ביאורי פסוקים - תמונת מצב
אתר הניווט בתנ"ך>

ביאורי פסוקים - תמונת מצב

אחת המשימות של 'אתר הניווט בתנ"ך' היא ליצור לכל פסוק דף שבו יהיה סיכום של כל הפירושים על הפסוק, על-מנת לעזור לכל מי שמגיע לפסוק 'לנווט' בקלות בין שלל הפירושים. דף זה מסכם את התקדמות הפרוייקט לפי פרקים וספרים. השאיפה היא שכל האדום יהפוך לירוק. הדף מעודכן לתאריך: 20/01/2024

כל הספרים > ספר בראשית > פרק כג

ביאור על כל הפרק

פסוק ביאור
א ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ב ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ג ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל-בני-חת לאמר. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ד גר-ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת-קבר עמכם ואקברה מתי מלפני. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ה ויענו בני-חת את-אברהם לאמר לו. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ו שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את-מתך איש ממנו את-קברו לא-יכלה ממך מקבר מתך. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ז ויקם אברהם וישתחו לעם-הארץ לבני-חת. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ח וידבר אתם לאמר אם-יש את-נפשכם לקבר את-מתי מלפני שמעוני ופגעו-לי בעפרון בן-צחר. יש ביאור - קראו וערכו אותו
ט ויתן-לי את-מערת המכפלה אשר-לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת-קבר. יש ביאור - קראו וערכו אותו
י ועפרון ישב בתוך בני-חת ויען עפרון החתי את-אברהם באזני בני-חת לכל באי שער-עירו לאמר. יש ביאור - קראו וערכו אותו
יא לא-אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר-בו לך נתתיה לעיני בני-עמי נתתיה לך קבר מתך. יש ביאור - קראו וערכו אותו
יב וישתחו אברהם לפני עם הארץ. יש ביאור - קראו וערכו אותו
יג וידבר אל-עפרון באזני עם-הארץ לאמר אך אם-אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את-מתי שמה. יש ביאור - קראו וערכו אותו
יד ויען עפרון את-אברהם לאמר לו. יש ביאור - קראו וערכו אותו
טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינך מה-הוא ואת-מתך קבר. יש ביאור - קראו וערכו אותו
טז וישמע אברהם אל-עפרון וישקל אברהם לעפרן את-הכסף אשר דבר באזני בני-חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. יש ביאור - קראו וערכו אותו
יז ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר-בו וכל-העץ אשר בשדה אשר בכל-גבלו סביב. יש ביאור - קראו וערכו אותו
יח לאברהם למקנה לעיני בני-חת בכל באי שער-עירו. יש ביאור - קראו וערכו אותו
יט ואחרי-כן קבר אברהם את-שרה אשתו אל-מערת שדה המכפלה על-פני ממרא הוא חברון בארץ כנען. יש ביאור - קראו וערכו אותו
כ ויקם השדה והמערה אשר-בו לאברהם לאחזת-קבר מאת בני-חת.

יש ביאור - קראו וערכו אותו