ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קטו

1 לא לנו יהוה לא לנו כי-לשמך תן כבוד על-חסדך על-אמתך.
2 למה יאמרו הגוים איה-נא אלהיהם.
3 ואלהינו בשמים כל אשר-חפץ עשה.
4 עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם.
5 פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו.
6 אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון.
7 ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם.
8 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם.
9 ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא.
10 בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא.
11 יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא.
12 יהוה זכרנו יברך יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן.
13 יברך יראי יהוה הקטנים עם-הגדלים.
14 יסף יהוה עליכם עליכם ועל-בניכם.
15 ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ.
16 השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם.
17 לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה.
18 ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות