הלכות קידושין

מאת: אחרונים

אל: שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כו

קוד: הלכות קידושין

תגובה ל: התנגדותה של התורה להפקרות מינית שנכתבה ב12:16:25  16.01.2005


[תרגום חלקי לעברית]

רמב"ם, הלכות אישות א ד:

ראב"ד שם:
רמב"ן, בתשובה המובאת ב'כסף משנה' שם:

שולחן ערוך, אבן העזר, כו א :

רמ"א (הגהה): ...כי בוודאי בושה היא מלטבול, ובא עליה בנידתה (טור). אבל אם מייחד אליו אישה וטובלת אליו –

 

חלקת מחוקק, כו(א) - " דרך זנות שלא לשם קידושין אינו כלום " -

חלקת מחוקק, כו(ב) - " ויש אומרים שאסור ולוקין על זה משום לא תהיה קדשה " -

 

בית שמואל, כו א - " ואפילו בא עליה לשם אישות " -

בית שמואל, כו ב - " ויש אומרים שאסור ולוקין על זה משום לא תהיה קדשה " -

שי למורא כו א : "ואפילו בא עליה" - נ"ב ע' בית שמואל, דהוי כאילו היה עדים וכו'. וע' כתובות ס' . וכי תימא: מעשה שהיה מפני מה לא אסרוהו? ועיין ברש"י ותוספות שם, ודוחק קצת.

 

ביאור הגר"א, כו

א) - "אין האישה נחשבת כו' אבל כו'" - רוצה לומר, להוציא מדעת הגאונים, כמו שכתב הרמב"ם בפרק י מהלכות גירושין ... כל ביאה שהיא לשם קידושין מקודשת, שאינה לשם קידושין אינה מקודשת.

ב) - "ואפילו בא כו'" - קידושין ס"ה, "ואי דליכא עדים כולי"

ג) - "ואפילו אם כו'" - רוצה לומר, כיון שידוע שבא עליה, הוי כעדים, כמו שאמרו תוספות ביבמות נב: ובגיטין כו: דיבור המתחיל "לשאכנסנה כו'", ואמרו ביבמות קי וכתובות עג "המקדש את הקטנה וגדלה כו'", ומ' שאף על גב שבעל בלא עדי ייחוד, כיוון שידוע שמתייחדת עמו, ודאי לשם קידושין בעל, כמו שכתב שהמ"מ כאן, שלאו לשם קידושין בעל לאו כלום הוא.

ד) - "אלא אדרבה כו'" - כמש"ו, שודאי בושה מלטבול וכו', כמו שאמרו בבראשית רבה פרשה נב ובתחילת ויקרא רבה "משל למלך... וכשהוא הולך אצל פילגשו הולך במטמוניות..."

ה) - "ובא כו'" - שאיסור נידה שווה באשתו או בפנויה או באחרת, ופשוט הוא, כמו שנאמר " ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה ", וכמו שאמרו בסוף פרק ג במסכת יבמות "ואם היא נדות", ובראש פרק ג במסכת כתובות, ובמסכת מכות "ועל הנידה אף-על-פי שיש כו'", ובכריתות "יש בא ביאה כו'".

ו) - "ויש אומרים שמותר והיא כו'" - כמו שכתוב בסנהדרין כא. : "מאי נשים ומאי פילגשים? כו'", ובגירסת ספרים שלנו, וכך היא גירסת הרמב"ם והרמב"ן .

ז) - "ויש אומרים שאסור " -

ח) - "ולוקין כו'" -

 

באר היטב, כו א) - "ולוקין על זה" -

 

טורי זהב [א] - "שלא לשם קידושין אינו כלום" -

טורי זהב [ב] - "יש אומרים שמותר והיא פילגש..." -

דעות נוספות בנושאים אלה ניתן למצוא ב"אוצר הפוסקים" כאן.

תגובות