קיום מצוות בצורה אמיתית - הבחנה בין דברי ה' לבין דברי בשר ודם