "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם עד שימחה שמו ... (cache)
 • דף קשר מספר 124 - פרשת תצוה - זכור: "כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק מדור דור". מסתבר, כי לא עובדות אלה עומדות בבסיסה של מלחמת הנצח. המלחמה בעמלק, יותר משהיא נושאת אופי של יריבות בין עמים ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - קדיש: וזה שנאמר במלחמת עמלק שהיתה אחרי קריעת ים סוף "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור", רש"י שם מפרש אין השם שלם ואין הכסא שלם (כסא מלכות,שלטונו המוחלט של ... (cache)
 • אברבנאל על דברים יז יד ג€“ ויקיטקסט: והנה, נרמזה שימת המלך באמרו (פרשת בשלח) "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור ". וכתב עליו הרמב"ן ז"ל. "והענין, כי כשיהיה מלך בישראל יושב על כסא ה', ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת כי תצא: ונאמר, כי יד על כס יה מלחמה לה' (שמ' יז טז). תני בשם רבי אלעאי: שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא ואמר: ימיני ימיני, כסאי כסאי. ... (cache)
 • נוכחות וקירבה באות אל"ף - חדשות -הארץ: כך אפשר להבין את הפסוק שמסביר את הציווי למחות את זכר עמלק: "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר" (שמות יז, טז). זו מלכות אלוהים בעולם. ... (cache)
 • בית שמש: לכן, מלחמתו של עמלק בישראל אינה מתקיימת במישור הלאומי בלבד, אלא בעיקר במישור התרבותי-רוחני: "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" (דברים כה). ... (cache)
 • מכילתא שמות: [יז, טז] ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו' - ר' יהושע אומר: לכשישב הקב"ה על כסא מלכותו. ותהי ממלכתו, באותה שעה מלחמה לה' בעמלק. ר' אלעזר המודעי אומר: ... (cache)
 • מקדש שמו של השם: זו דרשה על הפסוק "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" (שמות יז, יח), שבו גם המלה כסא חסרה אות אלף, וגם שמו של האל כתוב בקיצור ג€“ "יה", מה שמשקף את הפגם ... (cache)
 • ארשת: ... להם מלך ולהכרית את זרעו של עמלק ולבנות להם את בית הבחירה ואיני יודע איזה מהן תחילה כשהוא אומר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק הוי אומר להעמיד מלך תחילה. ... (cache)
 • שבת קודש, פרשת 'ויקהל': להגיד: 'כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור'. הזכרונות, שלנו. המלחמה, שלו. שום דבר לא נשכח ולא הולך לאיבוד. פרה וחודש קשורים לפסח, חג הגאולה. ... (cache)
 • והעיקר הוא התפילה.המלחמה בעמלק. - TheMarker Cafe: 5 מרץ 2009 ... היא היא כלי מלחמתו של משיח, ודבר כזה מופלא שמביא נצחון מיוחד כל כך,. מן הראוי שלא ישכח ולא יתבטל לעולם. "כי יד על כס יה, מלחמה לה'' בעמלק ... (cache)
 • פרשת השבוע באתר "חופש":בשלח: "ויאמר כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק מדור דור". שנאת העמלק, שגורמיה אינם מופיעים בפרשה זו, לבד מן העובדה שהוא נמנה עם אויביו הרבים של ישראל, הפכה ברבות ... (cache)
 • עמלק, עמיר, ערבים, יהודים ושאר דמונים - המהדורה המודפסת - הארץ: הטקסט המקראי מכריז על מלחמת נצח מטפיסית בו: "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". שאול המלך מצווה לממש אותה: "לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו, ... (cache)
 • Lehava: ואיני יודע איזה מהן תחילה כשהוא אומר 'כי יד על כס יה מלחמה לה', ואין כסא אלא מלך, שנאמר 'וישב שלמה על כסא ה' למלך'. ועדיין איני יודע אם לבנותלהעמיד להם מלך ... (cache)
 • בס"ד: כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור", כלומר עד ביאת משיח צדקנו עמלק מנסה להטיל ספק בידיעה הזאת שיש כאן עם ה', עם שנבחר ומקבל את התורה בלי קשר למעשיו, ... (cache)
 • גליון מספר 9 - פרשת בהר בחוקותי - יום ירושלים: הודאה לה' על ידי קירוב ישראל לאביהם שבשמים מהות הגלות - שבי ניצוצות הקדושה על הפסוק "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" אמרו חז"ל שנשבע ... (cache)
 • בס"ד, י"ב' אדר ב' התשס"ג: ... מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים: ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר". את זה נקרא בפורים, את זה נקרא עוד יומיים. ... (cache)
 • [א] ענין משתה אחשורוש שנזכר במגילה ודרשות רז"ל בו, ודאי אינו דבר...: ונאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' (שמות יז), תני בשם ר' אלעאי שבועה נשבע הקב"ה ואמר ימיני ימיני כסאי כסאי אם יבאו גרים מכל אומות העולם אני מקבלן, וזרעו של עמלק ... (cache)
 • קהילות במשרד החינוך: "בשלח" (שמות יג'-יז'). "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור לדור" (שםיז', טז'). "וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" ... (cache)
 • ג€�לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנהג€� ֲ« בית ישראל מעגלים: כי יד על כס יה מלחמה לה ג€™ בעמלק מדור דורג€� (על פי חכמת האמת, הרוע שבעולם מכונה ג€� עמלקג€� והוא מצוי ברשעי האומות ובתוך כל אחד מאיתנו) ומצווה עליו ג€�כתב זאת זכרון ... (cache)
 • דוד המלך ויחסו למקדש: כשהוא אומר "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק" הוי אומר להעמיד עליהם מלך תחילה. ואין כסא אלא מלך שנא' "וישב שלמה על כסא ה' למלך" ועדיין איני יודע אם לבנות להם ... (cache)
 • מוסר במלחמת כנען: כפי שמבאר רש"י את הפסוק בספר שמות פרשת בשלח: "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" - "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו. ... (cache)
 • http://www.2all.co.il/web/Sites/serafim, המשיח בתנך: וסוד הגדול הזה שאמר " יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק " כי המשיח יושב על כסא לימין יהוה כמו שכתוב תהילים קי " נאום יהוה לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום ... (cache)
 • more "כס יה מלחמה לה' ":
 • עולם התנ"ך: וגם זה מדרש הגמרא שאמרו (סנהדרין כ ב): כשהוא אומר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר, הרי להעמיד עליהם מלך תחלה, ואין כס יה אלא מלך, שנאמר (דהי"א כט כג): ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - סמיכות פרשת זכור לפורים: בסיום המלחמה החליש יהושע את הזדים וקבע ה' שמלחמה לו בעמלק מדר דר. אם כן כל ההדגשה בפרשת "בשלח" היא הסיבה הרוחנית של עזיבת התורה, כמאמר חז"ל 12: "ברפידים"- ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 66beshiv.rtf: ויאמר כי יד על כס י-ה, מלחמה לה' בעמלק מדר דר" (שמות פרק י"ז, פס' יד-טז). ..." ועל דרך האמת: כי היד אשר על כסא י-ה, והיא מלחמה לה', הויה בעמלק מדר דר,... (cache)
 • ! אלי ' מי לה: בעמלק מדר דר מדר דר. חסרין.,. מדיורין דלעילא ומדיורין דלתתא.,. אמר רבי יהודה.,. בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין לעלמא.,. לית לך דר דלית בהו ... (cache)
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: "מלחמה לה' בעמלק מדר דר" (שמות י"ז), וכן: "כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם" (תנחומא כי תצא), נגרם מחמת שאברהם אבינו ריחק את ... (cache)
 • ביאור:עמלק - אויבו של הקב"ה - ויקיטקסט: היחוד של עמלק הוא בכך שאין המלחמה נערכת בין ישראל לעמלק אלא בין הקב"ה לעמלק, כפי שעולה מן הפסוק 'כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר'.... (cache)
 • מבוא לספר שמות: הצורות הספרותיות בספר שמות: מלחמה לה' בעמלק מדר דר (יז, טז). כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל (יט, ג). ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע (לב, יח) ... (cache)
