מדוע לא קיבל ה' את תשובת המעפילים

קוד: ביאור:דברים א42 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל:

ה' גזר על בני-ישראל בדור המרגלים, שלא ייכנסו לארץ, אלא - "במדבר הזה ייתמו ושם ימותו". לאחר שבני-ישראל שמעו את הגזירה, הם התאבלו והתחרטו, הודו בחטאם, ורצו לתקן את החטא ולעלות לארץ (דברים א41): "ותענו ותאמרו אליי: 'חטאנו לה', אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו ה' א-להינו'". אבל ה' לא קיבל את תשובתם ואמר אליהם: "לא תעלו ולא תילחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תינגפו לפני אויביכם". מדוע?

תשובות שונות ואף מנוגדות הוצעו לשאלה זו, ומעניין לעיין בהן ולהשוות ביניהןץ

1. חז"ל פירשו, שגזר-הדין שנגזר על בני-ישראל היה בשבועה (במדבר יד28): "חי אני, נאום ה', אם לא כאשר דיברתם באוזניי כן אעשה לכם!", וגזר-דין שיש עמו שבועה אינו בטל לעולם.

2. ע"פ הרב בן-ציון פירר ("מעינה של תורה", ספר במדבר), החטא העיקרי של בני-ישראל היה שהם מאסו בארץ ישראל, כמו שכתוב (תהלים קו24-25): "וימאסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו; ויירגנו באהליהם, לא שמעו בקול ה'". הם לא האמינו לדברי כלב שאמר "טובה הארץ מאד מאד", אלא לדברי המרגלים שאמרו "ארץ אוכלת יושביה היא". את החטא הזה הם לא תיקנו: הם רצו לעלות לארץ, לא מתוך אהבת הארץ, אלא מתוך חוסר-ברירה - כדי שלא ימותו במדבר (ראו חרטת המעפילים). כאשר לאנשים אין אהבה לארץ, אין טעם שינסו להיכנס אליה, כי גם אם יצליחו להיכנס - הקשיים היומיומיים של החיים בארץ יכריעו אותם והם יעזבו.

3. פירוש דומה פירש המגיד מדובנא ("משלי יעקב"): מרגע שהמרגלים המסו את ליבם של בני ישראל (כמו שהם אומרים "אחינו המסו את לבבנו"), והוציאו מלבם את הביטחון המלא בה', כבר לא היה טעם שינסו לעלות לארץ; כי כאשר הלב נמס ואין בטחון בה' - אי אפשר להחזיק מעמד במלחמות ארוכות. גם אם המעפילים מוכנים עכשיו להילחם בכנענים - הגבורה הזאת לא תחזיק מעמד לאורך זמן; הלב שלהם כבר נמס. ברגע שהם יראו את האויבים לנגד עיניהם - הם שוב יישברו, ויינגפו בפניהם. לפי זה אפשר לפרש את דברי ה': "לא תעלו ולא תילחמו כי אינני בקרבכם, ולא תינגפו לפני אויביכם": מכיוון שאני כבר לא נמצא בליבכם כמו קודם, ואתם לא בוטחים בי כמו קודם - לא תצליחו לאזור מספיק גבורה על-מנת לנצח את אויביכם.

4. ע"פ הרמב"ם (וגם שד"ל, ואחד-העם במאמר "משה"), בני-ישראל היוצאים ממצרים לא התאימו לחיים בארץ ישראל: הם עדיין היו עבדים בנפשם, חלושים ומלאי-פחדים. ה' בכל-זאת נתן להם הזדמנות להיכנס לארץ כדי שיראו בעצמם אם הם מסוגלים לכך או לא, אבל כאשר הם דחו את ההזדמנות - ה' החזיר אותם למסלול המתאים יותר עבורם - נדודים של 40 שנה במדבר, שבהן בניהם יתחשלו ויתחנכו לחיים של גבורה וחירות. רק דור הבנים, שלא טעם טעם עבדות, ראוי לחיות בארץ.

5. ע"פ הרב אביגדור נבנצל ("שיחות לספר במדבר"), החטא העיקרי של בני-ישראל היה, שהם לא שמעו בקול ה', אלא נתנו חשיבות לכוח אחר - כוחם הצבאי של יושבי הארץ - מעבר לדבר ה'. את החטא הזה הם לא תיקנו: אמנם, הם ניסו לחזור בתשובה ולקיים את "מצוות יישוב הארץ" במסירות-נפש רבה, אבל הם חזרו על אותה טעות כאשר שמו את מצוות יישוב הארץ מעבר לדבר ה'! ה' ציווה עליהם שלא להיכנס לארץ, והם החליטו לעשות זאת בניגוד לרצונו! זוהי בדיוק אותה טעות שעשה, למשל, שאול המלך - כאשר עבר על דבר ה' בעניין עמלק כדי להקריב לו קרבנות: הוא שם את מצוות הקרבנות מעל דבר ה' על כך אמר לו הנביא שמואל דברים שמתאימים גם לפרשתנו: "החפץ לה' בעולות ובזבחים, כשמוע בקול ה'?!... כי חטאת קסם מרי, ואוון ותרפים הפצר...": כאשר אתה לוקח ערך כלשהו, יהיה חשוב ככל שיהיה, ונותן לו חשיבות מעל לדבר ה' - אין שום הבדל בינך לבין עובד-אלילים שמתעסק בקסמים!

6. רש"ר הירש פירש, שהשינוי היחיד שחל במעפילים היה, שהם התחילו לבטוח בכוחם ועוצם ידם: קודם, הם לא האמינו שה' יכול לעזור להם לכבוש את הארץ, ולכן חשבו שאין להם סיכוי לכבוש אותה; עכשיו, הם עדיין לא מאמינים שה' יכול לעזור להם לכבוש את הארץ, כשהם עלו להילחם בכנענים הם עלו בלי לבקש את עזרת ה', כמו שכתוב: " וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה ". הם עדיין לא האמינו שה' יכול לנצח את הכנענים – הם רק חשבו שהם יכולים להסתדר בלי עזרת ה' ולנצח את הכנענים בכוחות עצמם.

בפירוש זה יש כמה בעיות:

7. בשם הבעל-שם-טוב מפרשים, שבני-ישראל לא באמת הודו שחטאו: הם אמרו: "הננו ועלינו אל המקום - אשר אמר ה' כי חטאנו": ה' אמר שחטאנו, אבל אנחנו לא חושבים כך...

8. לכן נראה לי [ אראל ], שהצדק עם ר' עובדיה ספורנו: "ולא שמע ה' בקולכם - מפני חילול ה' שעשו, שלא תספיק בו כל תשובה, אלא מיתה ממרקת" (ספורנו על דברים א45)

החזרה בתשובה היא, אמנם, הכרחית לכפרה - אבל לא תמיד היא מספיקה. יש עוונות שמתכפרים רק בשילוב של תשובה ויום-הכיפורים; יש עוונות שמתכפרים רק בשילוב של תשובה, יום-הכיפורים וייסורים; והעוון החמור ביותר - חילול שם ה' - מתכפר רק במוות (ראו רמב"ם הלכות תשובה א ד). העוון של בני-ישראל כאן הוא, בבירור, עוון של חילול שם ה' - "עד אנה ינאצוני העם הזה...?!", ולכן אי-אפשר לכפר עליו בחרטה בלבד. זה גם עונה על השאלה ששאלנו למעלה (סעיף 1) - מדוע ה' נשבע שבני-ישראל ימותו במדבר.

פירוש דומה לזה פירש ר' יצחק אברבנאל: הוא פירש שתשובתם של המעפילים הייתה שטחית ולא רצינית - הם לא ביקשו ממשה שיתפלל בעדם, ולא חיכו לשמוע אם ה' סלח להם או לא, אלא מייד חגרו את כלי מלחמתם ועלו ההרה. תשובה שטחית כזאת לא יכולה לכפר על עוון כה גדול.

עם זאת, לפי הפירוש האחרון, אפשר ללמד זכות על המעפילים: לאחר שהבינו שהעוון שלהם לא יתכפר עד שימותו, הם החליטו לקצר את התהליך - במקום להסתובב במדבר 40 שנה עד שימותו מוות טבעי, הם העדיפו לקיים את מצוות ה' הראשונה ולעלות לארץ, וכך לפחות ימותו בגבורה - על קיום מצוות ה'. ראו חרטת המעפילים.


תגובה

מאת: יואב, 18:25:18  04.07.2005:

לאראל ישר כח מאמר יפה מאוד.

בהמשך לדברים רציתי להעיר 2 דברים:

  • האחד לגבי פירושו של הרמב"ם - אם העם לא היה מוכן, אז למה מלכלתחילה להעמידו מול המציאות הבלתי אפשרית? ועוד יותר מזה, משום שיש להתחשב במצבו העבדותי הגלותי הרעוע של העם, בגלל שה' הכניס אותם לסיטואציה הזאת (מצרים) בעל כרחם, הרי שיש לעשות להם עוד נס פיצפון ולהכניס ללא מאמצים מיוחדים.
  • השני לגבי פרושו של הרש"ר הירש: השינוי הקיצוני נובע אולי משום שאין להם מה להפסיד, הרי ממילא נגזר דינם, וזו התארגנות ספונטנית שבאה מהלב ללא חשיבה שקולה, והרי כשאדם כבר לא פוחד מהמוות הוא חזק לאין ערוך.
  • שבוע טוב

תגובות