לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה

תוספות ותגובות