 • חלשב תשרפ: (שמות יז, טז): "ויאמר כי יד על כס י-ה, מלחמה לה' בעמלק מדר דר", כתוב ופרש"י... ואף השם נחלק לחציו, נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם ... (cache)
 • דברים, פרשת "כי תצא", תשנ"ו, ד"ר משולם מרגליות: לה' (=מה') בעמלק מדר דר (=מדור לדור, ז"א מדור זה עד להשמדתו שיד עמלק) על כס י-ה (=נגד כסאו של ה', ז"א נגד שלטונו, לכן) מלחמה פירושו של הפסוק האחרון במלחמת ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - zakhor.rtf: (4) כיצד מתיישב הדבר עם האמור בפסוק "מלחמה לה' בעמלק מדר דר" - ראה מאמרי הנ"ל. (5) ור"י כספי כתב: "זה השורש (פקד) בכלל שם נרדף עם שורש זכר". ... (cache)
 • פרשת לך לך: ספורנו, אף שפירש את הפסוק בדומה לרש"י - "הא-ל יתברך נשבע שתהיה לו מלחמה בעמלק מדר דר" - הוסיף על כך: "וחייבים אנו להילחם מלחמתו בכל דור ודור". ... (cache)
 • חג הפורים - המן ועמלק: ... על הבריות: "ישראל רחמנים בני רחמנים הם"; "כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו"[ג€�22] - והנה בעמלק מדברת התורה על "מלחמה לה' בעמלק מדר דר".... (cache)
 • מחיית עמלק: "מלחמה לה' בעמלק מדר דר"4 ג€“ היא מלחמתה הנצחית של האמונה בכפירה, המלחמה של הכוחות האלוקיים נושאי האור בעולם, באלה שבאים בשם הספק וחלישות הדעת. ... (cache)
 • הזוגיות במגילה: "כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר". כי עמלק מזרע עשו, וממנו באה אלינו המלחמה בראשית הגוים, ומזרעו של עשו היה לנו הגלות והחרבן האחרון, וכאשר ינוצח הוא, ... (cache)
 • עמלק, מתוך יהדות - מושגים וכתבים - אנציקלופדיה Ynet: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ל-ה' בעמלק מדר דר" (שמות יז, יד-טז). בשבת שלפני חג הפורים נוהגים לקיים מצוות זכירה זו בקריאת פרשת עמלק בספר התורה "זכור את ...
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מבט צעיר - שבת [י]זכור: בזכירת מצוות מחיית עמלק אנו נזכרים כי הקב"ה הוא אשר מנהיג את העולם, ובכך אנחנו נלחמים את מלחמתו של הקב"ה כדברי הכתוב "מלחמה לה' בעמלק מדר דר".... (cache)
 • ISRAEL613.COM_SHECHITA3: כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ... (cache)
 • ברכות נח: 'לך ה' הממלכה' - זו מלחמת עמלק (דכתיב בה כסא מלכות), וכן הוא אומר (שמות יז,טז) כי יד על כס יה [מלחמנ לה' בעמלק מדר דר ] (כלומר: על ידי מלחמה לה' בעמלק ... (cache)
 • ֳ₪ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ® 'ֳ·ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¡: בעמלק מדר דר. "(. בשלח י. "ז ט. ז".). ובאמת כאן בפסוק מבואר טעם הדבר. דעמלק. לא היה ירא אלקים. ",. ולא ירא אלקים. "וזהו ג. ופא צ ... (cache)
 • "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה'": דהנה כמו כן מצינו בנקמת עמלק, דמחד נא' בסו"פ בשלח "ויאמר ה' אל משה וגו' כי מחה אמחה את זכר עמלק ג€“ מלחמה לה' בעמלק מדר דר" הרי שהנקמה בעמלק באה ממלחמה של ה'. ... (cache)
 • מס: וכך, למשל, אין משה מהסס לצוות על מלחמת חורמה בעמלק "מדר דר" (שמות י"ז, ט"ז), כנראה עקב הערכה, י' דו קיום אינו אפשרי. פקודה זו עומדת ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: כנגד איום זה דיבר הכתוב "מלחמה לה' בעמלק מדר דר". המלחמה הזו הִנה רוחנית וערכית, לא פחות ממעשית. על-כן, במלחמה הזו ננצח, בעזרת ה' יתברך. ... (cache)
 • מס: חורמה בעמלק "מדר דר" (שמות י"ז, ט"ז), כנראה עקב הערכה, כי דו קיום. אינו אפשרי. פקודה זו עומדת בסתירה גמורה לנסיונותיו של משה למנוע. מאבק עם האדומים. ... (cache)
 • כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף: כתוב (שמות, י"ז, ט"ז) ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר. פירש"י, כי יד על כס י-ה, ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק ... (cache)

תגובות