פירוש שד"ל על במדבר פרק יב

קוד: שד"ל במדבר יב בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק י"ב

 

[א] ותדבר מרים וגו' : היה נראה להם לגאווה שאינו רוצה להתחתן בעמו, ובתוך דבריהם אמרו גם כן: הרק אך במשה וכו'. ומשה נצטווה לכתוב פסוק והאיש משה ענו מאד שלא היה מתגאה על היותו נביא ה' (דח"א ז"ל), או כתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל משה היה ענו ולא חש לדבריהם ולא עלתה על לבו להינקם מהם, הקב"ה רצה לבקש עלבונו. ומתחילה היה נ"ל כי משה לא שמע דבריהם, כי כתוב וישמע ה', אע"פ שמשה לא שמע, ה' שמע, אך ממה שכתוב צאו שלשתכם משמע שהיו במקום אחד, ולשון וישמע ה' לא לומר שמשה לא שמע, אלא שאע"פ שמשה היה כחרש לא ישמע, הנה ה' שמע.

[ה] ויצאו שניהם : מן האוהל אל הפתח. הענן עמד פתח האוהל ודיבר עמהם שם, וזה צפני שהיתה מרים עתידה להצטרע. ומה שלא הוציא גם את משה היה ( כדברי רש"י ורמבמ"ן) לומר שבחו שלא בפניו.

[ו] אם יהיה נביאכם : כמו ( תהלים קט"ו ז ) ידיהם ולא ימישון, ידים להם. במראה: במראות הלילה, אלא שאמר "מראה" כנגד אתודע, ו"חלום" כנגד אדבר בו, והמראה היא הצורה שהנביא רואה בנבואתו שעל ידה האל מתגלה ומתוודע לו, וכאן לכבודו של משה נגלה להם בהקיץ ולא בחלום כדי להוכיחם ביחד. ה' במראה אליו אתודע: היה לו לומר אני ה' אתודע, או ה' יתודע, לפיכך נ"ל כראב"ע כי שם ה' דבק למעלה ולא למטה, אם היה נביא ה', או אם יהיה נביאכם מה', כי הנביא, אף אם לא יהיה מנביאי השקר המתפארים במה שאין בם, ייתכן שלא יהיה נביא ה', ודי שיהיה מוכיח או משורר בגבורה; ואולי כך היתה מרים הנביאה, ולפיכך אמר להם: אף אם הנביא שלכם יהיה באמת נביא ה', מכל מקום במראה אליו אתודע וגו'. ואמנם חז"ל (ויקרא רבה א' י"ד) וכן התרגום והנגינות רחקו מן הפירוש הזה, מפני שמליצת נביאכם ה' הוא לשון מתמיה וזר ההמון לא יבינהו וייכשל בו.

[ז] לא כן עבדי משה : עבדי משה הוא נאמן לי יותר מכל שאר עבדים שבביתי (והכוונה שהוא למעלה מכל שאר נביאים הנקראים עבדי ה') על דרך ומי בכל עבדיך כדוד נאמן ( ש"א כ"ב י"ד ). ביתי:"בית" נאמר על אנשי הבית וכולל העבדים, כמו ( בראשית נ"ד ב) וישמע בית פרעה, שהוא כאילו אמר וישמעו עבדי פרעה. בכל ביתי: הבי"ת אינה בי"ת המקום, אלא בי"ת היתרון, כמו ( שיר השירים א ח ) היפה בנשים.

]וילך : כעס עליהם ונעלה מעליהם בכעס.

[יב] כמת : כנולד מת, אשר בצאתו מרחם אמו כבר בשרו נאכל ונפסד .

 

תגובות