זיהוי מקומות בגליל

קוד: זיהוי מקומות בגליל בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אראל

אל:

חכמי התלמוד עסקו גם בזיהוי מקומות שנזכרו בתנ"ך, וקישורם ליישובים בארץ ישראל בזמנם. בתלמוד בבלי, מגילה ה: - ו., עסקו בזיהוי מקומות בגליל, שנזכרו בפסוק:

יהושע יט35: "וערי מבצר הצדים: צר וחמת רקת וכנרת "

הקטע מתורגם לעברית:

קיימא לן: רקת זו טבריה... שימה - חומתה [ים כינרת מהווה חומה מצד אחד שלה].

אמר רבי יוחנן: כשהייתי ילד, אמרתי דבר ושאלתי את הזקנים, ונמצא שהאמת איתי: חמת זו טבריה, ולמה נקרא שמה חמת? על שום חמי טבריא. רקת זו ציפורי, ולמה נקרא שמה רקת? משום שהיא מוגבהת כמו רקת הנהר. כינרת זו גינוסר, ולמה נקרא שמה כינרת? שמתוקים פירותיה כקול הכינורות.

אמר רבא: וכי יש אמת בטענה ש- רקת אינה טבריה?! והרי, כשמת אדם בבבל, סופדים לו בטבריה כך: "גדול הוא בששך, ושם לו ברקת"! וכאשר מעלים ארון מבבל לטבריה, סופדים לו כך: "אוהבי שרידים יושבי רקת, צאו וקבלו הרוגי עומק!" כשנחה נפשו של רבי זירא [בטבריה], פתח עליו הספדן: "ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתה!" אלא אמר רבא: חמת זו חמי גרר [חמת גדר], רקת זו טבריא, כינרת זו גינוסר.

ולמה נקרא שמה [גם] רקת? שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות כרמון. רבי ירמיה אמר: רקת שמה, ולמה נקרא שמה [גם] טבריא? שיושבת בטבורה של ארץ ישראל. רבה אמר: רקת שמה, ולמה נקרא שמה [גם] טבריא? שטובה ראייתה.

אמר זעירא: קטרון זו ציפורי. ולמה נקרא שמה ציפורי? שיושבת בראש ההר, כצפור.

וקטרון ציפורי היא?! והרי קטרון בחלקו של זבולון היתה, כמו שכתוב (שופטים א30): "זבולן לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלל, וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס ", וזבולון מתרעם על מדותיו [מתלונן על מידת הקרקע שניתנה לו] היה, כמו שכתוב (שופטים ה18) "זבלון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה " אמר זבולון לפני הקב"ה: "ריבונו של עולם, לאחיי נתת להם שדות וכרמים, ולי נתת הרים וגבעות..."; ואם עלה על דעתך שקטרון זו ציפורי - מדוע התרעם על מידותיו, והרי היתה לו ציפורי, שהיא עיר מועדפת במיוחד! וכי תאמר שאין בה זבת חלב ודבש, והרי אמר ריש לקיש: "ראיתי את ה'זבת חלב ודבש' של ציפורי [עזים אוכלות תאנים והדבש נוטף מהתאנים ומתערבב עם חלב העזים], והיא בשטח של 16 ק"מ על 16 ק"מ"! וכי תאמר שלא היתה מרובה כמו של אחיו, והרי אמר רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן: "ראיתי את ה'זבת חלב ודבש' של כל ארץ ישראל, והיא בסה"כ כמו מבית כובי עד אקרא של תולבקני, 88 ק"מ אורך על 24 ק"מ רוחב [וזה יוצא פחות מפי 12 מה'זבת חלב ודבש' של זבולון]"! - בכל זאת, העדיף זבולון לקבל שדות וכרמים [מאשר שטחי מרעה לעיזים ועצי תאנה; ולמרות שציפורי היתה בחלקו, בכל-זאת התרעם על כך שלא קיבל ארץ שיש בה שדות וכרמים כמו שאר השבטים]. זה גם מתאים במדוייק למה שכתוב (שופטים ה18) "זבלון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה ". [ולסיכום: קטרון היא אכן ציפורי].

תגובות