לא תשנא - הוכח תוכיח

קוד: ביאור:ויקרא יט17 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: יעל

אל:

התורה מחייבת כל אדם, שרואה את הזולת מתנהג באופן שלילי, לנסות לשכנע אותו שיחדל:

ויקרא יט17: "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"

הוכחה = ניסיון להשפיע על התנהגות על-ידי הוכחות שכליות ובירור דברים.

הוכח תוכיח את עמיתך = נסה להשפיע עליו בהגיון שישנה את דרכיו.

מי שאינו מסוגל לשכנע בהגיון, פטור ממצוה זו ואינו צריך לנסות "לשכנע" את רעהו באמצעים אחרים; אמצעים אחרים נמצאים בתחום אחריותו של הציבור בלבד. ראו מוסר - תוכחה.

מה הקשר בין "לא תשנא" לבין "הוכח תוכיח"?

1. "כדי שלא תשנא את חברך - הוכח תוכיח אותו": אם מישהו חטא (פגע בך אישית, או עבר על מצוות ה'), ואתה כועס עליו בשל כך - אל תשמור את הכעס בלב, כי זה יביא אותך לשנוא אותו בליבך; אלא דבר איתו ואמור לו שהוא חטא, וכך הוא יוכל לתקן את דרכיו ואתה לא תגיע לידי שנאה.

2. "לא תשנא את חברך בזמן שאתה צריך להוכיח אותו ": אם יש לך סכסוך עם מישהו, ואתה לא מדבר איתו, וראית שהוא חוטא - שים את השנאה בצד, דבר איתו והוכח אותו על חטאו, כדי שיוכל לתקן אותו. אל תיתן לשנאה שיש ביניכם להפריע לך לקיים את מצוות תוכחה (ע"פ יעל).

תגובות