ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים א

1 ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה-לנו אל-הכנעני בתחלה להלחם בו. 2 ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את-הארץ בידו. 3 ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם-אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון. 4 ויעל יהודה ויתן יהוה את-הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש. 5 וימצאו את-אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את-הכנעני ואת-הפרזי. 6 וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אתו ויקצצו את-בהנות ידיו ורגליו. 7 ויאמר אדני-בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם-לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם.

8 וילחמו בני-יהודה בירושלם וילכדו אותה ויכוה לפי-חרב ואת-העיר שלחו באש. 9 ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. 10 וילך יהודה אל-הכנעני היושב בחברון ושם-חברון לפנים קרית ארבע ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי. 11 וילך משם אל-יושבי דביר ושם-דביר לפנים קרית-ספר. 12 ויאמר כלב אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה ונתתי לו את-עכסה בתי לאשה. 13 וילכדה עתניאל בן-קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן-לו את-עכסה בתו לאשה. 14 ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת-אביה השדה ותצנח מעל החמור ויאמר-לה כלב מה-לך. 15 ותאמר לו הבה-לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן-לה כלב את גלת עלית ואת גלת תחתית.

16 ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את-בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את-העם. 17 וילך יהודה את-שמעון אחיו ויכו את-הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את-שם-העיר חרמה. 18 וילכד יהודה את-עזה ואת-גבולה ואת-אשקלון ואת-גבולה ואת-עקרון ואת-גבולה. 19 ויהי יהוה את-יהודה וירש את-ההר כי לא להוריש את-ישבי העמק כי-רכב ברזל להם. 20 ויתנו לכלב את-חברון כאשר דבר משה ויורש משם את-שלשה בני הענק. 21 ואת-היבוסי ישב ירושלם לא הורישו בני בנימן וישב היבוסי את-בני בנימן בירושלם עד היום הזה.

22 ויעלו בית-יוסף גם-הם בית-אל ויהוה עמם. 23 ויתירו בית-יוסף בבית-אל ושם-העיר לפנים לוז. 24 ויראו השמרים איש יוצא מן-העיר ויאמרו לו הראנו נא את-מבוא העיר ועשינו עמך חסד. 25 ויראם את-מבוא העיר ויכו את-העיר לפי-חרב ואת-האיש ואת-כל-משפחתו שלחו. 26 וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה.

27 ולא-הוריש מנשה את-בית-שאן ואת-בנותיה ואת-תענך ואת-בנתיה ואת-ישב דור ואת-בנותיה ואת-יושבי יבלעם ואת-בנתיה ואת-יושבי מגדו ואת-בנותיה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. 28 ויהי כי-חזק ישראל וישם את-הכנעני למס והוריש לא הורישו.

29 ואפרים לא הוריש את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר.

30 זבולן לא הוריש את-יושבי קטרון ואת-יושבי נהלל וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס.

31 אשר לא הוריש את-ישבי עכו ואת-יושבי צידון ואת-אחלב ואת-אכזיב ואת-חלבה ואת-אפיק ואת-רחב. 32 וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו.

33 נפתלי לא-הוריש את-ישבי בית-שמש ואת-ישבי בית-ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית-שמש ובית ענת היו להם למס. 34 וילחצו האמרי את-בני-דן ההרה כי-לא נתנו לרדת לעמק. 35 ויואל האמרי לשבת בהר-חרס באילון ובשעלבים ותכבד יד בית-יוסף ויהיו למס. 36 וגבול האמרי ממעלה עקרבים מהסלע ומעלה.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות